Objednanie na prepis auta – termín, doklady, poplatky

Služby ako objednanie na prepis auta sa vzťahujú na proces digitalizácie a archivácie informácií o vozidlách. Tento typ služieb je na Slovensku čoraz populárnejší, pretože čoraz viac ľudí sa v každodennom živote spolieha na svoje autá. Služby prepisu vozidiel môžu pomôcť udržať spojenie ľudí s ich vozidlami, uľahčiť sledovanie histórie vozidiel.

Čo je potrebné na prepis vozidla? Ako prebieha prepis auta? Ako funguje splnomocnenie na prepis auta a ako postupovať pri prepise auta z okresu do okresu?

Online objednanie na prepis auta

Online objednanie na prepis auta je dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. V prvom rade je dôležité si vybrať, či ide o prepis v rámci jedného okresu alebo sa auto prepisuje do iného okresu. Po tomto výbere už systém vedie klienta krok po kroku k objednaniu na prepis auta.

Potrebné je vyplniť povinné údaje ako sú:

 • meno a priezvisko
 • dátum narodenia
 • číslo dokladu totožnosti
 • kraj – podľa miesta, kde je vozidlo evidované
 • názov pracoviska
 • termín rezervácie
 • agenda
 • evidenčný úkon
 • počet vozidiel

Informácie sa po vyplnení potvrdia a následne klient dostane PIN kód, ktorý použije už priamo na dopravnom inšpektoráte. Vygenerovaný PIN je potrebné s zapísať alebo si spraviť screen obrazovky pre jeho uchovanie.

V prípade potreby je možné získať stratený PIN kód, treba však kontaktovať call centrum Ministerstva vnútra na bezplatnom telefónnom čísle 0800 222 222. Číslo je dostupné v pracovné dni od 8:00 do 18:00 hodiny. Pracovník v call centre bude požadovať osobné údaje, aby mohol identifikovať rezerváciu.

Po príchode na dopravný inšpektorát je potrebné zadať PIN v kiosku, ktorý následne vytlačí lístok s poradovým číslom. Čas rezervácie je len orientačný. PIN kód však treba zadať včas, jeho platnosť je v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie. Inak sa stáva neplatný. Tento postup platí aj pri online rezervácii termínu na občiansky preukaz.

Online objednanie na prepis auta je dostupné na webovej stránke Ministerstva vnútra SR. V prvom rade je dôležité si vybrať, či ide o prepis v rámci jedného okresu alebo sa auto prepisuje do iného okresu.

Prepis auta v okrese a mimo okresu

Od 1. 1. 2023 sa dá prepis auta vykonať na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Vlastník, resp. splnomocnený držiteľ auta musí zmenu vlastníckeho práva osobne oznámiť vlastníckeho dopravnému inšpektorátu v akomkoľvek meste do 30 dní odo dňa, kedy nastala zmena. Žiadateľ je ku žiadosti povinný priložiť rovnaké doklady ako pri zmene držiteľa vozidla.

V minulých rokoch bolo potrebné, aby pôvodný majiteľ odhlásil auto na dopravnom inšpektoráte podľa miesta trvalého pobytu. Nový majiteľ ho taktiež musel prihlásiť podľa miesta trvalého pobytu. Od 1. 1. 2023 sa kompletný prepis vozidla aj s vydaním nových dokladov vykonáva na ktoromkoľvek dopravnom inšpektoráte. Doklady od vozidla aj evidenčné tabuľky je stále možné poslať kuriérom.

Pri zmene majiteľa môžu byť prítomní obaja, predávajúci aj kupujúci. Ak kupujúci nie je prítomný, predávajúci musí mať od písomné splnomocnenie na prepis auta kupujúceho na vykonanie zmeny držby vozidla. Podpis musí byť úradne osvedčený. Prepis auta v okrese aj prepis auta z okresu do okresu sa zjednodušil.

