Dlžník na poistnom – zoznam dlžníkov poisťovne, register dlžníkov

dlznik

Existuje obava, že ľudia môžu skončiť na zozname dlžníkov, kvôli nedopatreniu či zabudnutiu. Tento zoznam môže byť zoznam Sociálnej poisťovne, zdravotnej poisťovne alebo bankový register dlžníkov. Nikto nechce byť zapísaný v týchto zoznamoch. Je možné jednoducho skontrolovať, či som uvedený na niektorom z nich?

Dlžník alebo debitor predstavuje jednotlivca alebo právnicky subjekt, ktorý má záväzok voči veriteľovi, či už v podobe finančného, vecného alebo iného plnenia (napríklad služieb alebo výkonov).

Kto sa nachádza na zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne?

Na webovej stránke sociálnej poisťovne je k dispozícii verejný elektronický zoznam dlžníkov.

V zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne sa nachádzajú právnické a fyzické osoby  s dlhom od 5,00 € a viac. Zoznam však neobsahuje dlžnú sumu predpísaného penále. Zoznam dlžníkov na sociálnom má výlučne informatívny charakter a nemôže byť používaný na právne úkony.

Podľa zákona o sociálnom poistení je Sociálna poisťovňa povinná predpísať dlžníkovi penále, a to vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý deň omeškania odo dňa splatnosti poistného do dňa, keď bola dlžná suma poukázaná na účet Sociálnej poisťovne v Štátnej pokladnici, zaplatená v hotovosti alebo do dňa začatia kontroly.

Pohľadávka na penále vzniká až predpísaním tejto sumy rozhodnutím. Sociálna poisťovňa zašle dlžníkovi rozhodnutie o predpísaní penále, ktorého sumu je povinný uhradiť v stanovenej lehote.

Sociálna poisťovňa aktualizuje zoznam dlžníkov štyrikrát mesačne. Poisťovňa vymáha dlžné poistné a penále tromi spôsobmi: v tzv. správnom konaní, prostredníctvom mandátnej správy alebo exekútora, avšak vždy až po tom, ako dlžníka najskôr vyzve na uhradenie dlhu písomne originálnym rozhodnutím. Voči nemu sa dlžník môže do 15 dní odvolať.

Výlučne v Štátnej pokladnici s kódom banky 8180 majú otvorené účty Sociálna poisťovňa, ústredie i všetky pobočky.

Dlžníci na poistnom – ako vznikne dlh?

Dlžníci na poistnom môžu získať dlh v Sociálnej poisťovni:

  • neplatením poistného
  • platením poistného v nižšej sume
  • platením poistného s omeškaním
  • neuvedením správneho variabilného, špecifického a konštantného symbolu  
  • predpísaním penále za nižšiu platbu, resp. za platbu s omeškaním
  • uložením pokuty

Ak sa odvádzateľ poistného stane dlžníkom voči Sociálnej poisťovni, je pre neho dôležité riešiť túto situáciu. Tým sa zabráni zvýšeniu dlhu o penále za oneskorenú platbu a tiež sa predíde problémom s neskorším vymáhaním dlhu, napríklad cez exekúciu.

Čo hrozí dlžníkom v zdravotnej poisťovni?

V prípade zdravotného poistenia platí, že toto krytie musí mať každý občan štátu. Už aj novorodenec, ktorý ešte nie je prihlásený v žiadnej poisťovni má poistné krytie zdravotnej poisťovne matky. Do 30. roku života, respektíve až do skončenia druhého stupňa vysokej školy, platí zdravotné odvody štát.

Vzhľadom na povinnosť mať zdravotné poistenie, každý musí platiť poistenie, ak štát neplatí za neho. Samoplatitelia a osoby zárobkovo činné na seba majú problém zodpovedne plniť túto povinnosť. Ak niekto patrí do skupiny dlhodobo alebo pravidelne neschopných zaplatiť, zdravotná poisťovňa mu poskytne len základnú zdravotnú starostlivosť.

