SZČO a príjem zo zahraničia – ako vyplniť daňové priznanie

Samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO), ktoré mali okrem príjmov zo Slovenska aj príjmy zo zahraničia ich musia uviesť v daňovom priznaní. V daňovom priznaní sa totiž musia uviesť všetky zdaniteľné príjmy. Ako správne priznať a vyplniť príjem zo zahraničia?


Obsah článku


SZČO a príjem zo zahraničia

Kľúčovým faktorom pri zdaňovaní príjmov zo zahraničia je daňový rezidenčný status. Daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (daňový rezident SR) podlieha zdaneniu všetkých svojich príjmov, bez ohľadu na ich zdroj.

Povinnosť podať daňové priznanie SZČO za rok 2023 sa vzťahuje na SZČO, ak celkové zdaniteľné príjmy za rok 2023 presiahli 2 461,41 € alebo vykázali daňovú stratu. SZČO a príjem zo zahraničia teda závisí od toho, či je daňovník rezident SR. Táto suma sa môže každý rok meniť, preto treba sledovať aktuálne informácie, ideálne na stránke Finančnej správy SR.

Slováci majú príjmy z okolitých krajín, najmä z Česka z Rakúska, časté je aj daňové priznanie na príjem z Nemecka.

Daňové priznanie zo zahraničia – kto je daňový rezident?

Rezidentom SR je fyzická osoba, ktorá spĺňa aspoň jednu z nasledujúcich podmienok:

 • Má na území SR trvalý pobyt alebo sa zdržiava na území SR aspoň 183 dní v príslušnom kalendárnom roku.
 • Má povinnosť zdaňovať všetky svoje príjmy, bez ohľadu na to, či pochádzajú zo Slovenska alebo zo zahraničia.

To znamená, že do daňové priznanie SZČO musí zahŕňať aj príjmy zo zahraničných zdrojov, ako napríklad:

 • mzda zo zahraničia
 • príjmy z podnikania v zahraničí
 • príjmy z kapitálu (úroky, dividendy)
 • príjmy z prenájmu nehnuteľností v zahraničí

Aby sa predišlo dvojitému zdaneniu, tzn. zdaneniu toho istého príjmu v dvoch krajinách, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s mnohými štátmi. Postup pri zamedzení dvojitého zdanenia sa riadi ustanoveniami príslušnej zmluvy a zákona o dani z príjmov.

V zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia je určené, akým spôsobom sa bude zamedzovať dvojitému zdaneniu príjmov z konkrétnej krajiny. Existuje viacero metód, napríklad:

 • Metóda zápočtu: Daň zaplatená v zahraničí sa započíta proti dani vypočítanej na Slovensku.
 • Metóda oslobodenia: Príjem zo zahraničia sa na Slovensku oslobodí od dane, zohľadní sa však pri výpočte sadzby dane z ostatných príjmov.

Zoznam zmlúv o zamedzení dvojitého zdanenia, ktorými je SR viazaná sú na webovej stránke Finančnej správy SR.

V prípade krajín, s ktorými Slovensko nemá uzavretú zmluvu o zamedzení dvojitého zdanenia, sa postupuje výlučne podľa ustanovení zákona o dani z príjmov. To môže znamenať, že daňovník bude musieť zaplatiť daň z toho istého príjmu aj v SR, aj v danej zahraničnej krajine.

Aby sa predišlo dvojitému zdaneniu, tzn. zdaneniu toho istého príjmu v dvoch krajinách, má SR uzavreté zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia s mnohými štátmi.

Ako vyplniť daňové priznanie pri príjme zo zahraničia

Tlačivo daňového priznania fyzickej osoby (FO) typ A používajú daňovníci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v roku 2023 dosiahli príjmy len zo závislej činnosti (zamestnania). To znamená, že ich príjmy pochádzajú výlučne z práce vykonávanej pre zamestnávateľa, a to buď na Slovensku, alebo v zahraničí.

Tlačivo daňového priznania FO typ B používajú daňovníci s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí v roku 2023 dosiahli okrem príjmov zo závislej činnosti aj iné príjmy. Medzi tieto iné príjmy patria napríklad:

 • príjmy z prenájmu nehnuteľností
 • príjmy z predaja nehnuteľností
 • výhry v lotérii a hazardných hrách
 • príjmy z kapitálu (úroky, dividendy)
 • príjmy zo živnosti

Príklad, ako vyplniť daňové priznanie ak máte príjem zo zahraničia, poskytuje stránka Finančnej správy SR.

Krátky návod, ako vyplniť dňové priznanie zo zahraničia:

Krok 1: Určiť typ daňového priznania

 • Typ A: Pre daňovníkov s príjmami len zo závislej činnosti (zamestnanie).
 • Typ B: Pre daňovníkov s príjmami zo živnosti, prenájmu nehnuteľností, kapitálových výnosov, autorských honorárov a iných príjmov okrem závislej činnosti.

Krok 2: Získať potrebné doklady

 • Potvrdenia o zdaniteľných príjmoch zo zahraničia od zamestnávateľa, poisťovne a iných relevantných subjektov.
 • Doklady o zaplatenej dani v zahraničí (daňové priznanie, potvrdenie o zaplatenej dani).
 • Informácie o zmluve o zamedzení dvojitého zdanenia medzi Slovenskom a krajinou, z ktorej pochádzajú vaše príjmy.

Krok 3: Vyplniť daňové priznanie

Daňové priznanie typu B:

 • V časti III. – Ostatné príjmy: Uviesť všetky zdaniteľné príjmy zo zahraničia vrátane informácií o krajine pôvodu.
 • V časti VI. – Zápočet dane z príjmu zaplatenej v zahraničí: Uplatniť si nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v zahraničí.