Odhlásenie auta neznamená zmenu evidenčných tabuliek

Aktuálne už nie je nutné pri každom prepise meniť aj evidenčné tabuľky. Nový vlastník sa môže rozhodnúť, či si ponechá tabuľky s evidenčným číslom na vozidle, pričom ide o preferovaný postup.

Druhou možnosťou je, že si predávajúci, teda pôvodný majiteľ ponecháva tabuľky a môže najviac do jedného roka požiadať o pridelenie tejto tabuľky na svoje druhé vozidlo. V takom prípade budú novému vlastníkovi pridelené nové tabuľky s evidenčným číslom.

Nový vlastník si môže vybrať či chce tzv. celoslovenskú tabuľku, ktorá mu bude zaslaná kuriérom na adresu, tabuľku s voliteľnou ŠPZ, teda napríklad s konkrétnym slovom alebo či si ponechal tabuľku zo svojho predchádzajúceho vozidla. Okrem toho môže dostať aj konkrétnu tabuľku zo skladových zásob dopravného inšpektorátu.

Na tom, ako bude nakladané s tabuľkami by sa mali obe strany vopred dohodnúť.

Aktuálne už nie je nutné pri každom prepise meniť aj evidenčné tabuľky. Nový vlastník sa môže rozhodnúť, či si ponechá tabuľky s evidenčným číslom na vozidle, pričom ide o preferovaný postup.

Doklady potrebné na prihlásenie auta

Pri zmene držiteľa vozidla je potrebné predložiť nasledujúce doklady:

 • platný doklad totožnosti,
 • potvrdenie o PZP, podľa zákona č. 381/2001 Z. z. pôvodné povinné zmluvné poistenie zaniká zmenou vlastníka, v de) prepisu treba mať nové PZP
 • osvedčenie o evidencii časť II (veľký technický preukaz) alebo pôvodne vydané osvedčenie o evidencii
 • ak je pri prepise prítomný aj kupujúci, potrebné je aj osvedčenia o evidencii časť I (malý technický preukaz), ak bolo vydané
 • v prípade krádeže alebo straty dokladov sa vyžaduje vyplnenie čestné prehlásenie o tejto udalosti, resp. oznámenie vydané útvarom Policajného zboru

Pokiaľ ide o prihlásenie nového vozidla, je potrebné tak spraviť na dopravnom inšpektoráte, v mieste trvalého bydliska. Nové auto sa dá prihlásiť elektronicky alebo osobne do 30 dní od jeho kúpy.

Objednanie sa na prepis auta aj na ďalšie úkony je možné online

Objednanie sa na prepis auta je pomerne jednoduché. Online sa dá objednať aj na prepis vozidla dovozeného zo zahraničia. Keď auto mení majiteľa, je potrebné dodržať zákonné lehoty v rámci ktorých je potrebné spraviť prepis, teda prihlásiť auto na nového majiteľa.

Pôvodný majiteľa má 30 dní na to, aby vozidlo odhlásil. Lehota plynie od dátumu zmeny vlastníka, teda napríklad od podpisu kúpno-predajnej zmluvy. Po odhlásení auta má nový majiteľ 30 dní na prihlásenie auta.

V prípade, že nový majiteľ auta tento termín nestihne, bude musieť predložiť posudok o kontrole originality vozidla. Posudok nemôže byť starší ako 15 dní. Termín je možné objednať najskôr nasledujúci deň, ak je termín dostupný. Rezerváciu termínu je potrebné riešiť v predstihu.

Rezervovať si termín na prihlásenie auta sa dá aj bez elektronického občianskeho preukazu. Online objednanie na prepis auta platí pre osobu, ktorej údaje sa zadajú pri rezervácii a súhlasia s jej dokladom totožnosti. Okrem toho sa kontroluje aj to, či je žiadateľ aj vlastníkom alebo držiteľom vozidla. Ak ide o sprostredkovateľa, bude potrebné splnomocnenie na prepis auta.

