Čo je zdravotné poistenie a kde sa dá uzavrieť

Zdravotné poistenie je zo zákona povinné pre každého občana s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky. Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky v rozsahu určenom zákonom.

Vyberať možno z troch zdravotných poisťovní – štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) a súkromné Zdravotná poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa.

Rozsah poskytovanej zdravotnej starostlivosti je stanovený zákonom, avšak poisťovne sa líšia rôznymi benefitmi, ktoré ponúkajú.

ZDRAVOTNÉ POISTENIE A POVINNOSTI OBČANOV

Zdravotné poistenie je podľa zákona na Slovensku povinným poistením pre všetky fyzické osoby s trvalým pobytom v Slovenskej republike.

Výnimkou sú len:

 • osoby zamestnané a zároveň zdravotne poistené v zahraničí
 • zamestnanci služobného úradu, ktorí pôsobia viac ako pol roka v zahraničí
 • samostatne zárobkovo činná osoba, ktorá podniká v zahraničí a je tam aj poistená
 • osoba, ktorá sa dlhodobo (viac ako pol roka) zdržiava v zahraničí a je tam aj zdravotne poistená

Od zdravotných odvodov sú oslobodené maloleté deti, rodič poberajúci rodičovský príspevok, ale aj nezamestnaní v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či dôchodcovia. Tieto skupiny sú tzv. poistenci štátu a zdravotné odvody za nich hradí štát.

Na základe zdravotného poistenia majú podľa Ústavy SR občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť a na zdravotnícke pomôcky v rozsahu určenom zákonom.

Povinné zdravotné poistenie sa riadi zákonom o zdravotnom poistení (č. 580/2004) a zákonom o rozsahu zdravotnej starostlivosti uhrádzanej na základe verejného zdravotného poistenia a o úhradách za služby súvisiace s poskytovaním zdravotnej starostlivosti (č. 577/2004).

Zákon o zdravotnom poistení rozlišuje verejné zdravotné poistenie a individuálne zdravotné poistenie. Verejné zdravotné poistenie vzniká narodením alebo získaním trvalého pobytu na území Slovenskej republiky a zaniká smrťou alebo zánikom trvalého pobytu na území SR.

ZDRAVOTNÚ POISŤOVŇU SI MOŽNO VYBRAŤ

Každý občan má právo zvoliť si zdravotnú poisťovňu. Na Slovensku pôsobia tri zdravotné poisťovne – štátna Všeobecná zdravotná poisťovňa (VŠZP) a súkromné Zdravotná poisťovňa Dôvera a Union zdravotná poisťovňa.

Na základe zdravotného poistenia majú občania právo na bezplatnú zdravotnú starostlivosť v stanovenom rozsahu, aj na niektoré zdravotnícke pomôcky.

Zákon o zdravotnom poistení rozlišuje dva druhy zdravotného poistenia:

 • verejné zdravotné poistenie
 • individuálne zdravotné poistenie

Verejné zdravotné poistenie na Slovensku je financované z verejných zdrojov na základe poistného, ktoré platia poistenci do zdravotných poisťovní.

Individuálne zdravotné poistenie predstavuje neživotné poistenie a jeho rozsah sa riadi poistnými podmienkami v poistnej zmluve medzi poistencom a poisťovňou. Možno si takto poistiť zdravotnú starostlivosť a v prípade ochorenia, úrazu či tehotenstva takto pokryť liečebné náklady.

Ide v podstate o komerčné pripoistenie, ktorým možno doplatiť napríklad častejšie preventívne prehliadky, nadštandardnú starostlivosť pri hospitalizácii (napr. samostatná izba s vyšším komfortom), poistiť náklady na stomatologickú starostlivosť či poistiť liečebné náklady v zahraničí. Takto sa možno pripoistiť napríklad v poisťovni Kooperativa, individuálne zdravotné poistenie ponúka napríklad aj Uniqa poisťovňa.

KDE A AKO UZAVRIEŤ ZDRAVOTNÉ POISTENIE?

Zdravotné poistenie je podľa legislatívy povinné pre každého občana s trvalým pobytom v Slovenskej republike, a to už od narodenia.

Každý poistenec musí podať prihlášku na verejné zdravotné poistenie do vybranej zdravotnej poisťovne. Prihlásiť sa treba do 8 dní. Za novorodencov podáva prihlášku do zdravotnej poisťovne zákonný zástupca. Dieťa je odo dňa narodenia poistené v poisťovni, v ktorej je alebo v čase narodenia bola verejne zdravotne poistená matka.

Prihlášku možno podať len do jednej zdravotnej poisťovne. Vybrať si možno z troch:

 • VŠZP – Všeobecná zdravotná poisťovňa
 • Zdravotná poisťovňa Dôvera
 • Union zdravotná poisťovňa

Po prihlásení zdravotní poisťovňa vydá poistencovi preukaz poistenca, ktorý je platný aj v členských štátoch EÚ.

ČO SA UHRÁDZA Z VEREJNÉHO ZDRAVOTNÉHO POISTENIA

Z verejného zdravotného poistenia, povinného pre všetkých občanov s trvalým pobytom v Slovenskej republike, majú poistenci nárok na úhradu časti zdravotnej starostlivosti. O ktoré úkony ide spresňuje zákon o rozsahu zdravotnej starostlivosti.

