Dopravná nehoda – PZP, havarijné poistenie

Dopravné nehody predstavujú závažný problém v cestnej premávke, pri ktorom dochádza k kolíziám vozidiel a potenciálne k zraneniam a škodám na majetku. Tieto nehody môžu mať rôzne príčiny a následky, a preto je dôležité preskúmať faktory, ktoré ich ovplyvňujú, a hľadať spôsoby, ako zlepšiť bezpečnosť na cestách a minimalizovať ich dopady.

Aby ste sa vyhli problémom pri dopravných nehodách, je vhodné mať havarijné poistenie. Naša kalkulačka havarijného poistenia Vám porovná tie najlacnejšie poistenia na trhu. Pár klikmi sa okamžite dozviete o tých najnižších cenách.

Vybaviť si najlacnejšie havarijné poistenie >

V prípade cestovania autom do zahraničia, je okrem iného mať vybavené aj poistenie do zahraničia, aby všetky možné negatívne scenáre boli finančne kryté.

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej:

 • sa usmrtí alebo zraní osoba
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie
 • uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat, rastlinstva, alebo životné prostredie)
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 €
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, resp. sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení

Každé motorové vozidlo má povinnosť mať povinné zmluvné poistenie. Pre najlacnejšie PZP je môžné využiť našu online kalkulačku, ktorá porovná PZP za tie najnižšie možné ceny. V prípade, že človek používa auto, ktoré je mu zverené firmou (firemné vozidlo), je odporúčané mať uzavreté aj poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú pri výkone povolania.

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode
 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je dôležité pri dopravnej nehode, pretože zabezpečuje finančnú ochranu pre tretie strany, ktoré utrpia škodu v dôsledku vašej zodpovednosti za nehodu.

Existencia PZP zaručuje, že sú obeťom poskytnuté prostriedky na opravu poškodeného vozidla, liečbu zranení, kompenzáciu za stratu príjmu a iné náklady súvisiace s nehodou.

PZP ako poistka na auto tiež pomáha udržiavať spravodlivé prostredie na cestách, pretože zabezpečuje, že vodiči sú finančne zodpovední za svoje činy a nesú následky spôsobené ich nedbalosťou alebo neopatrnosťou.

V prípade dopravnej nehody, kde je vodič bez PZP, by obeť mohla zostať bez finančného krytia a náhrady za škodu, čo by mohlo mať negatívny vplyv na ich život a majetok. Preto sa PZP považuje za povinnú výbavu auta, aby sa takýmto situáciam predišlo.

Povinné zmluvné poistenie tiež prispieva k bezpečnosti na cestách, pretože motivuje vodičov k zodpovednému správaniu sa a dodržiavaniu dopravných predpisov. Vedomie toho, že ich zodpovednosť za prípadnú škodu je krytá poisťovňou, môže vodičov motivovať k bezpečnejšej a ohľaduplnejšej jazde.

V konečnom dôsledku je povinné zmluvné poistenie dôležitým nástrojom na ochranu obetí dopravných nehôd a zabezpečenie spravodlivého a bezpečného prostredia na cestách. Poskytuje finančnú stabilitu a zodpovednosť, čo je nevyhnutné pre riešenie nešťastných udalostí a minimalizovanie negatívnych dôsledkov dopravných nehôd.

Havarijné poistenie

Havarijné poistenie je dôležité pri dopravnej nehode, pretože poskytuje ochranu a finančné krytie pre vlastníka vozidla v prípade poškodenia alebo zničenia jeho vozidla. Pri dopravnej nehode môže dôjsť k vážnym škodám na vozidle, čo môže mať vysoké náklady na opravu alebo dokonca vyžadovať náhradu vozidla.

Havarijná poistka kryje náklady na opravy alebo náhradu vozidla, čo umožňuje majiteľovi obnoviť svoje vozidlo do pôvodného stavu bez vážnych finančných dopadov. Bez havarijného poistenia by majiteľ bol nútený sám znášať vysoké náklady na opravy alebo nákup nového vozidla.

Okrem toho havarijné poistenie poskytuje aj pokoj majiteľovi vozidla v prípade, že sa stane obeťou dopravnej nehody, ktorú spôsobil iný vodič. Poistná spoločnosť v takom prípade zabezpečuje náhradu za škodu a zastupuje záujmy majiteľa pri riešení poistných udalostí s inou stranou.

Havarijné poistenie tak prináša majiteľovi vozidla istotu a ochranu pred nečakanými finančnými nákladmi v prípade dopravnej nehody.

V prípade poškodenia vozidla majiteľ nemusí znášať vysoké náklady sám a môže rýchlo obnoviť svoje vozidlo, čo mu umožňuje pokračovať v bežnom živote bez väčších prerušení alebo finančných ťažkostí.