Zmluva o pôžičke – na čo slúži, čo musí obsahovať

V dnešnej dobe snáď už každý si niekedy požičiaval peniaze. Či už na rekonštrukciu bytu, kúpu auta, niektorí aj na dovolenku či pokrytie nečakaných nákladov. Každá pôžička je vždy ošetrená zmluvou o pôžičke – právnym dokumentov, v ktorom sú uvedené podmienky pôžičky.

Čo by mala zmluva o pôžičke obsahovať či ako ju napísať, možno nájsť v tomto článku. Nájsť tu možno aj vzor zmluvy o pôžičke, vzor potvrdenie o prevzatí peňazí či vzor zmenky.

Zmluva o pôžičke

Zmluva o pôžičke je zmluva medzi veriteľom a dlžníkom, v ktorej sú uvedené podmienky pôžičky. Ide o právny dokument, ktorý obsahuje podrobnosti o pôžičke, ako je výška pôžičky, podmienky jej splácania, úroková sadzba a ďalšie podmienky, na ktorých sa veriteľ a dlžník dohodli.

Aby bola zmluva o pôžičke právne záväzná, treba ju vyhotoviť v písomnej podobe a podpísať oboma stranami. Mala by obsahovať:

 • opis pôžičky, napríklad výšku pôžičky
 • splátkový kalendár
 • úrokovú sadzbu
 • ďalšie podmienky alebo obmedzenia, na ktorých sa veriteľ a dlžník dohodnú

Zmluva by mala obsahovať aj vyhlásenie o zámere dlžníka splatiť pôžičku v plnej výške, ako aj vyhlásenie o práve veriteľa podniknúť právne kroky v prípade nesplácania.

Zmluva o pôžičke by mala obsahovať aj podrobné informácie o právach a povinnostiach oboch strán. Patrí sem právo veriteľa požadovať zábezpeku alebo záruku, právo dlžníka splatiť pôžičku predčasne, právo veriteľa zmeniť podmienky pôžičky a právo dlžníka vypovedať pôžičku.

Okrem toho by zmluva o pôžičke mala obsahovať vyhlásenie o poskytovaní informácií. Toto vyhlásenie musí informovať dlžníka o rizikách spojených s prijatím úveru a o dôsledkoch nesplácania. Takisto by malo poskytnúť dlžníkovi informácie o veriteľovi, ako napríklad názov a kontaktné údaje veriteľa a akékoľvek ďalšie relevantné informácie.

Nakoniec by zmluva o pôžičke mala obsahovať ustanovenie, v ktorom sa uvádza, že pôžička podlieha slovenskému právu a všetky spory medzi stranami sa budú riešiť v súlade so slovenským právom.

Kedy uzatvoriť zmluvu o pôžičke

Zmluva o pôžičke je právne záväzný dokument medzi veriteľom a dlžníkom, v ktorom sú podmienky pôžičky, napríklad splátkový kalendár, úroková sadzba a ďalšie špecifiká.

Treba poznamenať, že zmluva o pôžičke nie je to isté ako zmenka, ktorá je dohodou medzi dvoma stranami o splatení určitej sumy peňazí.

Zmluva o pôžičke sa zvyčajne používa, keď dlžník žiada veriteľa o pôžičku. Zmluva o pôžičke sa od zmenky líši tým, že ide o právne záväzný dokument. V zmluve o pôžičke sa uvádzajú podmienky pôžičky, napríklad splátkový kalendár, úroková sadzba a ďalšie špecifiká.

Okrem toho, že sa zmluvy o pôžičke používajú, keď dlžník žiada veriteľa o pôžičku, používajú sa aj v rôznych iných situáciách. Zmluva o pôžičke sa môže napríklad použiť, keď dlžník žiada o pôžičku od člena rodiny alebo priateľa. Môže sa použiť aj vtedy, keď dlžník žiada o pôžičku od finančnej inštitúcie, ako napríklad banka.

V prípade, že dlžník nespláca pôžičku, podmienky uvedené v zmluve o pôžičke sa stanú súčasťou právnej zmluvy medzi veriteľom a dlžníkom. To znamená, že veriteľ je zo zákona oprávnený podniknúť právne kroky s cieľom vymôcť plnenie zmluvy o pôžičke.

