Valorizácia dôchodkov – čo to je a čo obnáša

S narastajúcim počtom seniorov a neustálym vývojom ekonomických podmienok sa stáva valorizácia dôchodkov jednou z kľúčových tém diskusie v oblasti sociálnej politiky. Tento proces, ktorým sa upravujú dôchodky na základe inflácie či iných ekonomických ukazovateľov, zohráva kritickú úlohu pri zabezpečovaní primeranej životnej úrovne pre dôchodcov.

V súčasnosti sa dôchodkové systémy stretávajú s rôznymi výzvami, ktoré vyplývajú z demografických zmien, ako je starnutie populácie a zmeny vo vzorcoch zamestnanosti. Tieto faktory vytvárajú tlak na existujúce systémy sociálneho zabezpečenia, a to najmä pokiaľ ide o schopnosť udržiavať primeranú životnú úroveň dôchodcov.

Článok odpovedá na tieto otázky

Aké novinky prináša Sociálna poisťovňa v súvislosti so zvyšovaním dôchodkov?

Akým spôsobom sa vykonáva posudzovanie dôchodkov?

Aké sú podmienky nároku na starobný dôchodok?

Valorizácia dôchodkov – čo to znamená

Valorizácia dôchodkov je proces, ktorým sa pravidelne upravuje výška dôchodkových dávok, aby sa zohľadnila inflácia a vývoj životných nákladov. Cieľom valorizácie je udržať kúpnu silu dôchodkov a ochrániť dôchodcov pred chudobou.

Na Slovensku sa valorizácia dôchodkov vykonáva každoročne, zvyčajne od 1. januára. Percento valorizácie sa určuje na základe rastu cien za domácnosti dôchodcov v predchádzajúcom období. V roku 2024 sa dôchodky valorizovali o 14,5 %, čo bola najvyššia valorizácia od roku 2008.

Existujú dva typy valorizácie:

 • Pravidelná valorizácia: Vykonáva sa každoročne a týka sa všetkých dôchodkových dávok.
 • Mimoriadna valorizácia: Vykonáva sa vtedy, ak dôjde k prudkému nárastu cien v krátkom čase. V roku 2023 bola na Slovensku vykonaná mimoriadna valorizácia dôchodkov o 10,6 %.

Valorizáciu dôchodkov vykonáva Sociálna poisťovňa automaticky. Dôchodcovia o ňu nemusia žiadať. O výške valorizácie sú informovaní písomne.

Zvyšovanie dôchodkov od 1. januára 2024

Dôchodky priznané v roku 2024 budú upravené o percentuálny nárast spotrebiteľských cien za domácnosti dôchodcov, ktorý bol zaznamenaný v prvom polroku roku 2023 a dosiahol 14,5 %. 

Tento parameter bude aplikovaný na mesačnú sumu dôchodku, čo plynie z platných ustanovení § 82 ods. 1 písm. a) a § 293gb ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. 

Tento postup je súčasťou širšieho legislatívneho rámca, ktorý stanovuje spôsob valorizácie dôchodkových príjmov a zabezpečuje ich primeranú úroveň v súlade s dynamickými ekonomickými podmienkami.

Zvýšenie dôchodkov

Dôležitým aspektom, ktorý vyplýva z analýzy systému valorizácie dôchodkov, je nedostatočné zvyšovanie vdovských, vdoveckých a sirotských dôchodkov v súčasnom roku 2024.

Nedostatok valorizácie sa prejavuje najmä v prípadoch, kde tieto dôchodky boli vypočítané na základe starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktoré už boli zvýšené v predchádzajúcich rokoch.

Zvýšenie invalidného dôchodku nastáva ak sa zhorší zdravotný stav poberateľa invalidného dôchodku o najmenej 10% oproti stavu, ktorý bol posudzovaný pri priznaní invalidného dôchodku.

Konkrétne, ak dôchodok bol vymeraný v roku 2023 a bol zvýšený o 10,6 % mesačnej sumy dôchodku, následne v roku 2024 o ďalších 3,6 % mesačnej sumy dôchodku, alebo ak bol dôchodok priznaný až v roku 2024, bol zvýšený o 14,5 % mesačnej sumy dôchodku, nebolo zaznamenané primerané zohľadnenie aktuálnej inflácie a nákladov na život.

Dôchodky sa zvyšujú:

 • od 1. januára 2024, ak sú vyplácané k 1. januáru 2024 (o 3,6 %)
 • odo dňa priznania dôchodku, ak sa priznajú od 1. januára 2024 do 31. decembra 2024 (o 14,5 %)
 • odo dňa opätovného vzniku nároku na výplatu dôchodku, ak sa dôchodok 1. januára 2024 nevypláca (zvýšenie patrí za každý príslušný kalendárny rok, v ktorom sa dôchodok nevyplácal z dôvodu zániku nároku na jeho výplatu)

Ak bol dôchodok zvýšený na sumu minimálneho dôchodku alebo upravený z dôvodu jediného zdroja príjmu, tento nárast sa započíta k sume dôchodku pred zvýšením. To znamená, že zvýšenie dôchodku sa neaplikuje na už vyplácanú sumu, ale na sumu pred zvýšením.

