Darovacia zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

darovacia zmluva

Darovacia zmluva je právny dokument, ktorý upravuje výmenu majetku medzi darcom a príjemcom. Poskytuje obom stranám právne záväzky, ktoré je potrebné dodržiavať. Darovacia zmluva je veľmi podobná kúpnej zmluve. Darovanie majetku je často výsledkom dobrovoľnosti, a preto je dôležité, aby boli obe strany zmluvy súhlasné s jej podmienkami.

Zmluva by mala jasne definovať darovaný predmet, ako aj jeho hodnotu a ďalej stanoviť, kto bude zodpovedný za prípadné dane alebo poplatky súvisiace s darovaním. Zmluva by sa mala tiež uchovávať pre prípadné budúce použitie.

Vzor darovacej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

Vzor darovacej zmluvy je dokument, ktorý slúži ako pomôcka pre vytvorenie samotnej zmluvy na to, aby odovzdanie majetku bolo formálne dokázané.

DAROVACIA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM

(§ 628 Obč. zák.)

Darovacia zmluva

Manželia [ ], rodné číslo [ ], dôchodcu,

a [ ], rodné číslo [ ], dôchodkyňa,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako darcovia,

a [ ], rodné číslo [ ], predavačka, bytom tamtiež,

ako obdarovaná,

uzatvárajú túto darovaciu zmluvu:

I.

Darcovia majú na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ] registrovanej Štátnym notárstvom v [ ] dňa [ ] pod sp. zn. [ ] v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov dom č. [ ] v [ ] na parcele č. parc. [ ], zastavanú plochu č. parc. [ ], záhradu č. parc. [ ], kôlňu a oplotenie.

Dom a pozemky sú zapísané ako vlastníctvo darcov na Katastrálnom úrade v [ ] na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ].

Všetky uvedené nehnuteľnosti sú popísané v znaleckom posudku súdneho znalca [ ] z [ ].

II.

Darcovia darujú jednu polovicu nehnuteľností uvedených v článku I so všetkými súčasťami a príslušenstvom obdarovanej, ktorá tento dar prijíma.

III.

Nehnuteľnosti uvedené v článku I majú podľa znaleckého posudku uvedeného v článku I hodnotu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

IV.

Darcovia vyhlasujú, že na darovaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti. Darcovia zoznámili obdarovanú so stavom nehnuteľností uvedených v článku I.

Obdarovaná potvrdzuje, že si tieto nehnuteľnosti prezrela a že sa zoznámila so znaleckým posudkom uvedeným v článku I.

V.

Obdarovaná nadobudne vlastníctvo k darovaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v [ ].

VI.

Darcovia sa budú môcť domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaná bude k nim alebo k členom ich rodiny správať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.

VII.

Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ]

takto:

V časti ALV:

1) Manželia [ ], r. č .: [ ],

a [ ], r. č.: [ ] – 1/2,

2) [ ] r. č.: [ ] – 1/2.

Ostatné časti bez zmeny.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy účastníkov:

Znalecký posudok o cene darovaných nehnuteľností bude potrebné pre potreby vymeranie dane z darovania. Prednosťou znaleckého posudku je aj to, že sú v ňom prevádzanej nehnuteľnosti presne opísané.

Darovacia zmluva týkajúca sa nehnuteľností musí byť uzavretá písomnou formou. Môže ísť napríklad o darovaciu zmluvu na dom.

Podľa zákona č. 264/1992 Zb. sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam pri ich prevode na základe zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam je možné vklad vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu. Za vklad sa považuje zápis do katastra nehnuteľností.

Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu, keď bol návrh na vklad doručený katastrálnemu úradu.

K samotnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nedochádza jednoduchým spísaním kúpnej zmluvy. S uzatvorením kúpnej zmluvy sa spája len obligačný účinok, tj. urobiť všetko čo je k prevodu nehnuteľnosti nevyhnutné, čo je najmä návrh na zmenu vlastníctva v katastri nehnuteľností.

K návrhu treba pripojiť listinu osvedčujúcu dôvod vkladu do katastra nehnuteľnosti, teda kúpnu zmluvu, inak sa nebude k návrhu vôbec prihliadať.

Ak je vklad do katastra nehnuteľností povolený, jeho účinky nastávajú spätne ku dňu podania návrhu (tzn. ak bude návrh podaný 27. 2. 2023 a katastrálny úrad vklad vlastníckeho práva povolí 15. 4. 2023, budú účinky vkladu zapísané ku dňu 27. 2. 2023).

Prílohou návrhu na začatie konania o povolení vkladu musí byť okrem iného listina, na základe ktorej má byť zapísané právo do katastra alebo jej úradne overenú kópiu (kópie) v počte o dva väčším ako je počet účastníkov konania, plná moc alebo všeobecné splnomocnenie, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom.

Ďalej listina preukazujúca oprávnenie vlastníka alebo inej osoby oprávnenej z právneho vzťahu nakladať s predmetom právneho úkonu, ktorého právne účinky nastali pred 1. 1. 1993, alebo úradne overenú kópiu (kópie) takej listiny.

Katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu zistí, či v origináli zmluvy ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených, ak okrem iného ich vlastnoručné podpisy na origináli zmluvy neboli úradne overené alebo zmluva nebola spísaná notárskym zápisom alebo zmluva nebola spísaná advokátom, ktorý na nej výslovne potvrdil, že zmluvné strany pred ním túto zmluvu podpísali.

Podrobnosti o konaní možno nájsť v katastrálnom zákone č. 344/1992 Zb., a ďalej potom vo vyhláške Slovenského úradu zememeračského a katastrálneho č. 190/1996 Zb. Bude vhodné obrátiť sa so žiadosťou o spísanie zmluvy a o obstaraní všetkého, čo je potrebné na vykonanie vkladu do katastra, na niektorého notára.

Do konca roka 1992 sa nadobúdalo vlastníctvo k nehnuteľnostiam registráciou štátnym notárstvom. Štátne notárstvo bola zrušené a namiesto neho rozhodujú o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam katastrálne úrady.

Notári však spíšu zmluvu notárskym zápisom a zariadia všetko potrebné na vykonanie prevodu. Pozrieť aj vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti I.

V súvislosti s vydaním zákona č. 91/1998 Zb. sa s účinnosťou od 1. 8. 1998 doterajší inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nahradil novým inštitútom nazvaným bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Manželia môžu dohodou uzavretou formou notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak sa týka zmluva nehnuteľností, ktoré už patria do spoločného majetku manželov alebo do výlučného majetku jedného z nich, nadobúda zmluva účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností.

Tzv. predmanželskou zmluvou môžu muž a žena, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, formou notárskej zápisnice obdobne upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v manželstve.

Vzor darovacej zmluvy nedopadá na zmluvy o prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, o vlastníctve bytov, pretože tento zákon kladie špeciálne náročné požiadavky na prevod vlastníctva týchto bytov.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak nejde napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere, ako je tomu napríklad u darovania.

Sadzba dane je 4 % z nadobúdacej hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdacou hodnotou je dojednaná cena, porovnávacia daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitná cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.

Darovacia zmluva s návrhom na vklad do katastra

Darovacia zmluva s návrhom na vklad do katastra je dokument, ktorý je uzavretý medzi darcom a obdarovaným. Tento dokument potvrdzuje, že darca udelil obdarovanému dar v podobe pozemku alebo iného nehnuteľného majetku.

Darovacia zmluva s návrhom na vklad do katastra obsahuje všetky potrebné informácie o darovanom majetku, ako je jeho poloha, rozloha, popis a hodnota. Ďalej sú v nej uvedené podrobnosti o oboch stranách, ako je ich meno, adresa a ďalšie údaje.

Darovacia zmluva s návrhom na vklad do katastra tiež obsahuje návrh na vklad do katastra, ktorý musí byť podpísaný oboma stranami. Tento návrh na vklad do katastra je návrh, ktorý požaduje, aby dar bol zapísaný do katastra nehnuteľností.

Ide o zákonný dokument, ktorý musí byť podpísaný oboma zmluvnými stranami a notárom. Tento dokument je potrebné uložiť do katastra, aby bolo možné dar preukázať pred súdom.

Ako podať návrh na vklad do katastra elektronicky

Ak záujemca chce podávať návrh na vklad do katastra elektronicky, musí mať účet v Informačnom systéme katastra (ISKN). Ak už má účet, môže začať s podávaním návrhu.

1. Otvoriť si účet v ISKN: Aby žiadateľ mohol podávať návrh na vklad do katastra elektronicky, musí si vytvoriť účet v ISKN. Môže to urobiť na stránke ISKN alebo prostredníctvom aplikácie pre mobilné zariadenia.

2. Prihlásiť sa do ISKN: Po zaregistrovaní účtu sa musí prihlásiť do ISKN. Bude musieť zadať svoje prihlasovacie údaje a potvrdiť svoju identitu.

3. Vytvoriť návrh na vklad: Keď sa prihlási, bude mať možnosť vytvoriť návrh na vklad do katastra. Bude musieť vyplniť formulár s informáciami o vklade, ako je druh vkladu, pozemok, práva a obmedzenia a ďalšie informácie.

4. Nahrať súbory: Po vyplnení formulára je potrebné nahrať súbory, ako sú list vlastníctva, katastrálne mapy a ďalšie prílohy, ktoré súvisia s vkladom.

5. Potvrdiť návrh na vklad: Keď sa vyplnia všetky potrebné informácie a nahrajú sa súbory, bude potrebné potvrdiť návrh na vklad. Tento krok je dôležitý, pretože potvrdenie návrhu znamená, odsúhlasenie informácií, ktoré sa zadali.

6. Zaplatiť poplatok: Ak sa potvrdil návrh na vklad, bude potrebné zaplatiť poplatok za vklad. Poplatok za vklad je závislý od druhu vkladu, ktorý sa zadal.

