Kedy ísť do predčasného dôchodku – nárok na predčasný dôchodok

Dlhé desaťročia v zamestnaní, podlomené zdravie, menej energie či problém stíhať modernej dobe môžu priviesť niektorých starších ľudí k rozhodnutiu odísť do predčasného dôchodku. Ide o starobnú dôchodkovú dávku, ktorú možno za splnenia určitých podmienok získať ešte pred dosiahnutím dôchodkového veku.

Dôchodkový vek je dnes stanovený na 64 rokov. Znižuje sa napríklad počtom vychovaných detí. Kedy sa ide do dôchodku, si možno jednoducho vypočítať v kalkulačke na výpočet dôchodku Sociálnej poisťovne.

V niektorých životných situáciách, napríklad pri strate zamestnania krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku, si môžu niektorí seniori zvoliť odchod do dôchodku aj predčasne.

Odísť do predčasného dôchodku možno najviac dva roky pred dosiahnutím dôchodkového veku. Na odchod do dôchodku majú po novom nárok aj tí, ktorí za svoj pracovný život odpracovali viac ako 40 rokov. Nevýhodou predčasného dôchodku však je, že sa oproti riadnemu dôchodku kráti.

Predčasný dôchodok

Predčasný odchod do dôchodku je situácia, keď má osoba nárok odísť do dôchodku a poberať dôchodkové dávky pred dosiahnutím bežného veku odchodu do dôchodku.

Podľa aktuálnych slovenských právnych predpisov má človek nárok na predčasný dôchodok, ak spĺňa tieto kritériá:

 • musí byť aspoň 15 rokov dôchodkovo poistený
 • chýbajú mu najviac dva roky do dovŕšenia dôchodkového veku alebo má najmenej 40 rokov odpracovaných
 • suma predčasného starobného dôchodku je vyššia ako 1,6-násobok životného minima

Podmienkou získania predčasného starobného dôchodku je, že žiadateľ musí mať ukončený pracovný pomer a nesmie pracovať ani ako živnostník. Ak totiž platí odvody na povinné dôchodkové poistenie, nie je možno vyplácať starobný dôchodok.

Odchod do predčasného dôchodku si treba vopred dobre zvážiť, pretože predčasní dôchodcovia dostávajú zníženú sumu dôchodkových dávok v porovnaní s tými, ktorí odchádzajú do dôchodku v riadnom dôchodkovom veku.

Kedy môžem ísť do predčasného dôchodku

Predčasný dôchodok, ako aj ostatné sociálne dávky, posudzuje, schvaľuje a vypláca Sociálna poisťovňa. Riadi sa pri tom zákonom o sociálnom poistení.

Nárok na predčasný dôchodok sa odvíja od počtu odpracovaných rokov či počtu vychovaných detí. Dôchodkový vek pre ženy aj mužov je rovnaký, stanovený na vek 64 rokov. Odísť do predčasného dôchodku ženy aj muži môžu najviac dva roky pred dosiahnutím riadneho dôchodkového veku alebo po odpracovaní najmenej 40 rokov.

Dôchodkový vek si možno vypočítať v kalkulačke na výpočet dôchodku na stránke Sociálnej poisťovne.

Odchod do dôchodku po odpracovaní 40 rokov

Zákon o sociálnom poistení prešiel v poslednom čase niekoľkými zmenami. Odchod do dôchodku po novom má niekoľko alternatív.

Novinkou, ktorá platí od 1. januára 2023, je, že odísť do dôchodku možno po odpracovaní 40 rokov. Zákon pritom vymedzuje, ktoré obdobie sa považuje za odpracovaný rok.

Do odpracovaných rokov sa započítavajú všetky roky dôchodkového poistenia, aj vrátane poistenia získaného v cudzine (členské štáty EÚ, Islandská republika, Nórske kráľovstvo, Lichtenštajnské kniežatstvo, Švajčiarska konfederácia a štáty, s ktorými má Slovenská republika uzavretú medzinárodnú zmluvu o sociálnom zabezpečení).

Medzi odpracované roky sa však nepočíta doba:

 • štúdia na strednej alebo vysokej škole
 • nezamestnanosti
 • politického a odborného školenia
 • dodatočného doplatenia poistenia na dôchodkové poistenie počas štúdia a evidencie uchádzača o zamestnanie

Pri odchode do dôchodku za 40 odpracovaných rokov sa dôchodkový vek neskúma. Ak poistenec odpracoval najmenej 40 rokov, nevzťahuje sa na neho podmienka chýbajúcich najviac dvoch rokov do dovŕšenia dôchodkového veku.

Avšak platí, že nárok na predčasný dôchodok mu vznikne len vtedy, ak je suma jeho predčasného starobného dôchodku vyššia ako 1,6-násobok sumy životného minima (pre rok 2023 je to 375,10 eura mesačne).

Kedy sa ide do dôchodku

Nárok na riadny dôchodok vzniká poistencovi najskôr dovŕšením dôchodkového veku. V súčasnosti si môžu overiť, v akom veku majú nárok na dôchodok poistenci narodení do roku 1967. Údaje sú zverejnené na webovej stránke Sociálnej poisťovne.

Dôchodkový vek sa líši nielen podľa dátumu narodenia, ale aj podľa počtu vychovaných detí. Tak napríklad bezdetní muži aj ženy narodení v roku 1966 majú nárok na odchod do dôchodku po novom vo veku 64 rokov.

