Druhy živností – podmienky prevádzkovania živnosti

Podnikanie na živnosť je jedným z najjednoduchších spôsobov začatia vlastného podnikania. Týka sa to jednotlivcov alebo malých skupín ľudí, ktorí chcú legálne a nezávisle poskytovať svoje služby alebo predávať produkty.

Prvým krokom je rozhodnúť sa, akej oblasti sa bude podnikať. To môže byť predaj tovaru, poskytovanie služieb, umelecká činnosť, remeslá, konzultácie, alebo iné podnikateľské aktivity. Treba zvoliť oblasť, v ktorej je záujem podnikať, ale na ktorú má človek kvalifikáciu a skúsenosti.

Čo je živnosť?

V prvom rade je potrebné definovať, čo je živnosť a zároveň zhrnúť všetko o živnosti. Živnosť je jednou z najjednoduchších foriem podnikania, čo ju robí populárnou vo väčšine krajín. Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Je dôležité poznamenať, že živnostníci sú plne zodpovední za svoje podnikateľské záväzky a ručia za ne celým svojím majetkom. Táto osobná zodpovednosť je jedným z hlavných rozdielov medzi živnosťou a inými formami podnikania, ako sú obchodné spoločnosti (s.r.o., a.s.) alebo družstvá.

Okrem toho, živnostenský zákon nevymedzuje presne, akú činnosť možno vykonávať ako živnosť, ale určuje, čo živnosťou nie je. Toto „negatívne vymedzenie“ znamená, že niektoré aktivity môžu byť vykonávané len v rámci iných foriem podnikania alebo vyžadujú špeciálne licencie alebo povolenia.

Každý, kto uvažuje o začatí podnikania na živnosť, by mal dôkladne preskúmať právne predpisy, predmet podnikania a povinnosti, ktoré s tým súvisia, a zvážiť výhody a nevýhody tejto formy podnikania. Nedá sa vedieť všetko o živnosti, najmä z praktického hľadiska, ale je možné dôsledne si preštudovať legislatívu.

Register živností

Register živnosti je dôležitým nástrojom pre evidenciu a správu podnikateľov na Slovensku. Tento register živnosti obsahuje údaje o fyzických osobách a právnických osobách, ktoré vykonávajú živnostenskú činnosť.

Živnostenský register má verejnú časť, ktorá obsahuje verejné údaje, ako sú obchodné meno, predmet podnikania, adresy prevádzkarní a dátum vzniku živnostenského oprávnenia. Tieto údaje sú verejne dostupné a môžu byť zverejnené bez zbytočného odkladu.

Neverejnú časť registra tvoria citlivé údaje, ako sú rodné priezvisko, rodné číslo, dátum a miesto narodenia, údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov a iné údaje, ktoré sú obmedzené na určité orgány alebo inštitúcie a sú využívané na špecifické účely.

Druhy živností

Na Slovensku sa rozlišujú tri druhy živností – voľné živnosti, viazané živnosti a remeselné živnosti. Pre všetky druhy živností sú v platnosti niektoré všeobecné podmienky. Patrí medzi nich bezúhonnosť, spôsobilosť na právne úkony a vek minimálne 18 rokov.

Živnosť je jednou z najjednoduchších foriem podnikania, čo ju robí populárnou vo väčšine krajín. Živnostenské podnikanie upravuje zákon č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní.

Voľné živnosti

Voľné živnosti sú také živnosti, pre ktoré nie je potrebná žiadna špecifická odborná kvalifikácia alebo spôsobilosť. Osoba, ktorá splní všeobecné podmienky stanovené pre prevádzkovanie živnosti, môže začať takúto živnosť bez nutnosti absolvovať odborné skúšky alebo získavať špecifické povolenia. Tieto všeobecné podmienky sa vzťahujú na všetky druhy voľných živností.

Typickým príkladom voľnej živnosti je maloobchodná prevádzka alebo sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby. Je dôležité si uvedomiť, že voľné živnosti sú obvykle považované za menej regulované a menej náročné na spĺňanie špecifických požiadaviek na odbornú prípravu.

To umožňuje väčšiemu množstvu ľudí začať vlastný podnik na základe svojich schopností a záujmov. Na druhej strane však môže viesť k väčšej konkurencii v určitých odvetviach a vyžaduje si osobnú zodpovednosť za výkon podnikania.