Po úprave dôchodku od 1. januára 2024 sa znovu prehodnotí nárok na zvýšenie dôchodku na sumu minimálneho dôchodku alebo na úpravu dôchodku z dôvodu jediného zdroja príjmu.

Posudzovanie dôchodkov zohľadňuje nielen celkovú mieru inflácie, ale aj ďalšie faktory, ako sú zmeny v životnom štýle, náklady na zdravotnú starostlivosť a bytové náklady.

Valorizácia sa vykonáva každoročne, zvyčajne od 1. januára.

Valorizácia sa týka všetkých dôchodkových dávok.

Existujú dva typy valorizácie: pravidelná a mimoriadna.

Valorizáciu vykonáva Sociálna poisťovňa automaticky.

Percento valorizácie sa určuje na základe rastu cien za domácnosti dôchodcov.

Valorizácia dôchodkov – kalkulačka

Kalkulačka valorizácie dôchodkov je nástroj, ktorý umožňuje vypočítať, o koľko sa dôchodok zvýši po valorizácii. Na Slovensku existuje viacero takýchto kalkulačiek, ktoré ponúkajú rôzne funkcie a možnosti.

Pri používaní kalkulačky valorizácie dôchodkov je dôležité mať na pamäti, že ide len o orientačný výpočet. Presná výška valorizácie sa môže mierne líšiť v závislosti od individuálnych okolností.

Výplata zvýšených dôchodkov

Významná novinka v oblasti valorizácie dôchodkov sa objavila v nedávnej správe Sociálnej poisťovne: dôchodky budú zvyšované automaticky, bez potreby žiadosti zo strany dôchodcov.

Podľa oznámenia Sociálnej poisťovne budú rozhodnutia o zvýšení dôchodkov doručované od konca decembra 2023 a v priebehu januára 2024, čo umožní dôchodcom plánovať svoje finančné prostriedky s väčšou istotou a stabilitou.

Zvýšený dôchodok dôchodca dostane:

 • V hotovosti na pošte: v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2024.
 • Na bankový účet: v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2024.
 • Hromadným poukazom do zariadenia sociálnych služieb: v deň výplatného termínu dôchodku v januári 2024.

Okrem zvýšeného dôchodku za január 2024 dostanú dôchodcovia aj doplatok za obdobie od 1. januára 2024 do konca decembra 2023. Doplatok sa vyplatí spolu s januárovým dôchodkom.

Dôchodcovia, ktorí si časť dôchodku nechávajú posielať na účet a časť v hotovosti prostredníctvom poštových doručovateľov, by sa mali obrátiť na svoju banku ohľadom informácií o tom, ako a kedy im bude doplatok vyplatený. Banka im poskytne podrobné informácie o spôsobe a termíne výplaty.

Valorizácia dôchodkov je proces, ktorým sa pravidelne upravuje výška dôchodkových dávok, aby sa zohľadnila inflácia a vývoj životných nákladov.

Čiastkový dôchodok

Čiastkový dôchodok, ktorý je definovaný ako dôchodok odvodený z obdobia poistenia získaného v zahraničí podľa smerníc Európskej únie alebo medzinárodných dohôd, bude zvýšený o 3,6 % mesačne

Toto opatrenie zohľadňuje potreby jednotlivcov, ktorí mali pracovné skúsenosti v zahraničí, a zabezpečuje, že ich dôchodkové príjmy sa primerane upravia v súlade s miestnymi indexmi inflácie a životnými nákladmi.

Starobný dôchodok 

Starobný dôchodok je dávka sociálneho poistenia, na ktorú má nárok poistenec po dovŕšení dôchodkového veku a splnení podmienok ustanovených zákonom o sociálnom poistení.

Dôchodkový vek je v súčasnosti na Slovensku 64 rokov pre mužov a ženy. V roku 2023 sa však zrušil vopred určený vek odchodu do dôchodku a od roku 2024 sa bude dôchodkový vek postupne zvyšovať v závislosti od priemernej dĺžky života.

Podmienky nároku na starobný dôchodok:

 • Dovŕšenie dôchodkového veku
 • Splnenie minimálnej dĺžky trvania poistenia (15 rokov)
 • Odpracované roky (pre výpočet výšky dôchodku)

Výška starobného dôchodku sa vypočíta ako súčin priemerného vymeriavacieho základu a dôchodkovej miery. Priemerný vymeriavací základ sa vypočíta z príjmov poistenca za obdobie 30 rokov pred jeho dosiahnutím dôchodkového veku. Dôchodková miera je percentuálna sadzba, ktorá závisí od dĺžky trvania poistenia poistenca.