Poistenec má z verejného zdravotného poistenia nárok na:

 • preventívne prehliadky detí a mladistvých u pediatrov
 • preventívnu prehliadku dospelého u všeobecného lekára (raz za dva roky)
 • preventívna prehliadka pre deti u zubného lekára dvakrát ročne
 • dospelí majú nárok na preventívnu zubnú prehliadku raz ročne; tehotná žena má nárok na dve preventívne prehliadky u zubára
 • raz ročne prehliadka u gynekológa
 • pravidelné prehliadky u gynekológa počas tehotenstva a v šestonedelí
 • preventívna prehliadka pre poistencov od 50 rokov u urológa raz za tri roky
 • preventívna prehliadka konečníka a hrubého čreva u ľudí nad 50 rokov raz za 10 rokov
 • povinné očkovanie

V rámci poistného plnenia sa z verejného zdravotného poistenia uhrádza neodkladná zdravotná starostlivosť a tiež základné vyšetrenia, čiastočne sa prepláca aj liečba. Za stanovených podmienok sa z verejného zdravotníctva uhrádza aj ošetrenie poskytnuté v inom členskom štáte Európskej únie. Netreba zabudnúť, že na vyšetrenia sa dá získať priepustka z práce.

Tlačivo priepustky sa nachádza na personálnom oddelení spoločnosti v ktorej zamestnanec pracuje.

Úplne alebo čiastočne tiež možno uhradiť kúpeľnú liečbu indikovanú lekárom. Poskytnutie kúpeľnej liečby schvaľuje poisťovňa na základe odporúčania lekára. Na základe indikácie lekárom a pri splnení podmienok zdravotné poisťovne uhrádzajú aj časť nákladov na starostlivosť v hospici pre dlhodobo chorých.

Poisťovne však z verejného zdravotného poistenia neuhrádzajú zdravotnú starostlivosť, ktorú neindikoval lekár zdravotných dôvodov. Nemožno tiež žiadať preplatenie nákladov spojených s klinickým skúšaním ani liečbu následkov klinického skúšania.

Z verejného zdravotného poistenia sa neuhrádzajú ani sedenia u poradenského alebo pracovného psychológa a podobne.

Zdravotné poistenie tiež neposkytuje finančnú pomoc v prípade úmrtia blízkej osoby, preto netreba zabudnúť porovnať ponuky poisťovní a zaobstarať si poistenie pohrebných nákladov. Toto poistenie môže pomôcť zabezpečiť viaceré aspekty pohrebu, ako sú napríklad truhla, kvety, kňaz a ďalšie súvisiace náklady.

ZMENA ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Poistenec má možnosť zvoliť, v ktorej z troch zdravotných poisťovní bude uhrádzať verejné zdravotné poistenie. Túto poisťovňu má tiež právo zmeniť.

Zmeniť poisťovňu môže poistenec iba raz za rok, a to do konca septembra príslušného roka. Poistencom v novej poisťovni sa stáva od januára ďalšieho kalendárneho roka.

Ako postupovať pri zmene zdravotnej poisťovne?

 • do 30. septembra príslušného roka treba podať prihlášku do novej zdravotnej poisťovne; poistencom v novej poisťovni sa občan stáva vždy od 1. januára nasledujúceho roka
 • prihlášku možno podať osobne priamo na pobočke, vyplniť online na webe poisťovne alebo poslať poštou
 • zdravotná poisťovňa musí do 10 dní od potvrdenia prihlášky poslať poistencovi preukaz poistenca
 • zamestnanci musia zmenu poisťovne do 8 dní nahlásiť svojmu zamestnávateľovi, inak im hrozí pokuta vo výške 340 eur

Všetky tri zdravotné poisťovne poskytujú rozsah liečby, ktorý je stanovený zákonom. Avšak čo najčastejšie ľudí presvedčí na zmenu zdravotnej poisťovne sú benefity, ktoré ponúkajú. Môže ísť napríklad o ponuku nadštandardných vyšetrení pri preventívnych prehliadkach, doplatky za lieky na predpis či príspevok na zubné vyšetrenia.

ODVODY DO SOCIÁLNEJ A ZDRAVOTNEJ POISŤOVNE

Zdravotné poistenie musia zo zákona povinne odvádzať všetci občania s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky.

Zdravotné odvody nemusia platiť maloleté deti, rodič poberajúci rodičovský príspevok, ale ani nezamestnaní v evidencii Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny či dôchodcovia. Tieto skupiny sú tzv. poistenci štátu a zdravotné odvody za nich hradí štát.

Odvody do poisťovní musia povinne platiť aj zamestnanci, za ktorých odvádza poistné zamestnávateľ z hrubej mzdy zamestnanca. Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) a podnikatelia či dobrovoľne poistené osoby odvádzajú poistné samostatne.

