Dopravná nehoda – ako správne postupovať

Dopravné nehody sa bohužiaľ stávajú súčasťou každodenného života. Bez ohľadu na to, či ide o vodiča, spolujazdca alebo svedka, je dôležité poznať správne postupy. Súčasťou toho je aj záznam o nehode. Tieto kroky môžu zásadne ovplyvniť rýchlosť a efektivitu poskytovanej pomoci, ako aj následky pre všetkých zainteresovaných.


Obsah článku


Dopravné nehody – čo spraviť ako prvé

Správny postup pri dopravnej nehode je dôležitý nie len z pohľadu poskytnutia prvej pomoci. V prvom rade treba samozrejme poskytnúť pomoc zraneným osobám, ale opomenúť nemožno ani materiálne škody či porušenie legislatívny a pravidiel cestnej premávky. Správny postup je kľúčový aj pri určení vinníka nehody.

Postup pri dopravnej nehode:

 • Zabezpečenie miesta nehody: Po nehode dôkladne zabrzdiť a zapnúť výstražné svetlá. Následne vystúpiť z vozidla s reflexnou vestou a umiestniť výstražný trojuholník v dostatočnej vzdialenosti od auta.
 • Poskytnutie prvej pomoci a volanie záchranných služieb: Skontrolovať zranených a poskytnúť im prvú pomoc. Zavolať záchrannú službu na číslo 155 alebo v prípade potreby všetky zložky integrovaného záchranného systému na číslo 112. Podľa pokynov operátora záchrannej služby postupovať ďalej.
 • Kontaktovanie polície: Privolať políciu je povinné pri škodovej udalosti, ak došlo k zraneniu alebo usmrteniu osoby, poškodeniu ciest alebo prospešných zariadení, úniku nebezpečných látok, zrazeniu divej zveri, alkoholovom alebo návykovom stave vodiča, úteku z miesta nehody alebo neschopnosti účastníkov dohodnúť sa na zavinení škody. Už neplatí, že pri škode nad 3 990 eur je nutné volať políciu. Platí to však iba v prípade, že sa účastníci dohodnú na zavinení. V opačnom prípade je potrebná prítomnosť polície.
 • Dokumentácia nehody: Získať kontaktné údaje druhého vodiča a svedkov nehody. Vyhotoviť fotografie miesta nehody a škôd. Vyplniť záznam o nehode podľa pokynov, zaznamenať všetky relevantné informácie.

Takto postupovať pri dopravnej nehode je nevyhnutné pre dodržanie bezpečnosti a zabezpečenie adekvátneho vyhodnotenia situácie poisťovňou.

Dopravná nehoda alebo škodová udalosť?

Dopravná nehoda je udalosť, ktorá sa vyskytuje v cestnej premávke a spôsobuje nasledujúce:

 • úmrtie alebo zranenie osoby
 • poškodenie cesty alebo verejného zariadenia
 • únik nebezpečných látok

Takisto sa za dopravnú nehodu považuje škodová udalosť, ktorá sa vyskytne v cestnej premávke a spôsobí škodu v súvislosti s vozidlom, ak:

 • nie je dodržaná žiadna z povinností účastníka udalosti
 • vodič zúčastneného vozidla je pod vplyvom alkoholu alebo iných návykových látok, odmieta podrobiť sa testu na ich prítomnosť, alebo
 • účastníci udalosti sa nedohodnú na vinnej strane

Všetky ostatné udalosti v cestnej premávke, ktoré spôsobia škodu v súvislosti s vozidlom, nie sú považované za dopravné nehody, ale za škodové udalosti.

Nejde len o havárie áut, ale napríklad aj poškodenia ako škrabance či „ťukance“, ktoré sa napríklad stanú aj pri parkovaní a podobne. Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo zúčastnila na udalosti v cestnej premávke.

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo zúčastnila na udalosti spôsobujúcej škodu. Účastník škodovej udalosti je povinný bezodkladne zastaviť vozidlo, preukázať svoju totožnosť inému účastníkovi škodovej udalosti. Okrem toho účastník škodovej udalosti je povinný poskytnúť údaje o poistení vozidla, vyplniť a podpísať tlačivo o nehode.

