Cestovný pas – ako a kde sa dá vybaviť aj pred dovolenkou?

Cestovný pas je medzinárodne uznávaný cestovný doklad, ktorý potvrdzuje totožnosť a štátnu príslušnosť držiteľa. Pas zvyčajne obsahuje fotografiu držiteľa, ako aj ďalšie biografické údaje, napríklad meno, dátum narodenia a adresu. Cestovný pas je podmienkou pre vstup do akejkoľvek cudzej krajiny vrátane krajín oslobodených od vízovej povinnosti.

Je potrebný aj na niektoré vnútroštátne cesty, napríklad na medzinárodnú leteckú dopravu. Slovenskí občania môžu s občianskym preukazom vydaným formou ID karty cestovať na územie členských štátov Európskej únie. Občiansky stačí aj pri ceste na Island, do Lichtenštajnska, Nórska, Švajčiarska, Čiernej Hory, Bosny a Hercegoviny, Severného Macedónska, Srbska, Albánska, Gruzínska, Moldavska a Gibraltár.

Vybavenie pasu online aj osobne

Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska žiadateľa. V prípade prechodného pobytu musí byť nemusí byť pobyt na úrade evidovaný. Občan, ktorý žiada o vydanie cestovného pasu musí byť pri podaní žiadosti o vydanie cestovného pasu osobne prítomný.

Občan, ktorý žije v zahraničí môže podať žiadosť aj na príslušnom zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky. Okrem toho je možné podať žiadosť aj prostredníctvom elektronickej služby Žiadosť o vydanie cestovného pasu v zahraničí. Žiadateľ si takto rezervuje termín stretnutia podľa toho, v ktorej krajine sa aktuálne nachádza.

Elektronicky sa žiadosť zasiela za účelom jej skontrolovania pracovníkom zastupiteľského úradu. Vybavenie pasu online je teda možné len čiastočne, a to rezerváciou termínu na vybavenie pasu. Stále je potrebná osobná návšteva. Keďže je potrebné zaznamenať biometrické údaje, cestovný pas online dostupný nie je. Okrem pasu je dobré mať aj cestovné poistenie.

Ako prebieha vybavenie pasu

Vybavenie cestovného pasu na Slovensku je pre občanov krajiny pomerne jednoduchý proces. Proces sa začína podaním žiadosti o vydanie cestovného pasu na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky.

Po schválení žiadosti sa žiadateľ musí dostaviť na pasové oddelenie, kde mu budú odobraté biometrické údaje. Cestovný pas online sa zatiaľ vybaviť nedá, dostupné je iba cestovný pas objednanie na presný termín.

Tie zahŕňajú odtlačky prstov, digitálnu fotografiu a podpis. Pasové oddelenie potom postúpi žiadosť na spracovanie ministerstvu vnútra. Ministerstvo vnútra preskúma žiadosť a biometrické údaje. Ak je všetko v poriadku, vydá pas vo forme knižky s vytlačenými osobnými údajmi a fotografiou žiadateľa. Cestovný pas bude platný najviac 10 rokov.

Keď žiadateľ dostane pas, musí ho uchovávať na bezpečnom mieste a podľa potreby ho predložiť, napríklad pri cestovaní, prekračovaní hraníc alebo pri podávaní žiadosti o víza alebo povolenia. Na obnovenie pasu je potrebné dodržať rovnaký postup. Žiadateľ bude musieť podať novú žiadosť a znovu si nechať odobrať biometrické údaje.

Ministerstvo vnútra žiadosť preskúma a ak je všetko v poriadku, vydá nový pas. Vybavovanie cestovných pasov na Slovensku je jednoduchý proces. Dôležité je pamätať na to, že žiadateľ musí svoj pas uchovávať na bezpečnom mieste a v prípade potreby ho predložiť. Okrem toho sa musí uistiť, že o obnovenie pasu požiada pred uplynutím platnosti svojho súčasného pasu.

Dodržaním týchto krokov by žiadatelia nemali mať žiadne problémy pri získavaní alebo obnovovaní cestovného pasu na Slovensku. Jediné doklady na vybavenie pasu sú teda bežné identifikačné doklady ako občiansky preukaz.

Žiadosť o vydanie cestovného pasu sa podáva na okresnom riaditeľstve Policajného zboru v mieste trvalého alebo prechodného bydliska žiadateľa.

