Petície – mocný hlas občanov

Petícia je písomná alebo elektronická žiadosť, ktorú podáva skupina ľudí alebo jednotlivec verejným inštitúciám, orgánom alebo organizáciám s cieľom vyjadriť svoje názory, sťažnosti, požiadavky alebo žiadosti o zmenu v konkrétnom záležitosti alebo politike.

Petície sú často používané ako nástroj občianskej účasti a spôsob, ako občania môžu ovplyvňovať verejné rozhodnutia a zlepšiť svoje životné podmienky. Petície môžu mať rôzne formy a obsahovať žiadosti o rôzne záležitosti, od lokálnych problémov až po národné alebo medzinárodné otázky.

Podpísaním petície občan vyjadruje svoju podporu konkrétnemu návrhu alebo žiadosti. Ak petícia získa určitý počet podpisov, vrátane elektronických podpisov, alebo splní iné požadované kritériá, môže byť predložená verejným inštitúciám alebo orgánom, ktoré ju potom môžu zvážiť a prijať do úvahy pri rozhodovaní.

Petície môžu byť fyzické, tlačené dokumenty, ktoré sa zbierajú prostredníctvom podpisov na papieri, ale v dnešnej dobe sú často elektronické, umožňujúce občanom podpisovať ich online cez webové platformy a sociálne siete.

Tým sa zvyšuje dostupnosť a rýchlosť zbierania podpisov a umožňuje občanom zapájať sa do verejných diskusií a aktivít.

Petície SK – Nástroj na vyjadrenie sťažností a zmeny

Sťažnosť je prirodzenou súčasťou ľudského života. Neustále sa ľudia stretávajú s vecami, ktoré ich trápia, rozčuľujú alebo ohrozujú ich práva a záujmy.

Našťastie, existuje nástroj, ktorý umožňuje vyjadriť obavy a požiadavky spoločne s ďalšími občanmi – petície. Petície SK predstavujú viaceré stránky, ktoré umožňujú jednoducho a efektívne zbierať podpisy pod petíciu.

Jednou z nich je peticie.com. Ide o bezplatný internetový nástroj na tvorbu a podpisovanie petícií. Peticia.com je pomerne obľúbená platforma.

Petície SK – hlas občanov v digitálnom veku

S digitálnym vekom prišla aj nová éra petícií. Internet a online platformy, ako napríklad Peticie.com, umožnili občanom rýchly a efektívny spôsob, ako zhromažďovať podpisy a zdieľať svoje petície s širším publikom. Tieto platformy uľahčujú občiansku aktivitu a umožňujú občanom získavať podporu pre svoje iniciatívy.

Petícia – vzor

Kľúčovým krokom pri predkladaní petície je správne jej sformulovanie. Petícia vzor slúži ako príklad pre občanov, ktorí chcú správne navrhnúť a predložiť petíciu. Tieto vzory obsahujú štruktúru a formuláciu, ktoré zvyšujú pravdepodobnosť, že petícia bude prijatá a zvážená verejnými inštitúciami.

VZOR PETÍCIE

Číslo hárku:

P E T Í C I A

ZA …………………………………………………………………………………………………………………………………….

My, dole podpísaní občania SR, ………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Meno a priezviskoUlica, č. domuMesto/Obec Vlastnoručný podpis
1
2
3
4
5
6

Predkladá: petičný výbor

Predseda petičného výboru: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

Členovia petičného výboru: Mená, priezviská a adresa trvalého pobytu členov petičného výboru

Osoba určená na zastupovanie v styku s orgánom verejnej moci: Meno, priezvisko, adresa trvalého pobytu

Petícia dôchodcov

Staršia generácia má svoje osobitné potreby a obavy. Petície dôchodcov často zohľadňujú tieto potreby a požiadavky, ako sú zlepšenie dôchodkových podmienok, zdravotná starostlivosť alebo lepšie sociálne služby. Tieto petície umožňujú starším občanom vyjadriť svoje sťažnosti a bojovať za zmenu, ktorá im môže zlepšiť kvalitu života.

Petícia – prepis auta

Slováci sa rozhodli postaviť sa proti už schválenému návrhu zákona Mariána Viskupiča (SaS), ktorý bol parlamentom schválený tesne pred Vianocami dňa 22. decembra 2022. Tento schválený návrh by mal viesť k zmene výšky registračného poplatku za motorové vozidlo už v apríli tohto roku.

Navrhovaná zmena spočíva v tom, že sa bude zohľadňovať ekologický aspekt. Napríklad za desaťročné dieselové auto s výkonom nad 121 kW by majitelia od apríla zaplatili približne 318 eur, namiesto súčasných 85 eur.

Výpočet registračného poplatku bude založený na základnej sadzbe, násobenej ekologickým koeficientom, čo v tomto konkrétnom prípade predstavuje 530 násobené 0,60 (Euro 5).

Slováci vyjadrujú svoj nesúhlas. Petícia uvádza, že „podpisom tejto petície vyjadríte svoj nesúhlas s poslednou zmenou výšky registračného poplatku, platnou od apríla 2023„. Ide teda o petíciu proti registračnému poplatku, ktorý sa zvýšil.

