Omeškanie dlžníka s platbou v obchodnom vzťahu

V prípade, že dlžník nesplní svoj peňažný záväzok riadne a včas, dostáva sa do omeškania. Od 1. januára 2013 bola zavedená maximálna lehota splatnosti záväzku.

Ide o zmluvne určenú lehotu na splnenie peňažného záväzku dlžníka z dodania tovaru alebo poskytnutia služby. Nesmie presiahnuť 60 dní odo dňa doručenia faktúry alebo inej výzvy alebo plnenia veriteľa.

Možnosť dohody

Zákon zároveň dáva stranám možnosť dohodnúť sa na dlhšej lehote splatnosti, táto však nesmie byť v hrubom nepomere k právam a povinnostiam vyplývajúcim zo záväzkového vzťahu.

Ak sa dlžník dostane do omeškania, má veriteľ, popri iných nárokoch aj nárok na úroky z omeškania. Tieto je možné dohodnúť v zmluve alebo inom dokumente, alebo aj ústne.

Ak nie sú dohodnuté výslovne, príp. ich dojednanie je z akéhokoľvek dôvodu neplatné, vzniká veriteľovi nárok na úrok z omeškania vo výške ustanovenej zákonom.

Zmena výšky úrokov

Od 1. februára došlo k zmene výšky úrokov, ktoré zákonodarca neurčil presnou sumou. Naviazal ich na základnú úrokovú sadzbu Európskej centrálnej banky (ďalej len „ECB“) platnej k prvému dňu omeškania s plnením peňažného záväzku.

Takto určená sadzba sa následne zvyšuje o deväť percentuálnych bodov t.j. ak je k dnešnému dňu sadzba ECB 0,75%, je výška úrokov z omeškania 9,75% ročne. Relevantnou základnou úrokovou sadzbou ECB sa pritom rozumie sadzba pre hlavné refinančné obchody.

Vzhľadom na to, že v rámci ekonomických pohybov dochádza aj k výkyvom tejto sadzby, veritelia majú možnosť:

  • žiaodsť o fixný úrok z omeškania. Po celú dobu omeškania dlžníka žiadať úroky vo výške platnej k prvému dňu omeškania dlžníka.
  • žiadosť o variabilný úrok z omeškania. V sadzbe, ktorá sa rovná základnej úrokovej sadzbe ECB platnej k prvému dňu príslušného kalendárneho polroka omeškania zvýšenej o osem percentuálnych bodov. Pričom takto určená sadzba úrokov z omeškania sa použije počas celého kalendárneho polroka omeškania. Každý polrok sa mení v závislosti od výšky sadzby vyhlásenej ECB.

Predmetná právna úprava platí pre omeškanie, do ktorého sa dlžník dostane až po 1. februári 2013. Pri omeškaniach do tohto termínu platí doposiaľ platná právna úprava. A to aj za dobu omeškania po 31. januári 2013.

Transakčné náklady

Ďalším právom veriteľa je novo zakotvené právo na náhradu paušálnych výdavkov – transakčné náklady. Tie sú spojené s uplatnením pohľadávky. Majú slúžiť len na „náhradu“ nákladov, ktoré vznikajú veriteľovi v súvislosti s monitorovaním jeho pohľadávok a „stavu (prípadne rozsahu) ich uspokojenia“.

Ich výška bola stanovená na 40,- eur pri jednej pohľadávke bez ohľadu na dĺžku omeškania dlžníka a bez ohľadu na výšku dlžnej čiastky.

Paušálna náhrada nákladov nijakým spôsobom nevylučuje existenciu nároku veriteľa na náhradu ďalšej škody, ktorá veriteľovi vznikla v súvislosti s „uplatnením“ pohľadávky napr. v súdnom konaní, a ktorá nie je krytá úrokmi z omeškania či paušálnou náhradou.

Veriteľ by sa mal o svoju pohľadávku strať aj tým, že bude sledovať. Či sa dlžník nedostal do konkurzného alebo obdobného konania, či neznižuje základné imanie. Ak totiž svoju pohľadávku neuplatní včas, nebude sa na ňu v konkurznom konaní prihliadať a právne nebude vymožiteľná.

Veriteľ je povinný uplatniť si svoj nárok z obchodno-právneho vzťahu voči dlžníkovi na súde vždy v 4-ročnej premlčacej lehote. Ak túto lehotu zmešká, jeho právo nezaniká. Ak však dlžník uplatní námietku premlčania, súd mu právo neprizná. Keď však bude plniť dlžník dobrovoľne aj po uplynutí premlčacej doby, nepôjde o plnenie z bezdôvodného obohatenia, ale riadne plnenie.

Odlišnosti pri spotrebiteľskej zmluve

V rámci spotrebiteľskej zmluvy a v prípade, ak je dlžník zo sektoru verejnej správy je možné dohodnúť vždy maximálne vyššie uvádzaný zákonný úrok z omeškania. V prípade, že záväzok vznikol zo spotrebiteľskej zmluvy, nevzniká veriteľovi právo na náhradu vyššie uvedených paušálnych výdavkov.