Je dôležité dbať na správne vyplnenie všetkých povinných položiek v daňovom priznaní. V prípade nejasností sa treba obrátiť na účtovníka alebo Finančnú správu SR.

Daňové priznanie – príjem z Nemecka

Daňové priznanie príjmu z Nemecka sa dá zvládnuť krok za krokom, podobne ako akékoľvek iné daňové priznanie zo zahraničia:

Krok 1: Určiť typ daňového priznania

Pre SZČO s príjmami z podnikania a/alebo ostatnými príjmami (napr. prenájom, kapitálové výnosy) je nutné použiť tlačivo daňového priznania FO typ B.

Krok 2: Získať potrebné doklady

 • Potvrdenie o zdaniteľných príjmoch z Nemecka:
  • Od zamestnávateľa (ak ide o príjem zo závislej činnosti)
  • Od príslušného nemeckého daňového úradu (ak ide o príjem zo živnosti)
 • Doklady o zaplatenej dani v Nemecku:
  • Daňové priznanie z Nemecka
  • Potvrdenie o zaplatenej dani

Krok 3: Vyplniť daňové priznanie

 • Príjmy z Nemecka:
  • V časti VI. – Ostatné príjmy uviesť všetky zdaniteľné príjmy z Nemecka. Nezabudnúť uviesť aj krajinu pôvodu príjmov.
  • Označiť, či sa už v Nemecku z týchto príjmov zaplatila daň.
 • Zápočet dane z príjmu zaplatenej v Nemecku:
  • V časti VI. – Zápočet dane z príjmu zaplatenej v zahraničí uplatniť nárok na zníženie dane o daň zaplatenú v Nemecku.
  • Postupovať podľa pokynov v daňovom priznaní a využiť informácie z dokladov o zaplatenej dani v Nemecku.

Včasné podanie daňového priznania umožní uplatniť si nárok na odpustenie alebo zníženie dane. V prípade akýchkoľvek nejasností sa treba obrátiť na daňový úrad alebo na daňového poradcu.


Tip: Pre uľahčenie procesu si možno stiahnuť softvér na vyplňovanie daňových priznaní. V prípade potreby je možné kontaktovať Finančnú správu SR pre bližšie informácie a pomoc.


Je dôležité dbať na správne vyplnenie všetkých povinných položiek v daňovom priznaní. V prípade nejasností sa treba obrátiť na účtovníka alebo Finančnú správu SR.

Daň z príjmu živnostníka – čo má vplyv na jej výšku

Výpočet dane z príjmu u živnostníka je ovplyvnený viacerými faktormi, ktoré je dôležité zohľadniť:

1. Spôsob vedenia evidencie:

 • Paušálne výdavky: Živnostník uplatňuje 60 % z celkových zdaniteľných príjmov ako výdavky. Zostávajúca 40% suma tvorí základ dane.
 • Reálne výdavky: Živnostník preukazuje všetky svoje výdavky dokladmi. Základ dane sa vypočíta ako rozdiel medzi zdaniteľnými príjmami a preukázanými výdavkami.

2. Výška zdaniteľných príjmov:

 • Do obratu 49 790 € sa uplatňuje sadzba dane 15 %.
 • Ak základ dane nepresiahne sumu 41 445,46 €, uplatňuje sa sadzba dane 19 %.
 • Ak základ dane presiahne sumu 41 445,46 €, uplatňuje sa sadzba dane 25 %.

3. Povinné odvody:

Daň z príjmu živnostníka nie je to jediné, čo sa musí zaplatiť. Živnostníci musia odvádzať aj sociálne a zdravotné poistenie. Výška odvodov sa vypočíta z vymeriavacieho základu, ktorým je zvyčajne 60% z celkových zdaniteľných príjmov. Daň z príjmov je teda iba jedna položiek.

4. Zdaniteľné príjmy zo zahraničia:

V daňovom priznaní je nutné uviesť všetky zdaniteľné príjmy, vrátane príjmov zo zahraničia. Tieto príjmy sa započítavajú do celkových zdaniteľných príjmov a ovplyvňujú tak výpočet dane z príjmu, odvodov a daňovej povinnosti.

Kde podať daňové priznanie zo zahraničia

Rezident Slovenskej republiky pracujúci v zahraničí ako SZČO podáva svoje daňové priznanie elektronicky prostredníctvom daňového portálu Finančnej správy SR. Postup je nasledovný:

 1. Registrácia na daňovom portáli: Ak SZČO ešte nie je registrovaná na daňovom portáli, musí sa najprv zaregistrovať. Tento proces je možné uskutočniť online pomocou elektronického občianskeho preukazu s čítačkou alebo cez kontaktné centrum Finančnej správy SR.
 2. Vyplnenie daňového priznania: Po úspešnej registrácii sa SZČO prihlási na daňový portál a vyplní príslušné daňové priznanie. Najčastejšie sa používa daňové priznanie typu B pre SZČO s príjmami zo zahraničia. V ňom je potrebné uviesť všetky zdaniteľné príjmy vrátane tých zo zahraničia, ako aj odpočty a daňové výdavky.
 3. Podanie daňového priznania: Vyplnené daňové priznanie sa podáva elektronicky cez daňový portál. Po podaní obdrží SZČO potvrdenie o jeho odoslaní.

Okrem toho je SZČO povinná viesť si evidenciu o svojich príjmoch a výdavkoch, zahŕňajúc aj tie zo zahraničia.