Overovanie v registri

V zmysle platnej právnej úpravy definovanej v zákone č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch sú poskytovatelia spotrebiteľských úverov povinní s vynaložením odbornej starostlivosti na účely posudzovania schopnosti spotrebiteľa splácať spotrebiteľský úver získavať a účelne využívať údaje o spotrebiteľských úveroch elektronického registra údajov o spotrebiteľských úveroch definovaného zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch a to aj bez vášho súhlasu, nakoľko sa jedná o zákonnú povinnosť každého poskytovateľa spotrebiteľského úveru.

Z uvedeného dôvodu v súčasnosti nie je možné zo strany poskytovateľov spotrebiteľských úverov poskytnúť zákonnou cestou spotrebiteľský úver, alebo navýšenie pôvodného spotrebiteľského úveru bez nahliadnutia do úverového registra.

V prípade ak poskytovateľ spotrebiteľského úveru poskytne spotrebiteľský úver spotrebiteľovi bez toho, aby overil finančné výdavky a splácanie úverov spotrebiteľa v úverovom registri definovaným zákonom č. 129/2010 Z.z. o spotrebiteľských úveroch nie je oprávnený od spotrebiteľa vyžadovať jednorazové splatenie spotrebiteľského úveru a to aj napriek tomu, že inak by boli splanené zákonné podmienky na takýto postup.

Za určitých okolností môže byť dokonca takýto spotrebiteľský úver považovaný za bezúročnú pôžičku a bez poplatkov.

Poskytovatelia spotrebiteľských úverov sú súčasne povinní poskytovať údaje o spotrebiteľských úveroch, ktoré poskytli spotrebiteľom do úverového registra a to aj bez súhlasu spotrebiteľa.