Starobný dôchodok sa môže vyplácať v troch formách:

 • Plný starobný dôchodok: Vypláca sa poistencovi, ktorý splnil všetky podmienky nároku na starobný dôchodok.
 • Predčasný starobný dôchodok: Vypláca sa poistencovi, ktorý dosiahol dôchodkový vek, ale nesplnil podmienku dĺžky trvania poistenia. Výška predčasného starobného dôchodku je nižšia ako výška plného starobného dôchodku.
 • Čiastočný starobný dôchodok: Vypláca sa poistencovi, ktorý dosiahol dôchodkový vek a splnil podmienku dĺžky trvania poistenia, ale naďalej pracuje. Výška čiastočného starobného dôchodku je úmerná odpracovanému času.

V závislosti od veku a dĺžky trvania poistenia musia mať osoby, ktoré žiadajú o starobný dôchodok, splnené aj určité požiadavky na aktivitu. 

Minimálny dôchodok

Minimálny dôchodok je sociálna dávka, ktorá má za cieľ zabezpečiť dôstojné životné podmienky pre poberateľov starobného alebo invalidného dôchodku, ktorých výška dôchodku je nižšia ako životné minimum.

Na nárok na minimálny dôchodok je potrebné splniť tieto podmienky:

 • Dôchodkový vek: Poberateľ musí mať dovŕšený dôchodkový vek.
 • Dĺžka trvania poistenia: Poberateľ musí mať najmenej 30 rokov obdobia dôchodkového poistenia.
 • Výška dôchodku: Dôchodok poberateľa musí byť nižší ako životné minimum.

Výška minimálneho dôchodku sa určuje ako násobok životného minima. Presný násobok závisí od dĺžky trvania poistenia poberateľa. Od 1. októbra 2023 sa minimálny dôchodok pohybuje v rozmedzí od 389,90 eur do 685,70 eur mesačne.

Minimálny dôchodok sa vypláca automaticky. Sociálna poisťovňa posudzuje nárok na minimálny dôchodok z úradnej povinnosti a o jeho priznaní vydá rozhodnutie. Dôchodcovia oň nemusia osobitne žiadať.

Dôchodková kalkulačka

Dôchodková kalkulačka je online nástroj, ktorý umožňuje odhadnúť výšku budúceho dôchodku. Funguje tak, že do nej človek zadá informácie o pracovnej histórii, príjme a očakávanom veku odchodu do dôchodku. Kalkulačka potom na základe týchto informácií a aktuálnych parametrov dôchodkového systému vypočíta, aký by mohol byť dôchodok.

Dôchodkové kalkulačky sa používajú na rôzne účely:

Plánovanie odchodu do dôchodkuMôžu pomôcť určiť, v akom veku si človek môže dovoliť odísť do dôchodku a aký by mohol byť jeho príjem po odchode do dôchodku.
Porovnanie rôznych scenárovMôžu byť ich použité na porovnanie rôznych scenárov, napríklad ako by sa dôchodok mohol líšiť, ak by človek pracoval dlhšie alebo si odkladal viac peňazí na dôchodok.
Doplnenie iných zdrojov informáciíDôchodkové kalkulačky poskytujú orientačný prehľad o budúcom dôchodku, ale nie sú náhradou za individuálne poradenstvo od finančného poradcu.

Pri používaní dôchodkovej kalkulačky je dôležité zadať presné a úplné informácie. Čím viac informácií človek zadá, tým presnejší bude jeho odhad. Je tiež dôležité uvedomiť si, že dôchodkové kalkulačky sú len orientačné a skutočný dôchodok sa môže líšiť.

Dôchodcovská inflácia – mimoriadna valorizácia dôchodkov

Dôchodcovská inflácia je špecifický typ inflácie, ktorý sa zameriava na zvyšovanie cien tovarov a služieb, ktoré dôchodcovia typicky nakupujú. Tento koncept je dôležitý, pretože dôchodcovia majú často fixný príjem v podobe dôchodku, zatiaľ čo ceny tovarov a služieb rastú. 

Ak dôchodcovská inflácia prevyšuje rast dôchodkov, klesá kúpna sila dôchodcov. To znamená, že si za svoje peniaze môžu kúpiť menej tovarov a služieb ako predtým.

Na Slovensku sa dôchodcovská inflácia sleduje Štatistickým úradom SR a zohľadňuje sa pri každoročnej valorizácii dôchodkov. V dôsledku vysokej inflácie v roku 2023 sa na Slovensku zaviedla aj mimoriadna valorizácia dôchodkov.