Mariáš – online, pravidlá, karty

marias

Mariáš je kartová hra, ktorá sa hrá so sedmovými kartami, najčastejšie sa hrá v trojici a pochádza z Nemecka. Mariáš patrí medzi hazardné hry, kde sa hrá o peniaze a najčastejšie sa hrá jednocentový mariáš. Cieľom hry je predovšetkým dosiahnuť maximálny počet desiatok a es.

Mariáš je kartová hra pre dvoch až štyroch hráčov. Hrá sa väčšinou s kartami nemeckého typu, tzv. mariášmi, s tým rozdielom, že v Čechách sú väčšinou jednohlavé, kým na Morave dvojhlavé.

Vznik mariášu a priebeh hry

Hra mariáš vznikla v Nemecku na prelome 18. a 19. storočia. Jej názov je odvodený od francúzskej hry Mariage, z ktorej pochádza. Slovo „mariage“ (v preklade „svadba“) sa vo francúzštine používalo na označenie hry. Okrem hry Mariage prevzala aj niektoré prvky z iných hier, ako napríklad taro, skat a piky.

Hráč rozdáva sedem kariet „predákovi“, tzn. hráčovi sediacemu po jeho ľavej strane, potom rozdá karty „zadákovi“ a nakoniec sám sebe po päť kariet. V druhom kole sa rozdáva po päť kariet počnúc predákom, ktorý nemá právo zdvihnúť zo stola päticu kariet, ktoré mu boli v tomto kole rozdané.

Predák si musí zo svojich kariet zvoliť jednu kartu, ktorú vyhodí na stôl. Táto karta by mala byť jeho tromfová. Až keď vyhodí túto kartu, môže si zobrať zvyšných päť kariet, ktoré mu boli rozdané. Ak predák nevie, ktorej karte má dať prednosť, môže voliť aj z pätice kariet, ktoré mu boli rozdané v druhom kole, čo je spojené s veľkým rizikom.

Predák odhadzuje do talónu dve karty, ktoré sú pre neho bezcenné. Dôležité pravidlo mariášu je, že hráč nesmie odhadzovať do talónu desiatku ani eso. A ak tak urobí musí na to upozorniť protihráčov.

Hráč, ktorý volí, hrá sám proti obom súperom. Dvaja protihráči bojujú spoločne a pomáhajú si získať maximálny počet kariet. Mariáš má dve fázy: prvou fázou je, že voliaci hráč sa musí spýtať hráča sediaceho po jeho ľavici, či hru schvaľuje, alebo nie.

Ak protihráči odpovedia slovo „dobrá“, tak je hra prijatá. Ak odpovedia slovo „zlá“ a berú dve talónové karty, je „hra vo farbe“ odmietnutá.

Pravidlá mariášu

Pri mariáši je nutné dodržiavať niekoľko dôležitých pravidiel:

  • každý hráč je povinný priznávať farbu
  • každý hráč je povinný prebíjať karty
  • ak hráč nemôže prebiť kartu, musí aspoň prihodiť kartu tej istej farby
  • ak hráč nemá vôbec karty nesenej farby, musí si pomôcť triumfami
  • ak hráč nemá kartu odpovedajúcej farby ani tromfovú kartu, môže zhadzovať ľubovoľnú kartu

V mariáši sa hrávajú často turnaje. Štartovné pole sa delí do trojíc a hrá sa dopredu stanovený čas. Po uplynutí času sa ukončí rozohraté kolo a víťazi postupujú do ďalšieho kola a takto sa postupuje až do finálového kola.

Mariášové karty

Mariášové karty sa zamiešajú na začiatku hry a od tohto momentu sa už nesmú miešať. V praxi sa však toto pravidlo mariášu prísnejšie dodržiava v susednom Rakúsku. Po odohratí jedného rozdania sa označenia hráčov otočia o jednu pozíciu.

Hráč, ktorý je teraz rozdávajúcim, má ako jediný právo zložiť mariášové karty, ktoré ležali na stole na hromádkach, do balíčka (nesmie však karty miešať) a zložiť balíček všetkých 32 kariet pred zadávateľa a požiadať ho, aby ich vybral. Musí vybrať aspoň dve karty (z hornej alebo dolnej časti) a nesmie ich spočítať ani odškrtnúť.

Ďalšie kategórie mariášu

Medzi ďalšie druhy hier mariášu patrí:

  • betl
  • durch
  • dve sedmy
  • flek-re

Betl (alebo inými slovami žobrák) je hra, v ktorej sa hráči zaväzujú, že nezískajú ani jeden zdvih, tromfy neexistujú a desiatka stráca svoju vysokú hodnotu. Žobráka môže hneď na začiatku hry ohlásiť predák alebo protihráč a len vtedy, ak majú naozaj hráči karty najnižších hodnôt.

Durch: Na rozdiel od betla sa hráči zaväzujú, že jeden z nich získa všetky zdvihy a trúfa si na ňu len hráč, ktorý má najvyššie karty.

Dve sedmy sa nehrajú v každej mariášovej hre. Znamená to, že tromfová sedma vezme posledný zdvih a ďalšia sedma inej farby jej bude pomáhať, tzv. sedma inej farby získa predposledný zdvih.

Flek-re: Ak protivník pochybuje, že hlavný hráč svoju hru uhrá, môže oponovať slovom „flek“. Na toto kontrolovanie môže hlavný hráč odpovedať slovom „re“ a to len vtedy, ak si je istý, že svoj záväzok splní. Táto hra sa zvyšuje dvojnásobne vysoko.

