Ako sa vypočíta vdovský dôchodok?

vdovsky-dochodok

Vdovy, najmä tie, ktoré nemajú deti alebo inú rodinu, sú zvyčajne v ťažkej finančnej situácii a majú problém vyjsť s peniazmi. Preto sa na Slovensku zaviedli dôchodkové plány špeciálne pre vdovy, aby im pomohli uspokojiť ich finančné potreby. Kto má nárok na vdovský dôchodok a aká je jeho výška?

Vdovské dôchodky sú určené na podporu vdov, ktoré sa museli vyrovnať so smrťou svojho manžela. Tieto dôchodky sa zvyčajne vyplácajú z dôchodkového fondu zosnulého manžela vdovy alebo z dávok sociálneho zabezpečenia. Ako sa vypočíta vdovský dôchodok po manželovi?

Sociálna poisťovňa – dôchodky

Dôchodkové poistenie je jedným z piatich typov sociálneho poistenia, ktoré od 1. januára 2004 zaviedol zákon č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov.

V rámci dôchodkového poistenia existujú dva podsystémy:

 1. starobné poistenie ako poistenie na zabezpečenie príjmu v starobe a pre prípad úmrtia
 2. invalidné poistenie ako poistenie pre prípad poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v dôsledku dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu poistenca a pre prípad úmrtia

Zo systému starobného poistenia sa poskytuje:

Zo systému invalidného poistenia sa poskytuje:

 • invalidný dôchodok
 • vdovský dôchodok
 • vdovecký dôchodok
 • sirotský dôchodok

V tomto článku sa bližšie pozrieme na to, čo je to vdovský dôchodok, kto má naň nárok a koľko je vdovský dôchodok, ktorý poskytuje Sociálna poisťovňa.

Vdovský a vdovecký dôchodok

Vdovecký a vdovský dôchodok sú dávky, ktoré štát poskytuje ľuďom, ktorým zomrie manželka či manžel. Podmienky na získanie oboch druhov penzie sú v súčasnosti rovnaké. Najdôležitejšou zásadou jeho nároku je existencia manželského zväzku.

Štát totiž nebude vyplácať vdovecký a vdovský dôchodok ľuďom, ktorý so zosnulým partnerom či partnerkou len žili v jednej domácnosti bez zosobášenia. A to ani v prípade, že spolu žili dlho a mali deti. Dávka sa poskytuje zo starobného alebo z invalidného poistenia.

Čo je to vdovský dôchodok?

Vdovský dôchodok je dôchodková dávka ktorá sa poskytuje zo starobného poistenia alebo z invalidného poistenia. Ide o pravidelnú peňažnú mesačnú dávku. Účelom vdovského dôchodku je zabezpečiť vdove príjem v prípade úmrtia jej manžela

Ak manžel odvádzal poistné do Sociálnej poisťovne a ku dňu smrti získal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia, v prípade jeho úmrtia pozostalej manželke vznikne nárok na vdovský dôchodok. Rovnako v prípade, ak zomrel v dôsledku pracovného úrazu, či choroby z povolania.

Vo všeobecnosti platí, že dávky sociálneho zabezpečenia alebo dôchodkový fond museli byť v platnosti v čase úmrtia manžela, aby bol nárok na vdovský dôchodok.

Vdovské dôchodky pomáhajú podporiť pozostalé ženy v čase, keď to najviac potrebujú.

Komu vzniká nárok na vdovský dôchodok?

Za vdovu po zomretom mužovi sa považuje žena, ktorá bola s daným mužom zosobášená. Nárok si teda môže uplatniť žena len v prípade, že s partnerom mala uzavreté manželstvo. 

Nárok na vdovský dôchodok neovplyvňuje dĺžka trvania manželského zväzku, neskúma sa spoločné žitie manželov či spolužitie v jednej domácnosti ani či manželstvo plnilo spoločenskú funkciu alebo nie. Komu teda vzniká nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok vzniká, ak je žena vdova po manželovi, ktorý:

 • ku dňu smrti poberal starobný dôchodok, invalidný dôchodok alebo mal nárok na predčasný starobný dôchodok
 • ku dňu smrti nepoberal niektorý z vyššie uvedených dôchodkov, ale splnil podmienky nároku na starobný dôchodok
 • zomrel v dôsledku pracovného úrazu alebo choroby z povolania
 • ku dňu smrti nepoberal starobný, predčasný starobný, či invalidný dôchodok, ale získal počet rokov dôchodkového poistenia potrebný na nárok na invalidný dôchodok

Ak nejaká žena žila so zomretým mužom ako druhovia bez uzavretia manželstva a majú spoločné deti, tie si môžu uplatniť nárok na sirotský dôchodok.

Kedy vzniká nárok na vdovský dôchodok?

Nárok na vdovský dôchodok vzniká dňom smrti manžela, teda dňom, ktorý je uvedený v úmrtnom liste ako deň úmrtia. V prípade nezvestného je to deň uvedený ako deň smrti (resp. deň, ktorý nezvestný neprežil) v právoplatnom rozhodnutí súdu o vyhlásení manžela za mŕtveho. 

Ako požiadať o vdovský dôchodok?

O vdovský dôchodok možno požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska vdovy, kde spíše žiadosť o priznanie vdovského dôchodku.

