Vzor sťažnosti na určenie vlastníctva získaného vydržaním

SŤAŽNOSŤ NA URČENIE VLASTNÍCTVA ZÍSKANÉHO VYDRŽANÍM

(§ 134 obč. Zák.)

Adresa

Okresného súdu

Žalobca: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ] Žalovaný: [ ], r. č. [], č.op. [ ], Bytom [ ]

o určenie vlastníctva k chate č. [ ] v [ ], okres [ ]

I.

Na základe ústnej dohody dňa [ ] som kúpil od žalovaného na základe ústnej dohody chatu č. [ ] v [ ], okres [ ], LV č. [ ] obec a KÚ [ ]. Žalovaný mi chatu predal a prevzal finančnú čiastku v hodnote [ ]. Chatu od tejto doby užívam.

V januári roku [ ] som zistil, že v katastri nehnuteľností stále figuruje meno žalovaného. Písomnú kúpnu zmluvu sme nepodpísali a ani nežiadali o jej registrácii štátnym notárstvom, preto neprešlo na mňa vlastnícke právo k chate.

Nemal som vedomosť, že je potrebná písomná forma dohody a registrácia.

Dôkaz: – Výsluch účastníkov

– Výpis z katastra nehnuteľností katastrálneho úradu v [ ], LV č. [ ] KÚ [ ]