Okrem toho, zdravotná poisťovňa posudzuje nárok na akútnu zdravotnú starostlivosť alebo nevyhnutné ošetrenie. Ak je pacientovi poskytnutá starostlivosť, aj keď to nebolo nutné, jeho dlh sa zvýši o náklady na túto starostlivosť.

Dlžníkovi okrem straty nároku na bežnú ambulantnú starostlivosť hrozí aj možnosť byť vystavený exekučnému konaniu. Zdravotná poisťovňa navyše nevyplatí dlžníkovi ani náklady za pobyt v kúpeľoch alebo potrebné zdravotné pomôcky.

1. Zoznam dlžníkov vo Všeobecnej zdravotnej poisťovni (VšZP)

Všeobecná zdravotná poisťovňa (VšZP) zverejňuje podľa zákona č. 580/2004 každý mesiac zoznam svojich dlžníkov. K 20. dni mesiaca sú zverejnení dlžníci VŠZP s dlžobou 10 € a vyššou.

V registri Všeobecnej zdravotnej poisťovne (VšZP) je približná suma 55 000 firiem a podnikateľov a 100 000 fyzických osôb, ktorí sú dlžníkmi. Tieto informácie je možné nájsť na webovej stránke zdravotnej poisťovne alebo Sociálnej poisťovne.

2. Zoznam dlžníkov v Dôvere

Dlžníci v Dôvere si môžu výšku svojho dlhu na zdravotnom poistení overiť online v zozname dlžníkov. Na internetovej stránke Dôvery stačí zadať meno, priezvisko, obchodný názov alebo IČO a systém ponúkne informáciu o výške dlhu a podklady k jeho platbe

Dlh možno okamžite na pár klikov uhradiť cez internet banking alebo prostredníctvom elektronickej pobočky. Ak si niekto potrebuje dlžnú sumu rozložiť na viacero splátok, Dôvera dlžníkovi ponúka splátkový kalendár

3. Dlžníci v Unione

Zákon o zdravotnom poistení definuje dlžníka ako poistenca alebo platiteľa poistného, od ktorého Union eviduje pohľadávku vo výške nad 100 € ku dňu zverejnenia zoznamu dlžníkov.

  • preddavku na poistnom po lehote splatnosti najmenej za tri mesiace
  • nedoplatku na zdravotnom poistení, ktorý bol povinný uhradiť odo dňa vzniku skutočnosti zakladajúcej vznik verejného zdravotného poistenia do dňa potvrdenia prihlášky príslušnou zdravotnou poisťovňou

Dlžník, ktorý je uvedený v zozname dlžníkov Unionu, má právo namietať svoje zaradenie do tohto zoznamu. Zdravotná poisťovňa Union je povinná skontrolovať oprávnenosť námietky a odpovedať na ňu do 5 pracovných dní od jej prijatia.

Kde sa dá nájsť zoznam dlžníkov v exekúcii?

Pre zobrazenie zoznamu exekúcií ľubovolnej osoby treba zadať jej údaje do vyhľadávacieho formulára na stránke https://exekuciesr.sk/. Služba sprístupňuje zoznam poverení na vykonanie exekúcie Slovenskej republiky.

Táto internetová stránka umožňuje kontrolu exekúcií zadanej osoby. Výsledky sú k dispozícii okamžite! Služba ExekúcieSR.sk slúži k prístupu do zoznamu exekúcií Slovenskej republiky. Za správnosť údajov zapisovaných do registra zodpovedá príslušný súd.

Ak človek chce zistiť, či sa nachádza na zozname dlžníkov v exekúcii, musí sa bezplatne zaregistrovať na webovej stránke https://registerdlznikov.sk/exekucie-zoznam-dlznikov. Po úspešnej registrácii bude možné preveriť jeho prítomnosť na tomto zozname a získať informácie o sume, ktorú má poverenú.