Mariáš online

Mariáš online/mobil je zjednodušená verzia obľúbenej krčmovej kartovej hry. Hráč, ktorý si vyberie farbu tromfov, hrá sám proti dvom súperom. Tento hráč dostane 12 kariet, súperi dostanú po 10 kariet. Z prvých siedmich kariet vyberie tromfy a potom sa odhalia zvyšné karty.

Odhodí dve ľubovoľné karty (okrem bodovacích) tak, aby všetci hráči mali rovnakých desať kariet. Hra sa otáča v smere hodinových ručičiek a v ďalšej hre si tromfy vyberá ďalší hráč v poradí.

Cieľom hry je nazbierať čo najviac bodovacích kariet – desiatok a es – za každú 10 bodov. Ďalšie body sa získavajú hláškami, t. j. ťahaním vrchu a zároveň držaním kráľa v tej istej farbe. Každá hláška má hodnotu 20 bodov a v prípade tromfovej výzvy dvojnásobok, teda 40 bodov.

Výsledky súperov sa sčítajú. Z toho vyplýva, že hra môže v určitých prípadoch skončiť remízou. V tomto mariáši nie sú zahrnuté žiadne peniaze, takže nedochádza k zvýšeniu hry (re, tuti…), ani nie je možné prejsť na betl alebo durch. Preto je online mariáš vhodný najmä pre začiatočníkov, pre ktorých je bežný mariáš príliš zložitý.

TIP: Ďalšou dobrou online hrou na zabavenie je aj Treasures of Monotezuma hra.

Sedma

Sedma (známa aj ako Červená sedma) je kartová hra pre 2-4 hráčov. Hra sa hrá s balíčkom 32 mariášových kariet. Ako sa hrá sedma? Ide o jednoduchú kartovú hru s ťahmi, ktorá môže byť predohrou k zložitejším hrám podobného typu, ako sú napríklad lízaný alebo volený mariáš.

Najcennejšie karty v tejto hre sú sedmičky, ktoré prevyšujú ostatné karty. Esa a desiatky majú hodnotu 10 bodov. Ak hrajú 3 hráči, pred hrou sa z balíčka odstránia 2 nehodnotiace karty (zvyčajne 8 a 9). Hráč, ktorý získal červeného kráľa, hrá sám (pričom je rozumné držbu červeného kráľa čo najdlhšie tajiť).

Ostatní dvaja hrajú spolu a ich body sa na konci sčítajú. V hre troch hráčov platí červený kráľ aj ako sedmička. Farby kariet ani ich hierarchia nemajú v tejto hre žiadny iný význam.

Pri hre štyroch hráčov hrajú dvaja hráči sediaci oproti sebe, pomáhajú si (ale neradia si, nenavrhujú zloženie rúk atď.) a získané body sa na konci sčítajú.

Ako sa hrá sedma

Ako sa hrá sedma? Hrá sa s klasickými sedmovými kartami, ktoré sa líšia od žolíkových kariet (žolík pravidlá). Na začiatku sa každému hráčovi rozdajú štyri karty a zvyšok balíčka sa položí lícom nahor do stredu.

Prvý hráč si vyloží kartu ľubovoľnej hodnoty. Ak chce protihráč získať zdvih, musí si vyniesť kartu rovnakej hodnoty. Keď hráč nemá kartu rovnakej hodnoty alebo si nechce vziať kartu, môže si vziať akúkoľvek kartu. Ak nikto nepotvrdí prvú kartu s rovnakou hodnotou a hra sa opäť vráti k prvému hráčovi, kolo sa končí. Hráč, ktorý si ako posledný vyloží kartu pôvodnej hodnoty, získava ťah pre seba.

Výnimkou je sedmička, ktorá môže byť pri rozdaní nahradená kartou akejkoľvek hodnoty. Prvý hráč s ňou môže tiež pokračovať vo svojom ťahu.

Na začiatku každého nasledujúceho ťahu začína víťaz predchádzajúceho ťahu. Hráči si striedavo ťahajú karty zo stredu balíčka tak, aby mal každý hráč opäť štyri karty. Ak v balíčku nezostane dostatok kariet, ťahajú tak, aby všetci mali rovnaký počet kariet.

Hráč položí karty získané v ťahu pred seba lícom nadol. Na konci hry si každý hráč spočíta bodované karty, ktoré získal v každom ťahu. Medzi bodované karty patria desiatky a esá, ostatné karty nemajú bodovú hodnotu (ani sedmičky). Hráčovi, ktorý získal zdvih, sa pripočíta desať bodov navyše.

Takto je možné získať maximálne 90 bodov. Hráč alebo dvojica hráčov, ktorí získajú najviac bodov, vyhrávajú hru.

Pravidlá sedmy

Kartová hra sedma má rovnako ako mariáš niekoľko základných pravidiel. Porazený z predchádzajúcej hry zamieša karty pre ďalšiu hru a rozdá 4 karty všetkým hráčom. Začína ten, kto vyhral posledný zápas (alebo celé naopak).

Na začiatku každej hry (okrem prvej) má hráč, ktorý vyťahuje karty, právo odovzdať svoje karty spoluhráčovi, ktorý mu za to dá svoje karty. Počas hry sa zakazuje akákoľvek tajná dohoda medzi spoluhráčmi.

Ak dvaja po sebe idúci hráči vynesú kartu rovnakej hodnoty a ak ju má aj ďalší hráč v poradí, musí ju vyniesť (tzv. povinnosť). Toto pravidlo platí len v rámci jedného kola sedmy – hráč, ktorý kartu vyťahuje, ani hráč, ktorý hrá po ňom, túto povinnosť nemá.