Účastník škodovej udalosti je osoba, ktorá sa priamo alebo nepriamo zúčastnila na udalosti spôsobujúcej škodu.

Ako a kedy vyplniť záznam o nehode

Pri vyplňovaní formulára Správa o nehode je dôležité dodržať nasledujúce kroky:

 • Použiť samostatné tlačivo pre každé dve zúčastnené vozidlá
 • Preferovať písanie paličkovým písmom, aby text bol čitateľný aj na kópiách
 • V bode 12 označte krížikom variantu, ktorá sa týka konkrétneho prípadu, a na konci uviesť počet vyplnených políčok
 • Uviesť prípadných svedkov nehody a ich kontaktné údaje
 • Nezabudnúť podpísať formulár (podpis musia uviesť obaja účastníci)
 • Originál záznamu o nehode si necháva vinník nehody, ktorý je povinný nahlásiť škodu poisťovni, pričom poškodenému zostáva kópia

Pri zostavovaní záznamu o dopravnej nehode je kľúčové zaznamenať dátum, čas a miesto udalosti. Okrem toho by mali byť zapísané všetky zúčastnené osoby a vozidlá. Je dôležité vypracovať podrobný popis nehody, zahŕňajúci aj informácie o počasí, rýchlosti a polohe vozidiel, a ďalšie relevantné podrobnosti, ktoré by mohli byť významné.

Treba zdokumentovať aj bežné príčiny nehody, ako je napríklad nedbalosť vodiča. Okrem toho by mali byť v správe o nehode uvedené všetky škody na majetku, ktoré vznikli v dôsledku nehody, a všetky zranenia, ktoré boli utrpené. Je dôležité zahrnúť aj komentáre z výpovedí svedkov, ak sú k dispozícii.

Nakoniec by malo tlačivo o nehode obsahovať všetky okamžité nápravné opatrenia, ktoré boli prijaté. To umožní zamestnávateľom, poisťovniam a ostatným zúčastneným stranám istotu, že sa incident rieši včas a primerane.

Presné a detailné tlačivo o nehode je nevyhnutné pre každú organizáciu alebo jednotlivca, ktorých sa udalosť dotýka. Znalosť toho, aké informácie treba zahrnúť a ako ich jasne a stručne prezentovať, môže výrazne uľahčiť poskytovanie potrebných informácií všetkým zúčastneným stranám. Vyplniť sa musí ihneď po nehode, resp. po poskytnutí prvej pomoci a privolaní polície.

Je tiež dôležité, aby sa účastníci nehody obrátili na poisťovňu, u ktorej má vinník uzavreté poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú motorovým vozidlom (PZP), do 15 dní a nehodu nahlásili. Odporúča sa kontaktovať poisťovňu čo najskôr po udalosti.

Kde sa dá nájsť záznam o dopravnej nehode

Záznam o dopravnej nehode, oficiálne nazývaný Správa o nehode, sa dá nájsť na nasledovných miestach:

 • Každý vodič by mal mať v aute tlačivo Správa o nehode. Poisťovne zvyčajne pri uzatváraní PZP na auto posielajú vodičom kópie tohto tlačiva.
 • Tlačivo sa dá stiahnuť aj online z webových stránok poisťovní alebo z webovej stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Online je dostupný aj vzor správa o nehode.
 • Ak bola dopravná nehoda riešená políciou, záznam o nehode bude súčasťou policajného protokolu.

Je vhodné mať v aute vždy k dispozícii aspoň jedno tlačivo Správa o nehode. Po dopravnej nehode je dôležité záznam o nehode vyplniť čo najpodrobnejšie a pravdivo.

V prípade nejasností ohľadom vyplnenia tlačiva sa možno obrátiť na poisťovňu alebo na Slovenskú kanceláriu poisťovateľov. Havárie áut sú síce každodenné udalosti, ale po prvý krát nemusia šoféri presne vedieť, ako na to.

