CERD vs. úverový register SRBI

centralny register dlznikov

Centrálny register dlžníkov (CERD) je informačný systém, ktorý zhromažďuje údaje o ľuďoch a firmách, ktoré majú nezaplatené dlhy voči svojim veriteľom. Jeho účelom je poskytnúť rôznym subjektom, ako bankám, poisťovniam, avšak aj verejným inštitúciám, prístup k informáciám o finančnej spoľahlivosti svojich klientov a partnerov.

Centrálny register dlžníkov bol zavedený ako súčasť opatrení na ochranu spotrebiteľov a prevenciu proti dlhovej špirále. Jeho vytvorenie bolo motivované potrebou zlepšiť ochranu práv veriteľov a zároveň posilniť finančnú disciplínu dlžníkov.

Na Slovensku CERD nie je evidovaný ako oficiálny register a je potrebné dbať na zvýšenú opatrnosť pri kontaktovaní tejto spoločnosti.

Prístup do registra dlžníkov zdarma

Dlžníci majú právo na informácie o ich dlhoch a záväzkoch voči rôznym inštitúciám a subjektom na Slovensku. Tieto informácie môžu byť dôležité nielen pre samotných dlžníkov, avšak aj pre veriteľov, ktorí chcú vedieť, s kým vstupujú do obchodného vzťahu.

Zároveň je však dôležité, aby tento register bol prístupný pre každého bezplatne. Je to dôležitý aspekt, ktorý zabezpečí, že každý občan má možnosť sa informovať o svojom finančnom stave a zároveň vydávať informácie o svojej bonite.

Existuje viacero možností, ako sa dostať do registra dlžníkov zdarma:

1. Zoznam neplatičov Finančnej správy:

 • Na tento zoznam sa človek dostane, ak má vysoké daňové nedoplatky (nad 17 000 € pre fyzické osoby a nad 170 000 € pre právnické osoby).
 • Zoznam je verejne dostupný na webe Finančnej správy.

2. Sociálna poisťovňa:

 • Do zoznamu dlžníkov Sociálnej poisťovne sa môže človek dostať, ak máte nedoplatky na poistnom viac ako 3,32 €.
 • Zoznam je dostupný na webe Sociálnej poisťovne po prihlásení sa do elektronického konta.

3. Okresný súd:

 • Je možné požiadať o výpis všetkých občianskoprávnych konaní vedených na danú osobu na okresnom súde v mieste žiadateľovho trvalého bydliska.
 • V tomto výpise sa nachádzajú aj informácie o exekučných konaniach, ktoré sú dôvodom pre zápis do registra dlžníkov.

Register dlžníkov zdarma umožňuje nahliadnutie do evidencie dlžníkov bez nutnosti platenia poplatku. Ak má človek záväzky, ktoré nemôže splatiť, je dôležité obrátiť sa na odborníka na oddlženie.

Čo je to úverový register SRBI?

Úverový register – Spoločný register bankových informácií (SRBI) je databáza, ktorá zaznamenáva informácie o úveroch a iných finančných záväzkoch jednotlivcov aj právnických osôb. Jej hlavným účelom je poskytovať transparentnosť a zlepšovať fungovanie finančného trhu.

Úverový register SRBI nemá nič spoločné s CERD a ide preto o oficiálny register, ktorý prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau (SBCB). SRBI je centralizovaná databáza, ktorá obsahuje informácie o úverovej histórii klientov bánk na Slovensku.

 • V úverovom registri sú evidované informácie o všetkých poskytnutých úveroch, vrátane pôžičiek, hypoték, spotrebiteľských úverov a podobne. Sú tu tiež zaznamenané informácie o poskytovateľoch úverov, vrátane bankových inštitúcií a nebankových spoločností.
 • Taktiež sa do registra zapisujú aj informácie o splátkových kalendároch, mesačných splátkach, úrokových sadzbách a iných podrobnostiach o úveroch.
 • Hlavným cieľom úverového registra je zvýšenie transparentnosti a ochrana spotrebiteľov. Vďaka tomu je možné zistiť, či má osoba či spoločnosť nejaké aktuálne úvery či záväzky a akým spôsobom ich spláca. Týmto sa predchádza nadmernému zadlžovaniu a poskytovateľom úverov sa dáva lepší prehľad o finančnej situácii žiadateľa.
 • Úverový register má tiež dôležitú úlohu v boji proti podvodom a nekalému správaniu na finančnom trhu. Vďaka plne dostupným informáciám je možné rýchlo odhaliť falošné žiadosti o úver a zabrániť tak finančným stratám.

Okrem spotrebiteľov a poskytovateľov úverov má úverový register aj význam pre celú ekonomiku krajiny. Poskytuje totiž dôležité údaje o stave zadlženosti, úverovej schopnosti jednotlivcov a celkovom riziku na finančnom trhu. To môže pomôcť vláde a centrálnej banke pri tvorbe hospodárskej politiky a regulácii úverového trhu.

