Poistka na auto – porovnanie, kalkulačka PZP 2023

poistka-na-auto

Poistenie auta je v dnešnej dobe už nevyhnutnou súčasťou nehmotnej výbavy auta. PZP, povinné zmluvné poistenie, je zo zákona povinné, zatiaľ čo havarijné poistenie je dobrovoľné. Avšak je dobré mať oba. Nejeden majiteľ si ušetrí mnoho starostí s havarijným poistením. Čo presne je PZP? Na čo slúži? Čo pokrýva? Kde sa dá nájsť najvýhodnejšie poistenie vozidla?

PZP je zmluvné poistenie, pri ktorom spravidla predpis ukladá povinnosť uzavretia zmluvy. Ide o poistenie, ktoré je zo zákona povinné pre každého motoristu čiže pre každého, kto vlastní motorové vozidlo.

Na čo slúži povinné zmluvné poistenie auta

Cieľom je predovšetkým zabezpečenie prostriedkov na zaplatenie škôd. Tieto prostriedky však nepokrývajú škody poistenej osoby, ale práve naopak. Z povinného poistenia sa hradia škody spôsobené na iných autách a nie na vlastnom majetku.

PZP vozidla sa riadi zákonom o povinnom zmluvnom poistení č. 381/2001 Z. z. Ten bol od svojho schválenia už niekoľkokrát novelizovaný.

Na poistenie vlastného vozidla slúži havarijné poistenie. Je takisto dôležité ako napríklad poistenie do zahraničia v prípade, ak cestujeme, či už krátkodobo, alebo dlhodobo.

Ako funguje PZP

Poistenec uzatvára zmluvu s poisťovňou podľa vlastného uváženia a výberu, ktorej následne platí poistné. Poistné sa väčšinou platí štvrťročne, polročne alebo ročne; ide o frekventované platby.

Keď poistenec teda ten, kto spáchal škodu inému – poškodenému, poškodený vznesie nárok na náhradu škody voči poistenému. Poistený následne oznámi poisťovni poistnú udalosť. Tá ju následne zlikviduje a vyplatí poistné plnenie poškodenému.

Kto je všetko je povinný uzavrieť PZP

Povinnosť uzavrieť poistnú zmluvu o povinnom poistení tuzemského motorového vozidla má

 • držiteľ motorového vozidla zapísaný v dokladoch vozidla
 • vlastník motorového vozidla
 • prevádzkovateľ vozidla
 • nájomca v prípade, že ide o finančný leasing

Ak však ide o cudzozemské motorové vozidlo je majiteľ/držiteľ vozidla povinný uzavrieť poistnú zmluvu pri vstupe na územie Slovenskej republiky – hraničné poistenie.

Havarijné poistenie

Pri havarijnom poistení sa poistenie vzťahuje na auto poistenca. Ide o dobrovoľné poistenie, ktoré chráni vozidlo pred škodami spôsobenými nesprávnym konaním poisteného, živelnými udalosťami, vandalizmom, krádežou alebo stretom so zverou.

Komerčné poisťovne poskytujú poistenie vozidla na základe osobitnej licencie. Na Slovenskom trhu sú to napríklad tieto:

 • Allianz – súčasťou poistenia vozidla môžu byť úrazové poistenie, poistenie proti živelným udalostiam, poistenie skla, havarijné poistenie a tak ďalej.
 • AXA – ponúka dva varianty poistenia: pre škody na zdraví a pre škody na majetku. Taktiež súčasťou poistenia auta môže byť poistenie batožiny, poistenie proti krádeži a aj poistenie náhradného vozidla.
 • ČSOB – základne poistenie PZP je možné rozšíriť o poistenie skiel, poistenie živelnej udalosti, poistenie stretu so zverou a poistenie krádeže auta.
 • Generali Slovensko – poskytuje tri rôzne balíky poistenia. Taktiež k poisteniu ponúkajú poistenie pneumatík, poistenie proti zlému stavu vozovky či poistenie krádeže.
 • Genertel – poistenie je možné rozšíriť o poistenie odcudzenia auta, poistenie nečakaných výdavkov alebo mini havarijné poistenie.
 • KOOPERATIVA – súčasťou poistenia je aj poistenie úrazu, poistenie pre prípad živelnej udalosti, poistenie batožiny a poistenie stretu so zverou.
 • Union – poistenie sa dá rozšíriť o poistenie proti krádeži, poistenie stretu so zverou či poistenie proti živelným pohromám.
 • UNIQA – PZP je možné rozšíriť o úrazové poistenie, poistenie čelného skla či poistenie právnej ochrany.
 • Wüstenrot – toto poistenie kryje škody až do výšky 6 mil. €. Súčasťou poistenia môže byť poistenie skiel, úrazové poistenie či poistenie stretu so zverou.

Poistenie auta sa pri väčšine vybraných poisťovní dá získať aj online.

Ďalšie druhy poistení

Pre motoristov exitujú aj ďalšie druhy poistené, ktoré v prípade škodovej udalosti poskytnú ochranu a finančnú náhradu.

