Mladomanželská pôžička – podmienky, spôsoby čerpania

Svadba je vzrušujúcim míľnikom v živote človeka. Je to čas plný lásky, radosti a nových začiatkov. Popri šťastí, ktoré prichádza so začiatkom novej kapitoly, je tu však aj realita hospodárenia s financiami a výdavkami vo dvojici. Kde získať pôžičku pre mladých? Aké sú podmienky jej získania?

Pôžička pre mladomanželov je obľúbený produkt, ktorý môže pomôcť z ťažkej finančnej situácie mnohým mladým párom. Výdaje spojené so sobášom, osamostatnením a ďalšími veľkými životnými zmenami sú záťaž pre rozpočet mladej rodiny. Financie na bývanie je výhodné získať hypotékou pre mladých.

Čo je mladomanželská pôžička

Mladomanželská pôžička zohráva veľkú rolu vo veci nového bývania pre mladomanželov. Po plánovaní svadby musia mladí často riešiť aj to, kde budú spolu bývať. V tomto bode prichádza na rad štát, ktorý by im mal podať pomocnú ruku. Je na to určený Štátny fond rozvoja bývania a konkrétne jeho mladomanželská pôžička.

Ako už bolo povedané, táto pôžička je určená na financovanie obstarania bytu, rodinného domu na predaj a stavebných úprav bytu pre mladých manželov.

Tento program Štátneho fondu na podporu bývania sa skladá zo šiestich hlavných bodov:

  1. Financovanie obstarania bytu a rodinného domu pre fyzické osoby
  2. Financovanie obnovy bytovej budovy
  3. Financovanie výstavby a kúpy nájomných bytov
  4. Financovanie výstavby a obnovy zariadenia sociálnych služieb
  5. Financovanie technickej vybavenosti a kúpy pozemku k nájomným bytom
  6. Financovanie stavebných úprav bytu v bytovom dome alebo rodinnom dome

Finančnú úľavu je možné získať aj pri kúpe nehnuteľnosti v podobe bytu alebo domu a pri rekonštrukcii. Čo je potrebné povedať, finančná podpora, ktorú ponúka spomínaný Štátny fond, sa dá čerpať len jednorázovo

Kto môže požiadať o mladomanželskú pôžičku

O mladomanželskú pôžičku môžu samozrejme žiadať mladomanželia, ale aj tí musia spĺňať určité podmienky. Túto pôžičku môžu uzatvoriť mladomanželia, ktorí neprekročili (obaja) vekovú hranicu 35 rokov. Svoju žiadosť musia poslať do roka od uzatvorenia manželstva. Pri žiadosti o mladomanželskú pôžičku sa predpokladá, že ide o občanov Slovenskej republiky, ktorí dovŕšili osemnásť rokov a nemajú nedoplatky na daňovom úrade či sociálnej poisťovni

Dôležitým aspektom je taktiež stabilný príjem a hlavne jeho výška. Čistý príjem žiadateľov totiž nemôže presiahnuť päťnásobok životného minima na domácnosť za predchádzajúci kalendárny rok. 

Znížená úroková sadzba bude manželom zrušená v prípade rozvodu. Dočasne zvýšený úrok dostanú, ak sa omeškájú so splátkou na 90 dní a viac.

Ako požiadať o mladomanželskú pôžičku

Podľa zákona sa žiadosť o mladomanželskú pôžičku žiada od 15.1. do 30.9. v príslušnom kalendárnom roku.  Mladomanželia, ktorí žiadajú o pôžičku, by mali byť trpezliví. Celý proces zahrňuje dlhé čakanie na samotné schválenie žiadosti a množstvo byrokracie, avšak nemali by sa nechať týmto odradiť. 

Postup žiadania o mladomanželskú pôžičku je nasledovný:

  1. Vyplnenie formulára – na webovej stránke Štátneho fondu rozvoja bývania žiadatelia vyplnia žiadosť o príspevok, vyplnený formulár prinesú na príslušný okresný úrad, kde sa má nachádzať nehnuteľnosť
  2. Žiadatelia vypíšu žiadosť – overenie žiadosti trvá 10 dní a až potom je žiadosť posielaná do Štátneho fondu rozvoja bývania
  3. Rozhodnutie Štátneho fondu rozvoja bývania – ŠFRB rozhodne či bude žiadosť schválená alebo zamietnutá 
  4. Čerpanie finančných prostriedkov – ak je žiadosť schválená, ŠFRB pošle žiadateľom finančné prostriedky na nimi zvolený bankový účet, ktoré následne môžu čerpať

Je potrebné dodať, že schvalovanie žiadosti o mladomanželskú pôžičku môže trvať niekoľko týždňov až mesiacov. Všetky potrebné dokumenty sú na webových stránkach Štátneho fondu rozvoja bývania, kde si ich žiadatelia môžu stiahnúť, vytlačiť a následne vyplniť. 

Pôžička pre mladomanželov je obľúbený produkt, ktorý môže pomôcť z ťažkej finančnej situácie mnohým mladým párom.

Na aký účel môžu byť finančné prostriedky použité

Finančné prostriedky, ktoré boli získané prostredníctvom mladomanželskej pôžičky môžu byť použité na výstavbu bytu vrátane bytu získaného nadstavbou, prístavbou alebo stavebnou úpravou budovy, ak vznikne byt v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo v rodinnom dome. Taktiež môžu byť získané prostriedky použité na kúpu bytu v bytovom dome, polyfunkčnom dome alebo rodinnom dome.