Zoznam voľných živností

Zoznam voľných živností je pomerne rozsiahly a zahŕňa oblasti podnikania. Treba myslieť na to, že sa môže v priebehu rokov meniť. Je preto potrebné kontrolovať živnostenský zákon nielen pri zakladaní živnosti ale aj ak ide o rozšírenie živnosti. Tu je čiastočný zoznam voľných živností 2023:

 • Poskytovanie služieb pre poľnohospodárstvo, záhradníctvo, rybárstvo, lesníctvo a poľovníctvo
 • Výroba potravinárskych výrobkov
 • Výroba krmív a kŕmnych zmesí
 • Výroba textílií, odevov
 • Spracovanie kože
 • Opracovanie drevnej hmoty, výroba jednoduchých výrobkov dreva, korku, slamy
 • Výroba celulózy, papiera, lepenky a výrobkov z týchto materiálov
 • Výroba strojov a zariadení pre všeobecné účely
 • Výroba motorových vozidiel, motorov, dopravných prostriedkov, dielov a príslušenstva
 • Výroba hračiek, hier, bižutérie, suvenírov, sviečok, tieniacej techniky, hudobných nástrojov, metiel, kief a maliarskeho náradia
 • Výroba zdravotníckych pomôcok
 • Diagnostika kanalizačných potrubí a čistenie kanalizačných systémov
 • Podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom
 • Uskutočňovanie stavieb a ich zmien
 • Prípravné práce k realizácii stavby
 • Dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interiérov
 • Údržba motorových vozidiel bez zásahu do motorickej časti vozidla
 • Sprostredkovateľská činnosť v oblasti obchodu, služieb, výroby
 • Kúpa tovaru na účely jeho predaja – maloobchod, veľkoobchod
 • Záložne
 • Nákladná cestná doprava vykonávaná vozidlami s celkovou hmotnosťou do 3,5 t
 • Skladové, pomocné a prepravné služby v doprave
 • Ubytovacie služby s poskytovaním prípravy a predaja jedál s kapacitou do 10 lôžok
 • Ubytovacie služby bez poskytovania pohostinských činností
 • Poskytovanie služieb rýchleho občerstvenia
 • Vydavateľská činnosť, polygrafická výroba a knihárske práce
 • Služby súvisiace s produkciou filmov, videozáznamov a zvukových nahrávok
 • Počítačové služby a služby súvisiace s počítačovým spracovaním údajov
 • Služby v oblasti administratívnej správy
 • Verejné obstarávanie
 • Vedenie účtovníctva
 • Finančný lízing
 • Poskytovanie úverov alebo pôžičiek z peňažných zdrojov
 • Sprostredkovanie poskytovania úverov alebo pôžičiek
 • Prenájom nehnuteľností
 • Správa a údržba bytového a nebytového fondu
 • Činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov
 • Výskum a vývoj v oblasti prírodných, technických, spoločenských a humanitných vied
 • Reklamné, marketingové, fotografické a informačné služby, prieskum trhu a verejnej mienky
 • Vykonávanie hodnotenia rizík
 • Prenájom, úschova a požičiavanie hnuteľných vecí
 • Čistiace a upratovacie služby
 • Prevádzkovanie čistiarne a práčovne
 • Činnosti na úseku požiarnej ochrany
 • Mimoškolská vzdelávacia činnosť
 • Prevádzkovanie jaslí
 • Odborná príprava v oblasti environmentálneho manažérstva a auditu
 • Prevádzkovanie vodnej záchrannej služby
 • Poskytovanie sociálnych služieb
 • Prevádzkovanie kultúrnych, spoločenských, zábavných,športových zariadení a zariadení slúžiacich na regeneráciu a rekondíciu
 • Organizovanie športových, kultúrnych a iných spoločenských podujatí
 • Oprava osobných potrieb a potrieb pre domácnosť
 • Služby súvisiace so skrášľovaním tela
 • Poskytovanie služieb osobného charakteru
 • Pravidelná kontrola detského ihriska

Zoznam živností obsahuje až 73 rôznych predmetov podnikania, z ktorých mnohé sú pomerne špecifické. Je dôležité preštudovať si vždy aktuálny zoznam živností. Ak už niekto má založenú živnosť, je možné rozšírenie živnosti, teda zapísanie ďalších predmetov podnikania.

Voľné živnosti sú také živnosti, pre ktoré nie je potrebná žiadna špecifická odborná kvalifikácia alebo spôsobilosť.

Remeselné živnosti

Remeselné živnosti sú živnosti, pre ktoré je okrem splnenia všeobecných podmienok tiež podmienkou preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v príslušnom odbore. Tieto živnosti sú často spojené s fyzickými pracovnými činnosťami a vyžadujú určitú odbornú znalosť a schopnosti.

Preukázanie odbornej spôsobilosti sa môže dosiahnuť rôznymi spôsobmi, ako je ukončenie príslušného učebného odboru, absolvovanie príbuzného odboru s následnou praxou, absolvovanie vysokej školy v príslušnom odbore, alebo inými spôsobmi uvedenými v živnostenskom zákone.

Pre vykonávanie týchto živností je potrebné mať odbornú spôsobilosť v príslušnom odbore a následne živnosť zaregistrovať podľa živnostenského zákona.