GAP, poistenie finančnej straty – poistenie, ktoré kryje rozdiel medzi všeobecnou hodnotou vozidla v čase poistnej udalosti a jeho obstarávacou cenou, ktorý v prípade krádeže alebo totálnej škody nie je hradený z havarijného poistenia. Podmienkou uzavretia GAP je existencia havarijného poistenia daného vozidla.

Poistenie sedadiel – úrazové poistenie osôb prepravovaných motorovým vozidlom – poistenie sa vzťahuje na škody na zdraví spôsobené osobám prepravovaným poisteným motorovým vozidlom.

Poistenie čelného skla (všetkých skiel) – najčastejšiu škodovú udalosť (rozbitie skla) je možné poistiť si samostatnou poistnou zmluvou alebo prostredníctvom pripoistenia v PZP alebo v havarijnom poistení.

Poistka auta online

Ako už bolo vyššie uvedené, majiteľ si môže svoje vozidlo poistiť aj online. Či už ide o zákonné poistenie auta, havarijné poistenie alebo akákoľvek iné poistenie, všetko si v dnešnej dobe dokáže majiteľ vozidla uzatvoriť rýchlo a jednoducho online.

Všetky stránky poisťovní (vyššie uvedené) uvádzajú na svojich stránkach formulár, ktorý je potrebné vyplniť. Pre jeho uzatvorenie je potrebné EČV (evidenčné číslo vozidla alebo po starom ŠPZ) a technický preukaz.

Ak si klient neviem s niečím rady, poisťovne odkazujú na call centrum alebo e-mail, kde sú pracovníci poisťovní, ktorí sú pripravení pomôcť a odpovedať na akékoľvek otázky týkajúce sa poistenia.

Prečo uzavrieť PZP online?

Vybavovanie vecí online nesie so sebou veľa výhod. Nejde len o ušetrenie drahocenného času čakaním na pobočkách alebo tona byrokracie. Medzi ďalšie výhody online PZP patrí:

Zákonné poistenie vozidla je teda možné uzatvoriť kdekoľvek a kedykoľvek ak majiteľ auta zvolí online formu poistenia.

Čo všetko je potrebné k uzavretiu PZP?

K úspešnému uzatvoreniu PZP potrebuje poistník údaje o vozidle a poistníkovi. Taktiež je potrebné zadať EČV; ak poistník uzatvára poistku online, technické údaje sa zadajú automaticky (ak predošlé údaje boli zadané správne).

Pri zadávaní technických údajov ručne, je potrebné dať si pozor na to, aby nasledujúce údaje boli zapísané v presných číslach. Sú to: výkon v kW, objem v cm3, najvyššiu prístupnú hmotnosť vozidla. Tieto informácie sú kľúčové.

Podľa čoho si vybrať PZP?

Pre mnoho klientov je dôležitá cena. Mnohí hľadajú poistenie svojho vozidla pod kľúčovým slovom –najlacnejšie poistenie auta.

Pri tomto hľadaní je spoľahlivým pomocníkom PZP kalkulačka, ktorá poskytne žiadateľovi o PZP porovnanie jednotlivých poistení auta. Táto kalkulačka poistenia auta tiež usmerní žiadateľa, ktorý s jej pomocou môže nájsť najlacnejšie a najvýhodnejšie zákonné poistenie auta.

PZP kalkulačka sa taktiež postará o výpočet poistky na auto takže ušetrí žiadateľovi o poistku čas, ktorý by inak strávil nad úmornými výpočtami. Touto službou disponuje mnoho webových stránok a samotné poisťovne majú PZP kalkulačku vo svojej ponuke.

Ako sa počíta PZP? Cenník PZP

Cenu povinného zmluvného poistenia neurčuje zákon. Poisťovne, ktoré ponúkajú toto poistenie si každoročne upravujú svoj cenník a ceny zákonnej poistky na auto.

Cenu PZP však ovplyvňujú určité faktory. Medzi tie hlavné patrí objem a výkon a taktiež svoju úlohu hrá aj vek automobilu. Na cene môžu zohrať úlohu aj vek vodiča, trvalé bydlisko alebo počet dopravných nehôd, ktoré spôsobil v minulosti. Je potrebné spomenúť, že každá poisťovňa prihliada na iné kritéria, no tieto sú rovnaké pre všetky.

TIP: Na PZP je možné uplatniť niekoľko zliav ako napríklad zľavu na dieťa do 15 rokov alebo ZŤP zľavu.

Vozidlá, ktoré musia uzavrieť povinné zmluvné poistenie

PZP je nutné uzatvoriť pri väčšine typov motorových vozidiel:

 • povinné zmluvné poistenie pre osobné autá
 • povinné zmluvné poistenie pre nákladné autá
 • povinné zmluvné poistenie pre elektromobily
 • povinné zmluvné poistenie pre motorky
 • povinné zmluvné poistenie pre traktory
 • povinné zmluvné poistenie pre prívesné vozíky

Uzavretie tohto poistenia je povinné pre všetky vozidlá, ktoré jazdia po verejnej komunikácii.