A v neposlednom rade môžu byť finančné prostriedky použité na stavebnú úpravu v bytovom dome, rodinnom dome, ktoré však boli uvedené do používania aspoň desať rokov pred podaním žiadosti o tento typ pôžičky.

Spôsob čerpania pôžičky

Čerpanie úverových prostriedkov v rámci priznania podpory možno nasledovne. Čerpanie 30 % po otvorení čerpacieho účtu bez dokladovania. Faktúry z čerpania budú zdokladované do lehoty 6 mesiacov, od momentu, kedy bol účet otvorený. Po tomto zdokladovaný môžu žiadatelia čerpať ostávajúcich 70 % podpory, a to na základe faktúr, ktoré doložili.

Faktúry musia byť datované najskôr ku dňu rozhodnutia, kedy Štátny fond rozvoja bývania žiadosť o podporu schválil. Podmienky čerpania podpory budú určené v úverovej zmluve.

Aká je výška pôžičky

Ak si mladomanželia chcú prostredníctvom mladomanželskej pôžičky kúpiť byt v bytovom dome, rodinnom dome alebo v polyfunkčnom dome alebo začať výstavbu, podpora sa poskytuje v podobe úveru. Tento úver má výšku 100 % z obstarávacieho nákladu stavby a to až do výšky 120 000 € s ročnou úrokovou sadzbou 1 % po obdobie 40 rokov. Termín splatnosti je do 65. rokov žiadateľov.

AK ide o stavebnú úpravu bytu v rodinnom dome alebo bytovom dome, je finančná podpora poskytnutá taktiež ako úver vo výške 100 % z obstarávacieho nákladu stavby. Najvyššia možná výška podpory je 30 000 € po dobu 20 rokov s ročnou úrokovou sadzbou, ktorá je ako v predošlom prípade 1 %.

Bonus pri narodení dieťaťa

Mladomanželia môžu požiadať Štátny fond rozvoja bývania o odpustenie 2000 € z pôžičky, v prípade, že sa novým manželom narodí dieťa a dožije sa aspoň jedného roka života alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti po dobu minimálne jeden rok.

Žiadatelia musia v tomto prípade zažiadať Štátny fond rozvoja bývania o odpustenie časti úveru najneskôr do jedného roka od doby vzniku nároku na odpustenie časti úveru. Ak však bol úver poskytnutý na obstaranie bytu staršieho ako tri roky alebo na jeho stavebné úpravy, suma odpustenej časti nemôže presiahnuť 6000 €

Mladomanželská pôžička – výhody

Ako už bolo niekoľkokrát načrtnuté, mladomanželská pôžička vo svojej podstate znamená zvýhodnenú úrokovú sadzbu 1 % p.a., ktorá sa vzťahuje na prvých 15 000 € z úveru. Veľkou výhodou je , že táto úroková sadzba je fixná a daná Štátnym fondom rozvoja bývania a teda sa nemení podľa celej doby splatnosti úveru.

Ďalšou výhodou je už spomínaná žiadosť o odpustenie určitej čiastky z úveru po narodení dieťaťa alebo jeho osvojení. Žiadatelia o mladomanželskú pôžičku môžu požiadať o túto finančnú úľavu až tri razy; čiže celková odpustená suma môže byť až 6000 € z celkovej sumy úveru.

Pozor! Táto suma však nemôže byť prekročená. V prípade, že by žiadatelia o pôžičku pre mladých mali štyri deti, ktoré sa dožijú jedného roka alebo si ich osvojili a bývali s nimi v jednej domácnosti viac ako jeden rok, o ďalšiu úľavu z celkovej sumy úveru už žiadať nemôžu. Ak tak urobia, žiadosť im bude zamietnutá.

Mladomanželia môžu požiadať Štátny fond rozvoja bývania o odpustenie 2000 € z pôžičky, v prípade, že sa novým manželom narodí dieťa a dožije sa aspoň jedného roka života alebo v prípade, že si ho osvojí a žije s ním v spoločnej domácnosti po dobu minimálne jeden rok.

Mladomanželská pôžička – nevýhody

Tak ako všetko aj mladomanželská pôžička má svoje nevýhody. Môže sa stať, že mladomanželskú pôžičku, ktorú poskytuje Štátny fond rozvoja bývania, mladomanželia nedostanú a to aj v prípade, že splnili všetky vyššie uvedené podmienky. Všetko to závisí od toho koľko finančných prostriedkov štát vyhradil na tieto pôžičky a samozrejme aj od počtu žiadateľov o mladomanželskú pôžičku. Taktiež samotná doba vybavenia tejto pôžičky môže trvať pri optimistickom scenári niekoľko týždňov.

Treba taktiež spomenúť, že mladomanželská pôžička je ohraničená a to z hľadiska rozlohy. Podlahová plocha nemôže presiahnuť 80m2, čo sa týka bytu; v prípade rodinného domu, podlahová plocha nemôže prevýšiť 120 m2.

Avšak za pokus mladomanželia okrem času nič nedajú. A ak vytrvajú a budú trpezliví, môže sa im pošťastiť a môžu získať veľmi príjemný produkt od Štátneho fondu rozvoja bývania, ktorí im môže na prvej spoločnej ceste životom len pomôcť.