Dopravná nehoda

Dopravná nehoda je udalosť v cestnej premávke, ktorá sa stane v priamej súvislosti s premávkou vozidla a pri ktorej

 • sa usmrtí alebo zraní osoba,
 • sa poškodí cesta alebo všeobecne prospešné zariadenie,
 • uniknú nebezpečné veci (veci, ktoré sú hrozbou pre zdravie a život osôb, zvierat, rastlinstva, alebo životné prostredie),
 • na niektorom zo zúčastnených vozidiel vrátane prepravovaných vecí alebo na inom majetku vznikne hmotná škoda zrejme prevyšujúca sumu 3 990 €,
 • je vodič zúčastneného vozidla pod vplyvom alkoholu alebo inej návykovej látky, resp. sa odmietol podrobiť vyšetreniu na zistenie ich požitia,
 • sa účastníci škodovej udalosti nedohodli na jej zavinení.

Účastník dopravnej nehody je osoba, ktorá sa priamo aktívne alebo pasívne zúčastnila na dopravnej nehode.

Vodič, ktorý sa zúčastnil na dopravnej nehode, je povinný:

 • bezodkladne zastaviť vozidlo,
 • zdržať sa požitia alkoholu alebo inej návykovej látky po nehode,
 • ohlásiť dopravnú nehodu policajtovi,
 • poskytnúť podľa svojich schopností a možností zranenej osobe prvú pomoc a bezodkladne privolať záchrannú zdravotnú službu,
 • urobiť potrebné opatrenia na záchranu osoby alebo majetku ohrozeného dopravnou nehodou,
 • zotrvať na mieste dopravnej nehody až do príchodu policajta alebo sa na toto miesto bezodkladne vrátiť po poskytnutí alebo privolaní pomoci, alebo po ohlásení dopravnej nehody,
 • zdržať sa konania, ktoré by bolo na ujmu vyšetrenia dopravnej nehody, najmä premiestnenia vozidiel.