Okrem prepisu vozidla je možné využiť aj nasledujúce služby:

 • prevod držby vozidla na inú osobu
 • žiadosť o prvé prihlásenie auta
 • nahlásenie straty alebo odcudzenie tabuliek
 • žiadosť o vyradenie vozidla z evidencie
 • zápis nového držiteľa vozidla
 • žiadosť o vykonanie zmeny v dokumentácii vozidla
 • odhlásenie auta a prihlásenie vozidla z cudziny
 • oznámenie ukončenia vlastníctva vozidla

Poplatky sú pri online službách, ktoré si vyžadujú kvalifikovaný podpis, nižšie zvyčajne o 50 %. Na stránkach Ministerstva vnútra sa dajú skontrolovať aj informácie o držiteľovi a pôvode vozidla.

Pôvodný majiteľa má 30 dní na to, aby vozidlo odhlásil. Lehota plynie od dátumu zmeny vlastníka, teda napríklad od podpisu kúpno-predajnej zmluvy. Po odhlásení auta má nový majiteľ 30 dní na prihlásenie auta.

Poplatky za prepis auta 2023

Poplatky za prepis auta 2023 sa riadia novelou zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch, ktorá nadobudla účinnosť 1. 7. 2023 podľa zákona č. 109/2023 Z. z. Nové poplatky platia pre motorové vozidlá kategórie L, M1 a N1, okrem kategórie N1 s najviac tromi miestami na sedenie.

Od uvedeného termínu sa zmenil vzorec na výpočet správneho poplatku týkajúci sa prepisu auta 2023 aj jeho prihlásenia. Výsledná suma zohľadňuje výkon a ekologický koeficient vozidla (vzorec je výkon * ekologický koeficient). Najnižšie poplatky sa platia za novšie vozidlá s nižšími emisiami (ekologickejšie) a s nižším výkonom.

Pri autách s výkonom do 80 kW zostáva poplatok tak ako doteraz, teda 33 eur. Rovnaký poplatok sa platí aj za elektromobily bez ohľadu na ich výkon. Ostatné hodnoty sú uvedené v tabuľkách nižšie.

Výkon motoraSadzba poplatku
naddo
do 80 kW (vrátane)33 eur
80 kW90 kW (vrátane)60 eur
90 kW100 kW (vrátane)90 eur
100 kW110 kW(vrátane)120 eur
110 kW125 kW (vrátane)200 eur
125 kW140 kW (vrátane)300 eur
140 kW155 kW (vrátane)500 eur
155 kW170 kW (vrátane)700 eur
170 kW210 kW (vrátane)900 eur
210 kWa viac1 000 eur

Pri výška správneho poplatku je dôležitý aj ekologický koeficient vozidla a druh paliva.

Druh vozidla vzhľadom na druh palivaEkologický koeficient vozidla
1.Vozidlo staršie ako 40 rokov od dátumu prvej evidencie (bez rozdielu druhu paliva)0,10
2.Vozidlo s druhom paliva: H2 (vodík), kombinácia akékoľvek palivo + PHEV (Plug-In hybrid)0,20
3.Vozidlo s iným druhom paliva ako v riadku 1 a 2 alebo iné vozidlo ako ktorého jediným zdrojom energie je elektrina (elektromobil)
Emisná normaDátum prvej evidencie
Vozidlo Euro 1/Ido 31. 12. 19961,00
Vozidlo Euro 2/IIod 1. 1. 1997 do 31. 12. 20010,80
Vozidlo Euro 3/IIIod 1. 1. 2002 do 31. 12. 20060,70
Vozidlo Euro 4/IVod 1. 1. 2007 do 31. 12. 20110,60
Vozidlo Euro 5/V/EEVod 1. 1. 2012 do 31. 8. 20160,50
Vozidlo Euro 6a, b, c/VIA, B, Cod 1. 9. 2016 do 31. 8. 20200,45
Vozidlo Euro 6d/VID a novšieod 1. 9. 20200,40

Najvyššie poplatky sa platia za autá z vysokým výkonom a tiež za staršie menej ekologické modely. Lepšie ú na tom elektroautá a hybridné autá.