Napokon, zmluva o pôžičke sa môže použiť aj na zabezpečenie pôžičky od tretej strany, napríklad od spoločnosti rizikového kapitálu alebo pri pôžičke od súkromnej osoby. V tomto prípade sa v zmluve o pôžičke uvádzajú podmienky pôžičky a splátkový kalendár, ako aj práva oboch strán v prípade, že dlžník nespláca pôžičku.

Zmluvy o pôžičke opisujú podmienky pôžičky a chránia veriteľa aj dlžníka. Treba sa uistiť, že podmienky zmluvy o pôžičke pred podpisom obe strany jasne pochopili.

Pôžička od súkromnej osoby

Pôžička od súkromnej osoby je druh pôžičky, ktorú poskytuje fyzická osoba, a nie finančná inštitúcia alebo iná právnická osoba. Využíva sa vtedy, keď dlžník potrebuje peniaze na pokrytie nákladov a nemá prístup k tradičným zdrojom financovania, ako sú napríklad banky.

Na trhu podniká v súčasnosti veľké množstvo subjektov, ktoré ponúkajú rôzne druhy pôžičiek, preto treba medzi nimi starostlivo vyberať.

Ponuky pôžičiek od súkromných osôb ako poskytovateľov možno nájsť v internetových inzerciách, lokálnych časopisoch a novinách či na výveskách verejných miest.

Existujú internetové portály, ktoré pôžičky od súkromných osôb vyhľadajú a porovnajú, ale aj také, ktoré súkromné pôžičky rovno sprostredkujú. Nie všetky súkromné osoby, ktoré poskytujú pôžičky, sú však aj seriózne.

Ak je problém si z množstva ponúk vybrať, treba si nechať dosť času na premyslenie. Súkromné pôžičky totiž patria k rizikovejším typom pôžičiek, preto je na mieste opatrnosť.

Hľadať treba napríklad reakcie zákazníkov na fórach alebo referencie na stránkach. Overiť si treba aj spoľahlivosť a solídnosť súkromnej osoby, ktorá poskytuje pôžičky. Poskytovateľa je dobré si preveriť aj v zoznamoch a registroch firiem.

Pri výbere pôžičky od súkromnej osoby sa treba pozrieť na podmienky pre dlžníka či na možnosti nastavenia splátkového kalendára. Chýbať by nemali ani informácie o sankciách a ručení.

Pri pôžičkách od súkromníkov nie je dobrý nápad ručiť nehnuteľnosťou, najmä ak si žiadateľ nie je istý, že pôžičku v stanovenom čase bez problémov splatí. Hrozí totiž, že môže prísť o svoj majetok. Rizikové môže byť aj požičať si od súkromnej osoby na zmenku.

Náležitosti zmluvy o pôžičke

Zmluva o pôžičke je právne záväzná zmluva medzi veriteľom a dlžníkom s jasne uvedenými podmienkami pôžičky.

Každá zmluva má obsahovať určité podstatné náležitosti, aby bola platná a vykonateľná. Ide o:

 • musí obsahovať mená a kontaktné údaje veriteľa aj dlžníka – to má zabezpečiť, aby obe strany vedeli, s kým majú do činenia, a uľahčiť komunikáciu počas celého obdobia pôžičky
 • treba jasne uviesť sumu požičiavaných peňazí, úrokovú sadzbu a termín a spôsob splatenia pôžičky
 • podrobný opis prípadnej zábezpeky – to zabezpečí, aby obe strany poznali svoje povinnosti a očakávania počas celého obdobia pôžičky
 • zmluva o pôžičke musí obsahovať podrobný opis účelu pôžičky a očakávaného použitia finančných prostriedkov – tým sa zabezpečí, aby sa finančné prostriedky použili na zamýšľaný účel a aby sa zabránilo akémukoľvek zneužitiu finančných prostriedkov
 • musí obsahovať podrobné vysvetlenie dôsledkov porušenia zmluvy – to má zabezpečiť, aby si obe strany boli vedomé následkov nedodržania zmluvy, a chrániť záujmy oboch strán v prípade sporu
 • nakoniec musia zmluvu o pôžičke podpísať obe strany – tým sa zabezpečí, že obe strany súhlasia s podmienkami úveru, a poskytne sa právny dôkaz o dohode

Dodržiavaním uvedených usmernení a zabezpečením všetkých podstatných prvkov zmluvy o pôžičke si obe strany môžu byť isté, že ich dohoda je právne záväzná a vynútiteľná.

