Ako uhradiť poistku

Poistku je potrebné zaplatiť v lehote stanovenej poistnou zmluvou, resp. poistnými podmienkami. Pokiaľ poistné nezaplatíte včas, poistenie zanikne pre neplatenie poistného, pričom dlžné poistné do zániku poistenia ste povinný uhradiť.

V prípade zmluvy dojednanej na diaľku, za ktorú nebolo zaplatené prvé poistné, takéto poistenie ani nevznikne (teda akoby ani neexistovalo) a poisťovňa vám vráti neskoro zaplatené poistné.

Poistné môžete uhradiť v prospech poisťovne rôznymi spôsobmi:

  • bankovým prevodom (internetbankingom)
  • vkladom na bankový účet
  • poštovým poukazom (šekom)

Potrebné je, aby ste svoju platbu označili správnym variabilným symbolom, len tak dokáže poisťovňa priradiť vašu platbu k vašej poistnej zmluve.