Cestovný pas – poplatok

Za vybavenie cestovného pasu sa platí poplatok, ktorého výška závisí na veku žiadateľa, ale aj na tom, ako rýchlo má byť pas vydaný. Najrýchlejšie vydanie je do 2 dní, takže problémom nie je ani neočakávaná a neplánovaná cesta do zahraničia. Vybavenie pasu Bratislava do 24 hodín teda nie je k dispozícii. Koľko stojí cestovný pas?

Cestovný pas – cena pre občanov starších ako 16 rokov:

 • do 30 dní 33 €
 • do 10 pracovných dní 66 €
 • do 2 pracovných dní 99 €

Cestovný pas – cena pre občanov od 6 do 16 rokov bude stáť vydanie pasu:

 • do 30 dní 13 €
 • do 10 pracovných dní 26 €
 • do 2 pracovných dní 39 €

Pre deti do 6 rokov sú poplatky sa vydanie cestovného pasu nasledovné:

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

Vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok občanovi, ktorému nie je dočasne možné zosnímať odtlačky prstov:

Vybavenie pasu – cena pre občanov starších ako 16 rokov:

 • do 30 dní 30 €
 • do 10 pracovných dní 60 €
 • do 2 pracovných dní 90 €

Vybavenie pasu – cena pre občanov mladších ako 16 rokov:

 • do 30 dní 8 €
 • do 10 pracovných dní 16 €
 • do 2 pracovných dní 24 €

Cestovný pas – cena za vydanie dokladu na zastupiteľskom úrade Slovenskej republiky v zahraničí:

 • vydanie cestovného pasu osobe staršej ako 16 rokov 40 €
 • vydanie cestovného pasu osobe od 6 do 16 rokov 15 €
 • vydanie cestovného pasu osobe mladšej ako 6 rokov 10 €
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe staršej ako 16 rokov 30 €
 • vydanie cestovného pasu s platnosťou na 1 rok osobe mladšej ako 16 rokov 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu 10 €
 • žiadosť o vydanie náhradného cestovného dokladu opakovane v priebehu šiestich po sebe nasledujúcich mesiacov 20 €

To, koľko stojí cestovný pas, teda závisí od viacerých faktorov. Najlacnejšie je však požiadať o vydanie pasu v predstihu, teda o vydanie do 30 dní. Vybavenie pasu do 24 hodín sa nedá vybaviť ani za príplatok, najrýchlejšie je možné získať pas do 48 hodín.

Ako dlho trvá vybavenie pasu, je teda možné ovplyvniť výberom poplatku, ktorý je žiadateľ ochotný zaplatiť. Čím skôr bude pas hotový, tým viac sa zaplatí.

Za vybavenie cestovného pasu sa platí poplatok, ktorého výška závisí na veku žiadateľa, ale aj na tom, ako rýchlo má byť pas vydaný.

Rezervácia termínu na vybavenie pasu

Čo treba na vybavenie pasu bez zbytočnej straty času? Rezervácia termínu na vybavenie pasu je aktuálne možná. Online objednanie na vybavenie pasu je teda realita, avšak stále je potrebná osobná návšteva na oddelení dokladov. Na rezerváciu nie je potrebné použitie elektronického občianskeho preukazu, takže rezerváciu môže vykonať každý. Po úspešnej rezervácii príde žiadateľovi PIN kód.

Pri návšteve pracoviska ho zadá do kiosku vyvolávacieho systému. Z kiosku dostane lístok s poradovým číslom. Následne je potrebné počkať na pozvanie k pracovisku. PIN kód možno použiť v časovom rozmedzí 15 minút pred a 15 minút po termíne rezervácie, potom stráca platnosť.

Dôležité je to, že rezervácia ej platná iba pre konkrétnu osobu, ktorej údaje sa zhodujú s platným dokladom totožnosti, teda napríklad s občianskym preukazom. Ak občan nemá platný doklad (napríklad v prípade straty či krádeže OP), môže požiadať o nový výhradne osobne na ktoromkoľvek pracovisku dokladov. 

Ministerstvo vnútra trvá na splnení podmienok rezervácie, pokiaľ nie sú splnené rezervácia nebude akceptovaná. Online objednanie na vybavenie pasu môže žiadateľovi proces výrazne urýchliť.