S počtom vychovaných detí sa veková hranica, kedy sa ide do dôchodku, znižuje. Pri 2 deťoch je to 63 rokov, ak rodičia vychovali 3 a viac detí, majú nárok odísť do riadneho dôchodku po dosiahnutí veku 62 rokov a 6 mesiacov.

Kedy dostanem prvý dôchodok

O predčasný dôchodok možno požiadať v pobočke Sociálnej poisťovne podľa miesta trvalého bydliska. Termín stretnutia si treba vopred dohodnúť so Sociálnou poisťovňou. Nárok na predčasný dôchodok vzniká najskôr odo dňa spísania žiadosti o predčasný starobný dôchodok.

K žiadosti o predčasný dôchodok môže Sociálna poisťovňa žiadať aj tieto doklady:

 • doklady o chýbajúcich obdobiach zamestnania
 • platný občiansky preukaz alebo cestovný pas
 • doklady o ukončení vzdelania (výučný list, maturitné vysvedčenie, diplom alebo potvrdenie školy odkedy-dokedy štúdium trvalo)
 • poistenci narodení po roku 1963 potrebujú aj potvrdenie o ukončení povinnej školskej dochádzky
 • muži musia tiež priložiť vojenskú knižku alebo potvrdenie o trvaní výkonu vojenskej služby
 • v niektorých prípadoch si treba pripraviť aj rodné listy detí
 • doklady, ktoré preukazujú obdobie zamestnania a výšku hrubých zárobkov do konca roka 2003
 • potvrdenie zamestnávateľa o období zamestnania pred 1. májom 1990 v štátoch, s ktorými Slovenská republika nemá uzavretú medzištátnu zmluvu o sociálnom zabezpečení
 • v prípade poistenia v cudzine treba predložiť aj potvrdenie príslušnej inštitúcie o sume dôchodku vyplácaného z cudziny

Lehota na posúdenie žiadosti je 60 dní, rozhodnutie Sociálna poisťovňa posiela zvyčajne poštou. Suma dôchodku závisí od toho, ako dlho bolo platené dôchodkové poistenie. Minimum pre priznanie predčasného dôchodku je 15 rokov. Výška dôchodku tiež závisí od hrubých zárobkov poistenca, prípadne aj od toho, či si žiadateľ sporil v II. dôchodkovom pilieri.

Nárok na predčasný starobný dôchodok vzniká najskôr odo dňa podania žiadosti a vypláca sa spätne. Pri žiadosti o predčasný dôchodok žiadateľ nesmie byť v pracovnom pomere ani podnikať.

Zapamätať si tiež treba, že predčasný dôchodok je oproti riadnemu nižší. Za každý mesiac, o ktorý odíde poistenec skôr do dôchodku, sa suma jeho dôchodku zníži:

 • 0,3 percenta pri najmenej 40 odpracovaných rokoch
 • 0,5 percenta, ak nemá poistenec odpracovaných najmenej 40 rokov

Pri predčasnom dôchodku sa tak vyplácaná suma za každých začatých 30 dní odo dňa vzniku nároku zníži v závislosti od počtu odpracovaných rokov. Ak poistenec požiada o predčasný starobný dôchodok presne dva roky pred dovŕšením dôchodkového veku a nemá aspoň 40 odpracovaných rokov, jeho dôchodková dávka bude nižšia o 12,5 percenta.

Odporúča sa zriadiť si dôchodkové sporenie, ktoré pomôže zvýšiť celkovú výšku dôchodku.

TIP: V roku 2023 sa môžu penzisti tešiť 13. dôchodku, ktorý automaticky vypláca Sociálna poisťovňa bez potreby osobitnej žiadosti.

Výhody a nevýhody predčasného dôchodku

Predčasný starobný dôchodok je dôchodcovská dávka, ktorá je vyplácaná zo starobného poistenia a jej účelom je zabezpečiť poistencovi príjem v starobe skôr, ako dovŕši svoj dôchodkový vek.

Pomôcť môže najmä tým, ktorí tesne pred dovŕšením dôchodku prišli o prácu a možnosť nájsť si nové zamestnanie je vzhľadom na vek málo pravdepodobná alebo si dlhodobo prácu nedokáže nájsť.

Výhody:

 • poistenec sa dostane k svojim dôchodkovým úsporám – v prípade straty práce krátko pred dosiahnutím dôchodkového veku či v prípade dlhodobej nezamestnanosti vzhľadom na vyšší vek môže predčasný dôchodok pomôcť človeku krátko pred dôchodkom riešiť jeho ekonomickú situáciu
 • zaslúžený oddych po mnohých odpracovaných rokoch
 • čas na rodinu, záujmy, priateľov

Nevýhody:

 • predčasný dôchodok sa oproti riadnemu kráti za každý mesiac, o ktorý poistenec odíde do dôchodku skôr (pri odchode do predčasného dôchodku 2 roky pred dosiahnutím dôchodkového veku to môže byť až 12,5 percenta)
 • predčasný dôchodok sa dosiahnutím dôchodcovského veku mení na starobný dôchodok, jeho suma sa však nezvyšuje

Celkovo možno povedať, že hoci predčasný odchod do dôchodku môže byť lákavý, pred prijatím rozhodnutia je dôležité zvážiť možné nevýhody. Dôchodcovia by mali venovať čas zváženiu svojich možností a uistiť sa, že prijímajú informované rozhodnutie, ktoré najlepšie zodpovedá ich individuálnym potrebám.

Pokiaľ sa človek rozhodne odísť do predčasného dôchodku, môže mať nárok na zľavu pre seniorov nad 60 rokov, ktorá mu môže pomôcť v časoch nízkych príjmov.