Zmluva o pôžičke – vzor (Word)

Zmluva o pôžičke sa uzatvára podľa § 657 Občianskeho zákonníka. Ako každá zmluva, aj zmluva o pôžičke musí obsahovať svoje náležitosti popísané v odseku vyššie.

Zmluva o pôžičke

(podľa § 657 a nasl. Občianskeho zákonníka)

Veriteľ: … [meno a priezvisko alebo názov]………………………………..

… [dátum narodenia alebo IČO]…..…………………………………

… [bydlisko alebo sídlo]…………………………………………….

… [občianstvo alebo meno zástupcu pri právnickej osobe]…………..

(ďalej len „veriteľ“)

Dlžník: … [meno a priezvisko alebo názov]………………………………..

… [dátum narodenia alebo IČO]…..…………………………………

… [bydlisko alebo sídlo]…………………………………………….

… [občianstvo alebo meno zástupcu pri právnickej osobe]…………..

(ďalej len „dlžník“)

(ďalej spolu aj ako „zmluvné strany“)

čl. I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy o pôžičke je požičanie peňazí vo výške: …………….[tu uviesť výšku požičanej sumy]…………………. dlžníkovi veriteľom za podmienok uvedených v tejto zmluve.

čl. II.

Spôsob poskytnutia peňazí

Pôžička vo výške uvedenej v článku I. tejto zmluvy bola poskytnutá dlžníkovi …… [tu uviesť, či peniaze boli poskytnuté vopred alebo budú zaslané na účet, prípadne či ich dostal dlžník v hotovosti]…………. Dlžník prehlasuje a svojim podpisom potvrdzuje prevzatie sumy uvedenej v článku I. tejto zmluvy.

čl. III.

Zmluvný úrok

Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník zaplatí veriteľovi za poskytnutie pôžičky odmenu (úrok) vo výške…[uveďte výšku úroku sumou] ….. Celkový dlh, ktorý dlžník vráti veriteľovi v lehote splatnosti podľa článku IV. tejto zmluvy bude …[€]……………… (slovom: ……[suma slovom]…………)

čl. IV.

Vrátenie dlhu

1/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti veriteľovi dlh  … [tu uviesť, či dlžník splatí dlh v splátkach alebo jednorazovo]………..

V prípade, ak dlžník bude splácať dlh v splátkach, zmluvné strany sa dohodli, že ak sa dlžník omešká čo i len s jednou splátkou, stáva sa splatným celý dlh.

2/ Zmluvné strany sa dohodli, že dlžník vráti dlh veriteľovi…… [tu napísať, či vráti dlh v hotovosti, alebo prevodom na účet a číslo účtu veriteľa]………………..

čl. V.

Omeškanie dlžníka

Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak sa dlžník dostane do omeškania so zaplatením dlhu, dlžník sa zaväzuje uhradiť veriteľovi zákonný úrok z omeškania podľa zákona č. 40/1964 Z.z. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a to odo dňa nasledujúceho po dni splatnosti dlhu až do úplného zaplatenia.

čl. VI.

Záverečné ustanovenia

1. Táto zmluva bola vyhotovená v 2 rovnopisoch, pre každého z účastníkov. Každý z účastníkov si vzal po jednom vyhotovení zmluvy. Túto zmluvu o pôžičke je možné meniť iba písomným číslovaným dodatkom podpísaným oboma zmluvnými stranami. Písomnosti doručované na adresy uvedené pri účastníkoch tohto vzťahu sa považujú za doručené. Toto platí aj pre rozhodcovské konanie.