Cestovný pas pre dieťa

Vybavenie cestovného pasu pre dieťa je o niečo náročnejšie ako pri dospelej osobe. Čo treba na vybavenie pasu maloletých? Cestovný pas pre dieťa má na starosti zákonný zástupca, ktorý oň musí aj požiadať. Týka sa to detí vo veku do 15 rokov. Keď už má vlastný detský občiansky preukaz, žiadosť sa podá na dieťa.

Okrem zákonného zástupcu môže o vydanie pasu požiadať aj iná osoba, ak je jej dieťa osobnej starostlivosti, štatutárny orgán zariadenia na výkon ústavnej starostlivosti, pestún, budúci osvojiteľ, ak nie je nad dieťaťom nariadená ústavná starostlivosť, poručník alebo opatrovník. Pred cestou lietadlom je dobré overiť si aj to, čo môže obsahovať batožina do lietadla.

Na škodu nie je ani aplikácia na sledovanie letov online.

Doklady potrebné na vybavenie pasu pre deti

Rovnako ako pri žiadosti o cestovný pas dospelej osoby, aj na vybavenie pasu pre deti je potrebné podať žiadosť v mieste trvalého alebo prechodného pobytu, alebo v mieste, kde sa dieťa a zákonný zástupca zdržiava. To znamená, že tak môže urobiť na ktoromkoľvek oddelení dokladov a evidencií Policajného zboru.

Na prechodný pobyt nemusí byť úradne prihlásené. Pri podávaní žiadosti musí byť dieťa osobne prítomné na oddelení dokladov.  

Potrebné doklady pri vybavení cestovného pasu pre dieťa:

 • rodný list dieťaťa, ak je vydaný v zahraničí, predkladá sa slovenský rodný list vydaný osobitnou matrikou a
 • občiansky preukaz alebo cestovný pas osoby, ktorá požiada o vydanie cestovného pasu dieťaťa,
 • doklad o zaplatení správneho poplatku za vydanie cestovného pasu. 

V prípade rozvedených rodičov, prípadne rodičov, ktorí nie sú zosobášení, je nutné brať do úvahy, že obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva.

Výnimkou sú prípady, kedy sú rodičovi obmedzený alebo odopretý výkon rodičovských práv na základe právoplatného súdneho rozhodnutia. Za bežných okolnosti môže vybavovať cestovný pas ktorýkoľvek z rodičov, bez toho, aby potreboval súhlas druhého rodiča. 

Dňa 26. júna 2012 vstúpilo do platnosti nariadenie Európskej únie, ktoré členským štátom ukladá povinnosť vydávať cestovné pasy už iba ako individuálne cestovné doklady. Preto oddelenia dokladov od 26. júna 2012 nevykonávajú zápisy údajov o deťoch mladších ako 5 rokov do cestovného pasu rodiča. 

So zákonným zástupcom musí prísť aj dieťa, pretože pracovníci oddelenia nasnímajú podobu tváre dieťaťa a pri deťoch starších ako 12 rokov aj odtlačky prstov. Podpisujú sa len tie deti, ktoré sú už schopné sa podpísať, teda zvyčajne deti v školskom veku.

Cestovný pas dieťaťa môže vyzdvihnúť len rodič, resp. osoba, ktorá požiadala o vydanie dokladu a to v mieste podania žiadosti. Táto osoba sa nemôže dať zastupovať. Ako dlho trvá vybavenie pasu závisí od toho, ako rýchlo treba vydať. Najkratšia lehota je však 2 dni.

V prípade rozvedených rodičov, prípadne rodičov, ktorí nie sú zosobášení, je nutné brať do úvahy, že obaja majú pri vybavovaní cestovného pasu pre dieťa rovnaké práva.

Súhlas zákonného zástupcu na cestu dieťaťa aj keď má vydaný cestovný pas

Deti niekedy cestujú na dovolenky alebo výlety aj bez zákonného zástupcu, napríklad so starými rodičmi, známymi alebo ich na dovolenku zoberú rodičia ich kamarátov. V takýchto prípadoch sa odporúča, aby im zákonný zástupca dal písomný súhlas, že dieťa môže cestovať. Niektoré krajiny takýto súhlas môžu vyžadovať.

Pred tým, ako dieťa vycestuje bez zákonného zástupcu do zahraničia, je dobré si tieto informácie overiť, prípadne pre istotu tento súhlas vybaviť. Samotný cestovný pas totiž nemusí stačiť. Myslieť treba aj na to, že ak krajina tento dokument vyžaduje, nemusí stačiť len súhlas s podpisom zákonného zástupcu, ale notársky overený dokument.