Lehota na rozhodnutie o dôchodku je 60 dní. Táto lehota plynie odo dňa spísania žiadosti o dôchodok (konanie o dôchodku). Rozhodnutie o dôchodku bude doručené poštou alebo do eSchránky, ak ju má vdova aktivovanú.

V zložitých prípadoch sa môže lehota predĺžiť o najviac 60 dní, o čom však Sociálna poisťovňa písomne informuje.

Žiadosť o vdovský dôchodok

Kto chce získať vdovecký a vdovský dôchodok, musí najprv podať písomnú žiadosť. Až potom sa začína konanie o priznanie dôchodku. Žiadosť o vdovský dôchodok spisuje pobočka Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého pobytu žiadateľky.

K žiadosti o vdovský dôchodok je potrebné priložiť:

 • sobášny list alebo výpis z knihy manželstiev
 • úmrtný list manžela alebo manželky
 • doklad o ukončení vzdelania zomretého alebo potvrdenie školy o trvaní štúdia, ktoré nebolo ukončené predpísaným spôsobom
 • vojenskú knižku alebo doklad vydaný príslušnou vojenskou správou
 • rodné listy detí, prípadne rozhodnutie príslušného orgánu, na základe ktorého bolo dieťa prevzaté do starostlivosti a v prípade úmrtia dieťaťa pred dosiahnutím 18. roku veku aj jeho úmrtný list alebo výpis z matriky

Smrť blízkej osoby môže byť zničujúca, ale vďaka programom, ako sú vdovské dôchodky, môžu byť pozostalí podporení v čase, keď to najviac potrebujú.

Najdôležitejšou zásadou nároku vdovského dôchodku je existencia manželského zväzku.

Koľko je vdovský dôchodok?

Otázkou ostáva, koľko je vdovský dôchodok. Suma vdovského dôchodku je 60 % sumy dôchodku zomretého manžela, na ktorý mal alebo by mal nárok ku dňu smrti. 

Jej suma závisí od sumy starobného, predčasného starobného alebo invalidného dôchodku, ktorý zomretý manžel poberal alebo od sumy dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Vdovský dôchodok v plnej sume dostane žena len vtedy, ak sama nemá nárok na iný dôchodok. V prípade, že vdova poberá nejaký iný dôchodok, bude v plnej sume dostávať vyšší dôchodok. Z toho nižšieho bude vyplácaná polovica.

Ak je suma dôchodku, ktorý už vdova poberá, nižšia ako suma vdovského dôchodku, dostane vdovský dôchodok v plnej sume a iný dôchodok v polovičnej.

Ako dlho sa vypláca vdovský dôchodok?

Nárok na výplatu vdovského dôchodku trvá väčšinou dva roky od smrti manžela. Po dvoch rokoch možno vdovský dôchodok poberať len v nasledujúcich prípadoch:

 • ak vdova dovŕšila dôchodkový vek (v prípade, ak neuzavrie nové manželstvo)
 • ak sa stará aspoň o jedno nezaopatrené dieťa, ktoré má po zomretom rodičovi nárok na sirotský dôchodok, alebo bolo toto dieťa v rodine zomretého vychovávané
 • ak je vdova invalidná a jej schopnosť vykonávať zárobkovú činnosť poklesla o viac ako 70 percent
 • ak vychovala aspoň tri deti alebo
 • ak dovŕšila aspoň 52 rokov a vychovala dve deti
 • ak dovŕšila aspoň 57 rokov a vychovala jedno dieťa

Dôchodková dávka je vyplácaná mesačne vopred, vždy v pravidelnom opakujúcom sa termíne. Výplatný termín určí Sociálna poisťovňa.

Ako sa vypočíta vdovský dôchodok po manželovi?

Ako sa teda vypočíta vdovský dôchodok po manželovi? Vypočíta sa podľa toho, koľko rokov bolo odvádzané dôchodkové poistenie a podľa výšky hrubých zárobkov (hrubej mzdy), ktoré za svoj pracovný život zomretý získal. 

Dobrý spôsob, ako vypočítať vdovský dôchodok po manželovi, je použiť online kalkulačku vdovskej penzie. Do kalkulačky stačí zadať výšku dôchodkovej dávky zosnulého manžela, prípadne výšku invalidného dôchodku, na ktorý by mal nárok.

Na základe toho kalkulačka vypočíta sumu mesačného vdovského dôchodku a zároveň aj jeho výšku v prípade, ak sa kráti z dôvodu súbehu penzie.

Starobný dôchodok a vdovský dôchodok

Ako už bolo spomenuté, vdovské penzie sa vyplácajú v sume 60 percent starobného alebo invalidného dôchodku, na ktorý mal alebo by mal nárok zomretý manžel ku dňu smrti. Ak má však pozostalá manželka nárok na dva dôchodky, vypláca sa ten nižší len v sume jednej polovice. Ide o takzvaný súbeh nárokov.

Ak je napríklad suma starobného dôchodku pozostalej manželky či manžela nižšia ako Sociálnou poisťovňou vypočítaných 60 % vdovského dôchodku po zosnulom partnerovi, v plnej výške sa vypláca vdovský dôchodok a suma riadnej starobnej penzie sa zníži na polovicu.

Ak teda pozostalá maželka dostáva starobný dôchodok v sume 400 € a vdovský dôchodok jej Sociálna poisťovňa vypočíta v sume 200 €, bude dostávať v plnej výške svoju penziu a pozostalostná sa jej bude krátiť o polovicu, teda na sumu 100 €. Spolu tak bude dostávať 500 €.