Posilnenie prevencie na ochranu zdravia pri práci

Rekondičné pobyty boli na Slovensku upravené nadštandardným spôsobom, pričom ich zmysel je v mnohých prípadoch otázny a pre firmy predstavujú značnú finančnú záťaž. Oveľa účinnejším nástrojom bezpečnosti je prevencia na pracovisku, ktorú novela výrazne posilňuje.

Komu a kto zabezpečuje rekondičné pobyty

Rekondičný pobyt zamestnávateľ zabezpečuje zamestnancom, ktorí vykonávajú práce zaradené do tretej alebo štvrtej kategórie prác. Ide o zamestnancov vykonávajúcich tzv. rizikové práce.

Zamestnanci, ktorých práca je zaradená do 3. kategórie, budú mať po novom nárok na rekondičný pobyt po 6 rokoch a zamestnanci v 4. kategórii prác po 5 rokoch. Skrátila sa aj doba ich trvania.

Zamestnávateľ musí dnes zabezpečiť rekondičný pobyt najmenej po dobu dvoch týždňov, novela túto povinnosť skráti na minimálne 7 dní.Okrem toho, rekondičné pobyty sa už nebudú týkať ľudí pracujúcich v hlučnom prostredí.

Ako novela zákona posilňuje prevenciu


Zamestnávateľ musí zabezpečiť lekárske preventívne prehliadky zamestnancov, a to pred zaradením na výkon takej práce a periodicky pri tretej kategórii.

Musí skrátiť týždenný pracovný čas pri práci s chemickými karcinogénmi pri pracovných procesoch s rizikom chemickej karcinogenity alebo pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu.

Zamestnancovi musia byť poskytované prestávky z dôvodu zaistenia bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci zarátavať do pracovného času.

Zamestnanec daľej musí poskytnúť dodatkovú dovolenku zamestnancovi, ktorý pracuje po celý rok v podzemí pri ťažbe nerastov, razení tunelov a štôlní, a zamestnancovi, ktorý vykonáva práce zvlášť ťažké alebo zdraviu škodlivé.

Musí poskytnúť mzdovú kompenzáciu za sťažený výkon práce pri vykonávaní vymedzených pracovných činností podľa § 124 Zákonníka práce zaradených do tretej alebo štvrtej kategórie prác.

A musí poskytovať zamestnancom vykonávajúcim rizikové práce príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie,preradiť zamestnanca na inú prácu, ak dosiahol najvyššiu prípustnú expozíciu.

Kategorizácia prác

I. kategória

Do prvej kategórie sa zaraďujú práce, pri ktorých nie je riziko poškodenia zdravia zamestnanca vplyvom práce a pracovného prostredia.

II. kategória

Patria sem práce, pri ktorých vzhľadom na riziko nie je predpoklad poškodenia zdravia, najmä:

  • práce, pri ktorých faktory práce a pracovného prostredia neprekračujú limity ustanovené osobitnými predpismi.
  • práce, pri ktorých je rizikový faktor práce ionizujúce žiarenie, ak stavebné, technické a organizačné opatrenia zaručujú, že ožiarenie zamestnancov ani pri dlhodobej expozícii neprekročí limity ožiarenia pracovníkov ustanovené osobitným predpisom.

III. kategória

  • práce, pri ktorých nie je vplyv prostredia a predmetov zamestnanca znížený technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu a na zníženie rizika je potrebné vykonať organizačné opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov
  • práce, pri ktorých je expozícia zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia znížená technickými opatreniami na úroveň ustanoveného limitu, ale vzájomná kombinácia a pôsobenie faktorov práce a pracovného prostredia môžu poškodiť zdravie
  • práce, pri ktorých nie sú ustanovené limity, ale expozícia faktorom práce a pracovného prostredia môže u zamestnanca spôsobiť poškodenie zdravia
  • práce vykonávané v kontrolovanom pásme, pri ktorých vzhľadom na úroveň a premenlivosť radiačných parametrov je na obmedzenie ožiarenia pracovníkov na úroveň limitov ožiarenia nevyhnutné používať osobné ochranné pracovné prostriedky a vykonávať dodatočné technické, organizačné alebo iné špecifické ochranné opatrenia.

IV. kategória

Do štvrtej kategórie sa len výnimočne na obmedzený čas, najviac na jeden rok, zaraďujú:

  • -práce, pri ktorých nie je možné znížiť technickými alebo organizačnými opatreniami expozíciu zamestnanca faktorom práce a pracovného prostredia na úroveň ustanovených limitov, expozícia faktorom práce a pracovného prostredia prekračuje limity, zisťujú sa zdravotné zmeny zamestnancov vo vzťahu k pôsobiacim faktorom a je potrebné vykonať technické opatrenia a iné špecifické ochranné opatrenia vrátane použitia osobných ochranných pracovných prostriedkov,
  • práce, ktoré podľa miery expozície jednotlivým faktorom práce a pracovného prostredia patria do tretej kategórie, ale vzájomná kombinácia faktorov práce a pracovného prostredia zvyšuje riziko poškodenia zdravia,
  • práce vykonávané pri činnostiach vedúcich k ožiareniu, pri ktorých ožiarenie pracovníkov prekračuje limity ožiarenia a takéto ožiarenie kladne posúdil úrad verejného zdravotníctva podľa § 13 ods. 5 písm. a) siedmeho bodu.

Rizikovou prácou je práca zaradená do tretej a štvrtej kategórie. O zaradení práce do tretej a štvrtej kategórie rozhoduje regionálny úrad verejného zdravotníctva na základe návrhu zamestnávateľa alebo z vlastného podnetu.