Kontakt na úverový register SRBI

Spoločný register bankových informácií (SRBI) je systém, ktorý na Slovensku prevádzkuje spoločnosť Slovak Banking Credit Bureau, s.r.o. (CRIF SK). Zhromažďuje a spracúva informácie o úveroch a splátkach od bánk a stavebných sporiteľní na Slovensku. Tieto informácie sa potom používajú na hodnotenie bonity klientov a žiadateľov o úverové produkty.

Existuje viacero možností, ako kontaktovať úverový register. Emailom, telefonicky alebo klasickou poštou.

Hlavné kontakty na úverový register:

Telefónne číslo: +421 2 5920 7599
E-mail: sbcbklient@crif.com

Adresa:
KLIENTSKE CENTRUM SBCB:
Mlynské nivy 14 (Twin City blok C)
821 09 Bratislava
Slovenská republika

Kontakt na úverový register je možné nájsť aj na stránke: https://www.sbcb.sk/sk/kontakt.

Čo je to centrálny obchodný register?

Centrálny obchodný register je dôležitým nástrojom pre evidenciu a správu údajov o podnikateľských subjektoch v danej krajine. Je to databáza, ktorá obsahuje informácie o registrovaných spoločnostiach, živnostníkoch a iných obchodných subjektoch, ako napríklad obchodné meno, sídlo, právnu formu, údaje o zmluvách a štatutárnych zástupcoch.

 • Účelom centrálneho obchodného registra je zjednodušiť a zefektívniť proces vedenia obchodných registrov a umožniť prístup k relevantným informáciám o podnikateľských subjektoch na jednom mieste. To pomáha nielen podnikateľom a investorom, avšak aj orgánom verejnej moci a spotrebiteľom.
 • V centrálnom obchodnom registri si musia zaregistrovať svoje subjekty všetci podnikatelia a spoločnosti, ktoré vykonávajú obchodnú činnosť v danej krajine. Registrácia je povinná a slúži ako dôkaz o existencii a legalite obchodného subjektu.
 • Registrácia do centrálneho obchodného registra prebieha elektronicky a je spravovaná príslušnými orgánmi štátnej správy. Výhodou prítomnosti v centrálnom obchodnom registri je prehľadnosť a jednoduchý prístup k informáciám o spoločnosti. To zvyšuje dôveru investorov a pomáha pri rozhodovaní o obchodnej spolupráci.
 • Zároveň umožňuje kontrolu absurdných situácií, ako napríklad existenciu viacerých spoločností so zdieľaním rovnakých prvkov, čo môže znamenať podnikateľsky rozmanitý okruh záujmov alebo aj zámerné zlyhanie subjektov zmeniť obchodného partnera.

Napriek tomu, že centrálny obchodný register má mnoho výhod pre podnikateľské prostredie, musí sa s ním narábať veľmi opatrne, pretože aj údaje v ňom sú verejne dostupné a nesprávny zápis môže vážne poškodiť dobré meno podnikateľa.

Online výpis z úverového registra

Online výpis z Úverového registra predstavuje jednoduchý a rýchly spôsob, ako sa dozvedieť informácie o svojej finančnej situácii. Ide o dôležitý nástroj, ktorý pomáha jednotlivcom aj podnikateľom sledovať a kontrolovať svoje pôžičky a záväzky voči bankám a iným finančným inštitúciám.

V súčasnej dobe je online výpis z Úverového registra jedným z najefektívnejších a najdostupnejších spôsobov, ako si overiť svoju kreditnú históriu a monitorovať svoje finančné záväzky. Umožňuje to všetkým občanom jednoducho a rýchlo získať informácie o svojich úveroch a pôžičkách, a to bez nutnosti osobnej návštevy banky alebo registračného úradu.

 • Výpis z úverového registra obsahuje dôležité informácie o všetkých súčasných aj minulých záväzkoch jednotlivca. Medzi najdôležitejšie údaje patria údaje o poskytnutých a splatených úveroch, nesplatených pôžičkách a ďalších záväzkoch, ako napríklad pôžičkách od nebankových subjektov, leasingových spoločností alebo úveroch na spotrebné účely.
 • Online výpis z úverového registra umožňuje jednotlivcom nielen sledovať svoju finančnú situáciu, avšak tiež zistiť, aké informácie o nich vedú banky a ostatné finančné inštitúcie. To im dáva možnosť overiť si, či sú vedené správne údaje a zistiť prípadné chyby alebo nesprávnosti. V prípade potreby môžu následne požiadať o ich opravu a zlepšiť tak svoju kreditnú históriu.

Dôležité upozornenia:

 • Pred vyžiadaním výpisu z úverového registra si je dobré prečítať obchodné podmienky daného registra.
 • Uistiť sa, že záujemca používa oficiálnu webovú stránku daného registra.
 • Nikdy nezadávať svoje osobné údaje na neznámych webových stránkach.

Pre podnikateľov má online výpis z úverového registra obrovský význam, pretože im umožňuje sledovať pohyb peňazí vo svojom podnikaní a efektívnejšie plánovať svoje finančné záväzky. Sledovanie a kontrola úverov a záväzkov môže byť kľúčové pri rozhodovaní o investíciách, rozšírení podnikania alebo pri jednaniach s bankami a inými finančnými inštitúciami.