Povinné zmluvné poistenie pri havárii áut

Povinné zmluvné poistenie je upravené zákonom 381/2001 Z. z., ktorý stanovuje povinnosť motorových vozidiel mať uzavreté PZP a upravuje niektoré súvisiace právne otázky. PZP je forma poistenia vyžadovaná v mnohých krajinách vrátane Slovenska, kde majitelia motorových vozidiel musia mať uzavretú platnú PZP zmluvu.

Jeho hlavným účelom je chrániť majiteľa vozidla pred nákladmi spojenými s potenciálnymi škodami, ktoré môže spôsobiť iným účastníkom cestnej premávky. Toto poistenie poskytuje základné krytie v prípade nehody alebo iných škodových udalostí, za ktoré je majiteľ vozidla zodpovedný.

Zahrňuje krytie pre škody na životoch a zdraví osôb, škody na cudzom majetku a tiež škody spôsobené únikom nebezpečných látok z vozidla. Ak by majiteľ vozidla spôsobil nehodu a nemal uzavreté PZP, musel by všetky tieto náklady uhradiť sám.

PZP je základnou formou poistenia vozidla a je dôležité, aby majitelia vozidiel mali uzavretú platnú zmluvu, aby sa vyhli právnym následkom a finančným stratám v prípade škodovej udalosti.

Povinné zmluvné poistenie je upravené zákonom 381/2001 Z. z., ktorý stanovuje povinnosť motorových vozidiel mať uzavreté PZP a upravuje niektoré súvisiace právne otázky.

Výhody a nevýhody havarijného poistenia

Existuje významný rozdiel medzi povinným zmluvným poistením (PZP) a havarijným poistením. PZP poskytuje krytie len pre škody na vozidle iného vodiča, čo znamená, že zákonná poistka platí iba za škodu na druhom vozidle. Opravu alebo náhradu nového vozidla si musí vinník hradiť samostatne.

Na druhej strane, havarijné poistenie na vozidlo (ktoré je druhom majetkového poistenia) poskytuje krytie pre škody, ktoré vzniknú na vozidle klienta v dôsledku nehody, bez ohľadu na to, či bola nehoda zavinenia klientom alebo inou treťou osobou. Ďalším rozdielom je, že PZP je povinné zo zákona, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné.

Havarijné poistenie vozidla prináša niekoľko výhod a nevýhod:

Výhody:

 • Komplexné krytie: Havarijné poistenie poskytuje široké pokrytie pre škody spôsobené haváriami, ako sú nehody, krádeže, vandalizmus a prírodné katastrofy.
 • Ochrana majetku: Zabezpečuje ochranu vozidla a pomáha pri financovaní opráv alebo náhrady vozidla v prípade vážnej škody alebo havárie.
 • Väčšia istota: Havarijné poistenie prináša istotu, že v prípade nečakaných udalostí, ako je nehoda alebo krádež, bude mať klient finančnú ochranu na krytie nákladov spojených s opravou alebo nahradením vozidla.

Nevýhody:

 • Zvýšené náklady: Havarijné poistenie môže byť drahšie ako povinné zmluvné poistenie, čo môže zvýšiť celkové náklady na prevádzku vozidla.
 • Vysoké poplatky za poistenie: V závislosti od poskytovateľa poistenia a hodnoty vozidla môžu byť poplatky za havarijné poistenie vysoké.
 • Výška spoluúčasti: Niektoré havarijné poistenia vyžadujú zaplatenie spoluúčasti, čo je suma, ktorú musí poistenec zaplatiť predtým, ako poisťovňa začne platiť za škodu.
 • Nepovinné: Havarijné poistenie nie je povinné zo zákona, takže niektorí majitelia vozidiel môžu zvažovať jeho nutnosť vzhľadom na ich individuálne potreby a financie.

Je dôležité zvážiť tieto faktory a porovnať riziká a výhody pred rozhodnutím o uzavretí havarijného poistenia pre svoje vozidlo.