Dlžník na poistnom – zoznam dlžníkov poisťovne, register dlžníkov

dlznik

Mnoho ľudí sa obáva, aby nedopatrením či vlastnou zabudlivosťou neskončilo na zozname dlžníkov. Či už ide o zoznam dlžníkov Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo bankový register dlžníkov, nikto nechce byť jeho súčasťou. Ako sa dá ľahko overiť, že nie som na jednom z týchto zoznamov?

Dlžník alebo debitor je fyzická osoba alebo právnická osoba, ktorá je veriteľovi zaviazaná peňažným, vecným alebo iným plnením (v službách alebo výkonoch).

Kto sa nachádza na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne?

Sociálna poisťovňa vedie verejný elektronický zoznam dlžníkov na svojej webovej stránke.

V zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Zoznam dlžníkov má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam dlžníkov štyrikrát mesačne. Poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa dlžník môže do 15 dní odvolať.

Dôležité je pritom vedieť, že Sociálna poisťovňa, ústredie i všetky pobočky majú účty otvorené výlučne v Štátnej pokladnici s kódom banky 8180.

Dlžníci na poistnom – ako vznikne dlh?

Dlžínci na poistnom môžu získať dlh v Sociálnej poisťovni:

  • neplatením poistného
  • platením poistného v nižšej sume
  • platením poistného s omeškaním
  • neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu  
  • predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
  • uložením pokuty

Ak odvádzateľ poistného zistí, že sa stal dlžníkom na poistnom voči Sociálnej poisťovni je v jeho záujme, aby situáciu riešil. Predíde tak narastaniu dlhu pre penále za každý deň omeškania platby, ale aj problémom spojeným s neskorším vymáhaním dlhu napríklad pri exekúcii. 

Čo hrozí dlžníkom v zdravotnej poisťovni?

V prípade zdravotného poistenia platí, že toto krytie musí mať každý občan štátu. Už aj novorodenec, ktorý ešte nie je prihlásený v žiadnej poisťovni má poistné krytie zdravotnej poisťovne matky. Do 30. roku života, respektíve až do skončenia druhého stupňa vysokej školy, platí zdravotné odvody štát.

Keďže je zdravotné poistenie povinné, musí ho platiť každý, za koho to nerobí štát. Problém plniť si zodpovedne túto povinnosť majú hlavne samoplatitelia a samostatne zárobkovo činné osoby. Ak niekto patrí do skupiny pravidelných alebo dlhodobých dlžníkov, zdravotná poisťovňa mu poskytuje nárok len na nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť.

Navyše, akútnu zdravotnú starostlivosť, respektíve nárok na nevyhnutné ošetrenie posudzuje zdravotná poisťovňa. Ak vyhodnotí, že dlžníka ošetrili aj keď to nebolo nevyhnutné, jeho dlh sa ešte navýši o náklady daného vyšetrenia.

Okrem straty nároku na bežnú ambulantnú starostlivosť hrozí dlžníkovi aj exekučné konanie. Zdravotná poisťovňa dlžníkovi nepreplatí ani kúpeľný pobyt alebo potrebné zdravotné pomôcky.

1. Zoznam dlžníkov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP)

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejňuje podľa zákona č. 580/2004 každý mesiac zoznam svojich dlžníkov. K 20. dni mesiaca sú zverejnení dlžníci s dlžobou 10 € a vyššou.

Priemerný počet dlžníkov v registri Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je približne 55 000 firiem a podnikateľov a 100 000 fyzických osôb. Dlžníci sa môžu nájsť vždy na stránke svojej zdravotnej poisťovne resp. Sociálnej poisťovne. 

2. Zoznam dlžníkov v Dôvere

Dlžníci v Dôvere si môžu výšku svojho dlhu na zdravotnom poistení overiť online v zozname dlžníkov. Na internetovej stránke Dôvery stačí zadať meno, priezvisko, obchodný názov alebo IČO a systém ponúkne informáciu o výške dlhu a podklady k jeho platbe

Dlh možno okamžite na pár klikov uhradiť cez internet banking alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. Ak si niekto potrebuje dlžnú sumu rozložiť na viacero splátok, Dôvera dlžníkovi ponúka splátkový kalendár

3. Dlžníci v Unione

Za dlžníka sa v zmysle zákona o zdravotnom poistení považuje poistenec alebo platiteľ poistného, voči ktorému eviduje Union ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov pohľadávku v celkovej sume vyššej ako 100 € na:

  • preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace
  • nedoplatku alebo poistnom, ktoré bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou

Dlžník zverejnený v zozname dlžníkov Unionu má právo namietať svoje zaradenie do zoznamu dlžníkov. Union zdravotná poisťovňa je povinná preveriť opodstatnenosť námietky a vyjadriť sa k námietke do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Kde sa dá nájsť zoznam dlžníkov v exekúcii?