Podľa poslednej zmeny sa registračný poplatok už nebude odvíjať od veku vozidla, ale od emisnej normy, čo znamená, že noví majitelia starších a výkonných áut budú nútení platiť registračný poplatok až do výšky 3 900 €.

Tento poplatok bude nutné uhradiť pri každom prepise vozidla, až kým nebude vozidlo odstránené z evidencie.

Petície sú často používané ako nástroj občianskej účasti a spôsob, ako občania môžu ovplyvňovať verejné rozhodnutia a zlepšiť svoje životné podmienky.

Petícia za zmenu

Petícia za zmenu je iniciatívou politickej strany Hlas. Podľa Hlasu Slovensko za uplynulé tri roky stagnuje a občania majú pocit, že situácia sa začína výrazne zhoršovať. Hlavnými výsledkami predchádzajúcej vlády sú zvyšujúce sa náklady, hospodárska kríza a všeobecný zmätok.

Toto opatrenia vytvárajú podľa strany Hlas oprávnený dôvod na znepokojenie a sklamanie medzi obyvateľmi. Vytvorili preto petíciu s nasledujúcim znením:

My, občania Slovenskej republiky, žiadame od budúcej vlády, ktorá vznikne po nadchádzajúcich parlamentných voľbách, nasledujúce:

  1. Zastavenie dramatického zvyšovania cien energií a potravín, ktoré sú v súčasnosti riadené súkromnými korporáciami. Navrhujeme, aby štát prevzal kontrolu nad strategickými energetickými spoločnosťami a získal silnú pozíciu aj v potravinovom trhu.
  2. Ochrana dôchodcov, rodín a slabších vrstiev pred stúpajúcimi nákladmi. Zároveň požadujeme zavedenie reálneho 13. dôchodku a poskytnutie mimoriadnej finančnej pomoci pre tieto skupiny obyvateľov.
  3. Zníženie platov politikov v prípade, ak sa im nepodarí do jedného roka zastaviť pokles životnej úrovne na Slovensku.

Táto iniciatíva je známa ako petícia za zmenu.

Zákon o sťažnostiach

Zákon o sťažnostiach je dôležitým legislatívnym rámcom, ktorý umožňuje občanom predkladať svoje sťažnosti a požiadavky verejným inštitúciám a orgánom. Tento zákon dáva občanom právo vyjadriť svoje názory a očakávania týkajúce sa verejných vecí a správy štátu.

Petície sú nástrojom, ktorým občania môžu využiť tento zákon na uplatnenie svojich sťažností a návrhov na zmenu.

V zmysle zákona č. 9/2010 Z. z. o sťažnostiach je sťažnosťou rozumieť písomnú alebo elektronickú žiadosť, ktorú podáva fyzická osoba alebo právnická osoba (sťažovateľ).

Sťažovateľ takýmto spôsobom uplatňuje svoje práva alebo právom chránené záujmy, ktoré sa domnieva, že boli porušené činnosťou alebo nečinnosťou orgánov verejnej správy.

Taktiež poukazuje na konkrétne nedostatky, pričom ide najmä o porušenie právnych predpisov, ktorých náprava spadá do pôsobnosti orgánov verejnej moci.

Podávanie sťažností

Sťažnosť možno podať buď v listinnej forme alebo v elektronickej podobe, ak je autorizovaná podľa osobitného predpisu alebo odoslaná cez prístupové miesto, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

V prípade elektronického podania bez autorizácie podľa osobitného predpisu alebo neodoslaného prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa, je nutné do piatich pracovných dní potvrdiť toto podanie vlastnoručným podpisom.

Možné je aj potvrdenie autorizáciou podľa osobitného predpisu alebo odoslaním elektronického podania prostredníctvom prístupového miesta, ktoré vyžaduje úspešnú autentifikáciu sťažovateľa.

Náležitosti sťažnosti

Podľa § 5 ods. 2 a ods. 3 zákona č. 9/2010 Z. z. musí sťažnosť obsahovať nasledovné údaje:

  • Meno, priezvisko a adresa pobytu sťažovateľa alebo názov, sídlo a meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za sťažovateľa v prípade, že sťažovateľom je právnická osoba.
  • Označenie osoby, proti ktorej je sťažnosť namierená.
  • Označenie nedostatkov, na ktoré sťažovateľ poukazuje.
  • Označenie toho, čo sťažovateľ od orgánu verejnej správy žiada.

Petície musia obsahovať všetky potrebné náležitosti.

Lehota na vybavenie sťažnosti

Úrad je povinný vybaviť sťažnosť do 60 pracovných dní. V prípade, že sťažnosť vyžaduje zložitejšie preskúmanie, môže byť lehota predĺžená o 30 pracovných dní. O akomkoľvek predĺžení lehoty bude sťažovateľ písomne informovaný.

Sťažnosť sa považuje za vybavenú, keď sťažovateľovi bude zaslané písomné oznámenie o výsledku preskúmania.

V závere možno povedať, že petície sú dôležitým nástrojom občianskej aktivity a vyjadrenia sťažností. Pomáhajú občanom organizovať sa, združiť svoje hlasy a bojovať za zlepšenia a zmeny vo verejnom živote.

Bez ohľadu na to, či ide o drobné sťažnosti alebo o veľké zmeny, petície dávajú hlas občanom a umožňujú im ovplyvňovať udalosti v krajine.