Zamestnávateľ má povinnosť každý mesiac platiť odvody do Sociálnej poisťovne aj do zdravotnej poisťovne zamestnanca. Odvody zamestnávateľ za zamestnanca predstavujú v roku 2023 spolu 35,2 percenta z jeho vymeriavacieho základu, čiže hrubej mzdy. Sadzba odvodov zamestnávateľa za zamestnanca do zdravotnej poisťovne je 10 percent.

Odvody zamestnanca na sociálne a zdravotné poistenie predstavujú spolu 13,4 percenta.

Aj SZČO, podnikatelia či dobrovoľne poistené osoby musia odvádzať poistné. Musia povinne odvádzať určenú sumu do Sociálnej poisťovne aj zdravotné odvody do vybranej zdravotnej poisťovne. Tieto tzv. odvody sa odvíjajú od priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve SR a každoročne sa zvyšujú.

Minimálny vymeriavací základ pre platenie odvodov do Sociálnej poisťovne i do zdravotnej poisťovne sa vypočítava ako 50 percent z priemernej mesačnej mzdy za predchádzajúce dva roky.

V roku 2023 predstavuje výška minimálneho vymeriavacieho základu na platenie odvodov sumu 605,50 eur (polovica z priemernej mesačnej mzdy pracovníka v hospodárstve za rok 2021 bola 1 211 eur).

V tomto roku predstavuje výška minimálnych mesačných odvodov do Sociálnej poisťovne sumu 200,73 eur. Minimálne mesačné odvody do zdravotnej poisťovne pre tento rok predstavujú sumu 84,77 eur.

Vypočítavajú sa príslušnou sadzbou z minimálneho vymeriavacieho základu, čo je pre tento rok 605,50 eur. Sadzba poistného je 14 percent, v prípade, ak ide o zdravotne znevýhodnenú osobu, sadzba je 7 percent. Minimálne odvody do zdravotnej poisťovne pre osoby so zdravotným znevýhodnením predstavujú sumu 42,39 eur.

VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA (VŠZP)

Ide o najväčšiu zdravotnú poisťovňu na Slovensku. VŠZP je štátnou zdravotnou poisťovňou spravovanou Ministerstvom zdravotníctva SR.

Ako bolo už vyššie spomenuté, odvádzanie poistného do zdravotnej poisťovne je povinné. Za zamestnancov odvádza zdravotné poistenie zamestnávateľ, v prípade podnikateľov (SZČO) či dobrovoľne poistených osôb to robí poistenec sám.

Za maloleté deti, rodičov poberajúcich rodičovský príspevok, nezamestnaných v evidencii Úradu práce, sociálnej vecí a rodiny či za dôchodcov hradí poistné štát.

Na platenie poistného sa treba prihlásiť do zdravotnej poisťovne.

Benefity VŠZP:

 • VŠZP má zazmluvnených 11-tisíc poskytovateľov zdravotnej starostlivosti
 • schvaľuje čoraz viac tzv. výnimkových liekov
 • príspevok na prevenciu
 • príspevky pre mamičky a ich detí – na prenájom monitoru dychu, bezplatné predpôrodné, popôrodné či laktačné poradenstvo
 • príspevok na okuliare
 • príspevok na glukózový senzor pre diabetikov a iné
 • príspevok laserovej operácie očí až do výšky 450 € u zmluvných poskytovateľov

Všeobecná zdravotná poisťovňa zasiela svojim poistencom ročné zúčtovanie, v ktorom sa uvádza aj výška preddavku na nadchádzajúci kalendárny rok i prípadné nedoplatky.

DÔVERA ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Je najväčšou súkromnou zdravotnou poisťovňou na Slovensku. Zabezpečuje starostlivosť pre 1,6 milióna poistencov.

Dôvera zdravotná poisťovňa okrem starostlivosti zo zákona poskytuje aj nadštandardný servis a služby ako napríklad:

 • preplácanie doplatkov za lieky pre deti do 18 rokov a ich mamy
 • očkovanie proti chrípke zadarmo
 • očkovanie proti hepatitíde A a B za polovičnú cenu
 • očkovanie proti rakovine krčka maternice

Okrem toho, že Dôvera zdravotná poisťovňa posiela svojim poistencom ročné zúčtovanie, v ktorom uvádza výšku zdravotných odvodov na ďalší rok, možno si odvody vypočítať aj v kalkulačke na webe zdravotnej poisťovne.

UNION ZDRAVOTNÁ POISŤOVŇA

Poisťovňa Union poskytuje zdravotné aj komerčné poistenie pod jednou strechou. Union zdravotná poisťovňa bola založená v roku 1992. Spolu so sesterskou Union poisťovňou ponúka produkty životného i neživotného individuálneho zdravotného poistenia pre jednotlivcov i firmy.

Benefity Union zdravotnej poisťovne:

 • príspevok 150 eur ročne na zuby
 • príspevok na liečbu neplodnosti
 • očný balík v hodnote 150 eur
 • nadštandardné vyšetrenia – napríklad u tehotných žien, vyšetrenie cholesterolu pri každej preventívnej prehliadke a podobne
 • široká sieť zmluvných lekárov

Union zdravotná poisťovňa pôsobí na trhu spolu so sesterskou Union poisťovňou, ktorá ponúka komerčné poistenie.