2. Zmluvné strany sa dohodli, že všetky spory, ktoré vzniknú z tejto zmluvy budú riešené (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou Rozhodcovské konanie SR s.r.o., so sídlom: Žilinská 14, 81105 Bratislava (www.rsba.sk) podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 96/2016, značka: O000260. Rozhodcovské konanie bude vedené v súlade s právnymi predpismi SR a to jedným rozhodcom. Rozhodcom v spore môže byť aj štatutárny orgán vybranej osoby. Strany sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

3. Dlžník a veriteľ potvrdzujú, že si zmluvu riadne prečítali, jej obsahu rozumejú a na znak súhlasu ju podpisujú. Obe zmluvné strany prehlasujú, že zmluvu uzatvorili slobodne a vážne.

V……………………, dňa……………………….

………………………….. …………………………………..

podpis dlžníka podpis veriteľa

Netreba zabúdať na náležitosti, ktoré musí jednoduchá zmluva o pôžičke obsahovať. V prípade, že chýbajú náležitosti alebo podpis, zmluva je neplatná.

Možnosť na stiahnutie zmluvy o pôžičke – vzor word.

Potvrdenie o prevzatí peňazí – vzor

Potvrdenie o prevzatí peňazí je dôležitým krokom pri mnohých finančných transakciách. Ide o písomný záznam s potvrdením o vykonaní a prijatí platby.

Potvrdenie o prevzatí peňazí – vzor

Adresa veriteľa: [ ]

Adresa dlžníka: [ ]

 1. Dolupodpísaný dlžník svojím podpisom potvrdzuje, že prevzal od veriteľa peňažnú hotovosť vo výške [ ] EUR (slovom [ ] EUR).
 2. Dlžník sa zaväzuje túto sumu vrátiť veriteľovi najneskôr do [ ] v súlade s dohodnutými podmienkami.
 3. Dolupodpísaný veriteľ svojím podpisom potvrdzuje odovzdanie uvedenej peňažnej hotovosti dlžníkovi.

V [ ], dňa [ ]

Podpis veriteľa Podpis dlžníka [ ]

Potvrdenie o prevzatí peňazí môže slúžiť ako dôkaz o platbe, poskytnúť pokoj a zabezpečiť, že peniaze sú bezpečne a spoľahlivo v správnych rukách.

Zmenka – vzor

Zmenka je právne záväzný dokument, ktorý sa používa na zaznamenanie prísľubu dlžníka splatiť veriteľovi pôžičku.

Ide o obchodovateľný cenný papier, záväzok určitej osoby alebo osôb zaplatiť vlastníkovi zmenky sumu určenú v zmenke.

Zmenka – vzor

Miesto a dátum vystavenia zmenky (mesiac slovom)

Údaj splatnosti (mesiac slovom)

Za túto zmenku zaplatím bez protestu (vyplnia sa údaje zmenkového veriteľa)

Meno a priezvisko: ………………………… narodený: ……………. , bytom ……………………….

sumu slovom …………………………………………..

Splatné (miesto a dátum platenia)

Meno a priezvisko dlžníka zo zmenky (vystaviteľa): ……………… , bytom: ……………….. , narodený: …………..

………………………………………

podpis vystaviteľa

………………………………………

podpis veriteľa

Účastníci zmenkového vzťahu svojimi podpismi na tejto zmenke prejavujú svoju vôľu byť viazaní týmto zmenkovým vzťahom a touto rozhodcovskou doložkou. Prípadné spory, ktoré vzniknú z tejto zmenky, budú riešené v rozhodcovskom konaní (písomne a zrýchlenou formou) rozhodcom ustanoveným do funkcie „vybranou osobou“ podľa § 6 ods. 3 zákona č. 244/2002 Z.z. o rozhodcovskom konaní a to spoločnosťou ………. podľa pravidiel zverejnených v Obchodnom vestníku č. 55/2018, značka: O000088. Účastníci sa podrobia rozhodcovskému konaniu a rozhodnutiu.

Každý zmenka teda musí obsahovať náležitosti, ktoré stanovuje Zmenkový a šekový zákon. Ak zmenka neobsahuje zákonom stanovené náležitosti, možno ju vyhlásiť za neplatnú.