Odborná spôsobilosť a špecializované znalosti sú dôležité pre remeselné živnosti, aby sa zabezpečila kvalita a bezpečnosť poskytovaných služieb alebo výrobkov v týchto oblastiach.

Osoby, ktoré chcú vykonávať remeselné živnosti, by mali mať príslušné odborné vzdelanie a skúsenosti, aby mohli efektívne a spoľahlivo plniť svoje povinnosti a splňovať požiadavky zákona.

Zoznam remeselných živností

Zoznam remeselných živností je uvedený v Prílohe č. 1 k živnostenskému zákonu a obsahuje rôzne odbory. Tu je zoznam remeselných živností:

 • Zámočníctvo
 • Nástrojárstvo
 • Kovoobrábanie
 • Opravy pracovných strojov
 • Diagnostika a opravy cestných motorových vozidiel
 • Oprava karosérií
 • Výroba a opravy protetických výrobkov
 • Hodinárstvo
 • Kamenárstvo
 • Mäsiarstvo
 • Výroba piva a sladu
 • Výroba mliečnych výrobkov
 • Výroba pekárskych a cukrárskych výrobkov
 • Stolárstvo
 • Zlatníctvo a klenotníctvo
 • Murárstvo
 • Tesárstvo
 • Pokrývačstvo
 • Klampiarstvo
 • Izolatérstvo
 • Strechár
 • Vodoinštalatérstvo a kúrenárstvo
 • Inštalácia a opravy chladiarenských zariadení
 • Podlahárstvo
 • Montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení
 • Kachliarstvo
 • Pánske, dámske a detské kaderníctvo
 • Kozmetické služby
 • Pohostinská činnosť a výroba hotových jedál určených na priamu spotrebu mimo prevádzkových priestorov
 • Čistenie a kontrola komínov
 • Manikúra
 • Pedikúra

Pri remeselných živnostiach je možné požiadať o uznanie odbornej praxe alebo odbornej kvalifikácie.

Remeselné živnosti sú živnosti, pre ktoré je okrem splnenia všeobecných podmienok tiež podmienkou preukázanie odbornej spôsobilosti získanej vyučením v príslušnom odbore.

Viazané živnosti

Viazané živnosti sú živnosti, ktoré vyžadujú nielen splnenie všeobecných podmienok prevádzkovania živnosti, ale aj preukázanie odbornej spôsobilosti podľa osobitných predpisov. To znamená, že pre vykonávanie týchto živností musí osoba absolvovať určitý odborný kurz, získať špeciálne povolenia, certifikáty alebo diplomy, ktoré sú stanovené pre danú viazanú živnosť.

Dôležité je, že pre viazané živnosti je potrebné získať odbornú spôsobilosť v súlade s právnymi predpismi, ktoré sú špecifické pre danú oblasť. Tieto právne predpisy môžu obsahovať požiadavky na vzdelanie, odbornú prípravu, skúšky, prax alebo iné formy overenia odbornej spôsobilosti.

Zoznam viazaných živností

Zoznam viazaných živností, ako aj požadované preukazy odbornej spôsobilosti pre jednotlivé viazané živnosti, sú uvedené v Prílohe č. 2 živnostenského zákona. Zoznam predmetov podnikania je dostupný v prílohe živnostenského zákona. Predmety sú rozdelené do niekoľkých oblastí:

 • Výroba kovov a kovových výrobkov
 • Výroba strojov a prístrojov všeobecná a pre určité hospodárske odvetvia – zlievanie drahých kovov
 • Výroba zdravotníckych výrobkov, presných a optických prístrojov a hodín – opravy a montáž určených meradiel, zubná technika, očná optika
 • Stavebníctvo – napr. vypracovanie dokumentácie projektu jednoduchých stavieb, drobných stavieb a zmien týchto stavieb, obstarávanie územnoplánovacích podkladov a územnoplánovacej dokumentácie, technické osvedčovanie stavebných výrobkov
 • Ostatné – napríklad prevádzkovanie autoškoly, vyučovanie v odbore umenia, horská sprievodcovská činnosť, geodetické a kartografické činnosti, vykonávanie ohňostrojných prác, prevádzkovanie cestovnej kancelárie, masérske služby

Získanie odbornej spôsobilosti a splnenie všetkých požadovaných podmienok je nevyhnutné pre osoby, ktoré chcú vykonávať viazané živnosti, aby zabezpečili bezpečnosť, kvalitu a reguláciu v týchto oblastiach podnikania. Rozšírenie živnosti o viazané živnosti je možné iba po splnení všetkých podmienok.

Živnosť môže byť skvelá možnosť ako začať podnikať. S ohľadom na druh živnosti treba zvážiť aj vstupnú investíciu, prípadne pôžičku pre živnostníkov, ktorá môže pomôcť pri začatí podnikania.