7. Dokončiť návrh na vklad: Týmto krokom sa dokončí proces podávania návrhu na vklad do katastra elektronicky.

Celý tento proces nie je vôbec zložitý, stačí mať vytvorený účet a následne už len vypĺňať potrebné údaje.

Aký je poplatok za návrh na vklad do katastra?

Poplatok za návrh na vklad do katastra v lehote 30 dní je 66 € a v lehote 15 dní je to 266 €. Ak ho žiadateľ podá elektronicky, zaplatí 33 € v lehote 30 dní a 133 € v lehote 15 dní.

Poplatok za vklad do katastra sa platí v hotovosti alebo prostredníctvom bankového prevodu. Ak ho žiadateľ vkladá prostredníctvom bankového prevodu, poplatok musí byť uhradený vopred. Bankový prevod musí byť uskutočnený na účet katastrálneho úradu, ktorý uvádza katastrálny úrad pri vystavení vkladovej faktúry.

Poplatky za vklad do katastra sa platia každému katastrálnemu úradu samostatne, preto je dôležité si skontrolovať, aký je poplatok na konkrétnom katastrálnom úrade.

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností by mala obsahovať:

 • identifikačné údaje žiadateľa (meno a adresa)
 • údaje o stavbe (typ, rozmery, umiestnenie, prístupové cesty a podobne)
 • slúžiace účely a používanie stavby
 • potvrdenie o zákonnom práve na stavbu
 • dokumenty potvrdzujúce správnosť podanej žiadosti (doklad o kúpe, výpis z listu vlastníctva, stavebné povolenie)
 • ak je stavba vybudovaná na pozemku, ktorý je v katastri nehnuteľností evidovaný ako spoločné vlastníctvo, potvrdenie o súhlase všetkých vlastníkov
 • potvrdenie o zaplatení príslušnej správnej dane
 • ak je stavba vybudovaná na pozemku, ktorý nie je evidovaný v katastri nehnuteľností, potvrdenie o vyhlásení verejného obstarávania na stavbu

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľností sa podáva na príslušnom katastrálnom úrade.

Ako zapísať pozemky do katastra?

Do katastra sa pozemky zapisujú prostredníctvom katastrálneho vymeriavania. Tento proces zahŕňa meranie, mapovanie a registráciu pozemkov. Katastrálne vymeriavanie je dlhý proces, ktorý prebieha podľa platných právnych predpisov.

Vymeriavanie pozemkov zahŕňa vyhotovenie katastrálnej mapy, ktorá zaznamenáva základné údaje o pozemkoch, ako je ich veľkosť, umiestnenie a typ.

Vyhotovenie katastrálnej mapy je následne zdokumentované v katastrálnej knihe, ktorá je verejne prístupná a slúži na zaznamenávanie všetkých zmien, ktoré sa vykonávajú na danom pozemku.

Darovacia zmluva na byt

Darovacia zmluva na byt má svoje výhody aj nevýhody.

Výhody darovacej zmluvy na byt:

 • Pre obdarovanú osobu je to skvelý spôsob, ako získať byt zadarmo.
 • Môže vytvoriť príležitosť pre obdarovanú osobu, aby sa osamostatnila a vytvorila si svoje vlastné bývanie.

Nevýhody darovacej zmluvy na byt:

 • Ak obdarovaná osoba nesplní podmienky uvedené v darovacej zmluve, môže sa stať, že byt sa vráti späť darcovi alebo jeho dedičom.
 • Ak obdarovaná osoba nesplní podmienky uvedené v darovacej zmluve, môže sa stať, že bude musieť zaplatiť daň z darovania.

Ako je vidieť, darovacia zmluva na byt má mnoho prínosov, avšak aj obmedzení. Pred uzatvorením darovacej zmluvy na byt je dôležité pochopiť jej účinky a riziká a prijať vhodné opatrenia, pre vyhnutie sa nežiaducim situáciám.

Vzor kúpnej zmluvy na spoluvlastnícky podiel

Vzor kúpnej zmluvy na spoluvlastnícky podiel je možné získať z rôznych zdrojov. Medzi najčastejšie patria právne knihy a knižnice, online právne zdroje alebo advokáti. V mnohých prípadoch je možné získať právny vzor aj od samotného notára. V prípade spoluvlastníckeho podielu je tiež potrebné získať vzorový dokument od majiteľa nehnuteľnosti, od ktorého sa budete uchádzať o spoluvlastnícky podiel.

Vzor kúpnej zmluvy na spoluvlastnícky podiel je určený pre akékoľvek osoby, ktoré chcú nakúpiť, prevziať alebo prenajať spoluvlastnícky podiel v danom majetku. Tento dokument je nástrojom, ktorý pomáha zachytiť podmienky, za ktorých sa majiteľ podielu zaväzuje predať, prevziať alebo prenajať daný podiel, a uzatvoriť tak kúpnu zmluvu. V každom prípade si treba darovanie nehnuteľnosti dôkladne premyslieť.