Register dlžníkov

Register dlžníkov je evidencia fyzických a právnických osôb, ktoré boli alebo ešte stále sú dlžníkmi subjektov poskytujúcich pôžičky. Spoločnosti, ktoré poskytujú pôžičky, napr. pôžičku na 30 dní, nahliadajú do týchto registrov, a tak získavajú prehľad o splátkach dlžníka, predmetoch ručenia a taktiež informácie o jeho spoluúčastníkoch. 

Centrálny register dlžníkov

Najväčší registrom na svete je Centrálny register dlžníkov (CERD). Jeho databázy sú zostavené z národných registrov a medzi sebou sú prepojené. Hlavným cieľom tohto registra je ochrániť podnikateľskú entitu pred nevýhodnými investíciami a zároveň výrazne zvýšiť jej schopnosť vymáhať svoje pohľadávky.

Vďaka systému CERD, dlžník, teda neplatič, bude nútený plniť svoje záväzky, keďže nebude mať možnosť uniknúť im tým, že sa vysťahuje do iného štátu alebo využíva bežnú prax, že v zahraničí nie je známy a nikto ho nebude žalovať.

Zaregistrovanie a následné prihlásenie v Centrálnom registri dlžníkov je nevyhnutné pre vyhľadávanie dlžníkov a neplatičov. Registrácia je bezplatná a po prihlásení je potrebné dodržať podmienky registra pre dokončenie aktivácie.

Bankový register dlžníkov

Iba zdanlivo nevýznamné, nezaplatené pohľadávky dokážu vyvolať značné nepríjemnosti. Zmeškanie zaplatenia telefónnej faktúry len o pár eur môže spôsobiť, že sa človek ocitne v zozname dlžníkov v bankovom registri.

Úverový register dlžníkov predstavuje zoznam všetkých finančných záväzkov človeka, vrátane tých bankových. Využívajú ho predovšetkým banky a nebankové spoločnosti na to, aby si v prípade, že u nich človek žiada o pôžičku, vedeli preveriť jeho schopnosť splácať.

Dnes sú aj pre dlžníkov dostupné mnohé pôžičky, napríklad rýchla pôžička bez overovania alebo nákup na splátky bez registra.

V Slovenskej republike sa zatiaľ nenachádza jediný centrálny register dlžníkov. Banky aj nebankové spoločnosti preto monitorujú viacero samostatných registrov dlžníkov a niektoré z nich si dokonca vedú aj vlastné zoznamy.

Vznikom Spoločného registra bankových informácií (SRBI) sa umožnila jednoduchšia a efektívnejšia komunikácia medzi bankami a ich klientmi, fyzickými osobami a fyzickými osobami podnikateľmi. Jeho hlavným účelom je zabezpečiť uzatváranie a vykonávanie obchodov s klientmi, ako aj overovanie ich bonity, dôveryhodnosti a platobnej disciplíny.

Spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau je prevádzkovaná spoločným registrom bankových inštitúcií, ktorý je vlastnený tromi najväčšími slovenskými bankami – Slovenskou sporiteľňou, VÚB a Tatra Bankou. Okrem týchto bánk ho využívajú aj iné banky.

Zoznam dlžníkov v bankách

Úverový register v podstate predstavuje zoznam všetkých ľudí, ktorí sú dlžníkmi voči bankám. Bankové a nebankové inštitúcie teda vstupujú do úverového registra za účelom zistiť o klientovi, resp. budúcom klientovi čo najviac, a na základe toho sa rozhodnú, či žiadateľovi udelia pôžičku.

Možnosť požiadať o úverovú správu dnes ponúkajú dva najväčšie registre. SRBI (Spoločný register bankových informácií) a NRKI (Nebankový register klientských informácií). Dnes existuje možnosť požiadať o výpis z úverového registra, teda zo zoznamu dlžníkov v bankách, aj online z pohodlia domova.