Pre zobrazenie zoznamu exekúcií ľubovolnej osoby treba zadať jej údaje do vyhľadávacieho formulára na stránke https://exekuciesr.sk/. Služba sprístupňuje zoznam poverení na vykonanie exekúcie Slovenskej republiky.

Táto internetová stránka umožňuje kontrolu exekúcií zadanej osoby. Výsledky sú k dispozícii okamžite! Služba ExekúcieSR.sk slúži k prístupu do zoznamu exekúcií Slovenskej republiky. Za správnosť údajov zapisovaných do registra zodpovedá príslušný súd.

Verejne prístupný zoznam dlžníkov v exekúcii je dostupný po bezplatnej registrácii na stránke https://registerdlznikov.sk/exekucie-zoznam-dlznikov. Po dokončení registrácie si človek môže skontrolovať, či sa nachádza na zozname dlžníkov a exekúcie a informovať sa o výške svojho dlhu.

Register dlžníkov

Register dlžníkov je evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré boli alebo ešte stále sú dlžníkmi subjektov poskytujúcich pôžičky. Spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky, napr. pôžičku na 30 dní, nahliadajú do týchto registrov, a tak získavajú prehľad o splátkach dlžníka, predmetoch ručenia a taktiež informácie o jeho spoluúčastníkoch. 

Centrálny register dlžníkov

Centrálny register dlžníkov (CERD) je najväčším registrom na svete. Jeho databázy sú tvorené z národných registrov a sú vzájomne prepojené. Cieľom registra dlžníkov je ochrániť podnikateľský subjekt pred zlou investíciou alebo naopak výrazne zvýšiť vymáhateľnosť jeho pohľadávok.

Len vďaka systému CERD dlžník – neplatič nemá šancu vyhnúť sa záväzkom prípadným vysťahovaním sa do iného štátu alebo zneužívať bežnú prax, že ho v zahraničí nikto nepozná, nemá o ňom informácie, že ho nikto nebude žalovať.

Pre vyhľadávanie dlžníkov a neplatičov v Centrálnom registri dlžníkov je potrebné vykonať bezplatnú registráciu a po prihlásení postupovať podľa podmienok registra k dokonalej aktivácii.

Bankový register dlžníkov

Aj malé, neriešené dlhy môžu spôsobiť veľké problémy. Stačí sa omeškať s platbou faktúry za telefón a už aj pre pár eur môže človek získať záznam v bankovom registri dlžníkov. 

Úverový register dlžníkov predstavuje zoznam všetkých finančných záväzkov človeka, vrátane tých bankových. Využívajú ho predovšetkým banky a nebankové spoločnosti na to, aby si v prípade, že u nich človek žiada o pôžičku, vedeli preveriť jeho schopnosť splácať.

Dnes sú aj pre dlžníkov dostupné mnohé pôžičky, napríklad rýchla pôžička bez overovania alebo nákup na splátky bez registra.

V Slovenskej republike zatiaľ neexistuje jeden centrálny register dlžníkov. Z tohto dôvodu bankové, ako aj nebankové spoločnosti kontrolujú viacero nezávislých registrov dlžníkov, niektoré si dokonca vedú aj vlastné zoznamy. 

Spoločný register bankových informácií (SRBI) vznikol za účelom uzatvárania a vykonávania obchodov bánk s klientmi, fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi, pre preverovanie ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny.

Spoločný register bankových inštitúcií prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, ktorú vlastnia tri najväčšie slovenské banky – Slovenská sporiteľňa, VÚB a Tatra Banka. Využívajú ho však aj iné banky.

Zoznam dlžníkov v bankách

Úverový register v podstate predstavuje zoznam všetkých ľudí, ktorí sú dlžníkmi voči bankám. Bankové a nebankové inštitúcie teda vstupujú do úverového registra za účelom zistiť o klientovi, resp. budúcom klientovi čo najviac, a na základe toho sa rozhodnú, či žiadateľovi udelia pôžičku.

Možnosť požiadať o úverovú správu dnes ponúkajú dva najväčšie registre. SRBI (Spoločný register bankových informácií) a NRKI (Nebankový register klientských informácií). Dnes existuje možnosť požiadať o výpis z úverového registra, teda zo zoznamu dlžníkov v bankách, aj online z pohodlia domova.