Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam

zmluva-o-prevode-vlastnictva (2)

Kúpna zmluva o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam je dokument, ktorým sa potvrdzuje prevod vlastníctva k nehnuteľnosti zo všeobecne záväznej dohody medzi kupujúcim a predávajúcim. Kúpna zmluva obsahuje podmienky prevodu, ako aj podrobné informácie o nehnuteľnosti, ktorú je potrebné predať.

Môže byť vzatá do úvahy pri vybavovaní úveru alebo iného finančného obchodu, ktorý sa týka nehnuteľnosti. Obsahuje tiež informácie o povinnostiach a právach oboch strán, ako aj o postupe, ak dôjde k porušeniu dohody.

Kúpno predajná zmluva o nehnuteľnosti

Kúpno-predajná zmluva o nehnuteľnosti je dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá popisuje podmienky pre prevod nehnuteľnosti. Zmluva tiež vymedzuje práva a povinnosti oboch strán, ako aj postup v prípade, že dohoda nie je dodržaná.

Kúpno-predajná zmluva sa zvyčajne skladá z niekoľkých častí. Prvou časťou je preambula, ktorá zahŕňa základné informácie o oboch stranách a účel zmluvy. Potom nasleduje ustanovenie, ktoré popisuje predmet zmluvy. Ďalšou časťou sú ustanovenia o kúpnej cene a platbe, ktoré vymedzujú konkrétne podmienky pre odkúpenie nehnuteľnosti.

Následne sa uvádza ustanovenie o právach a záväzkoch oboch strán. Toto ustanovenie popisuje práva a povinnosti oboch strán vzťahujúce sa k nehnuteľnosti. Môže tiež obsahovať dodatky týkajúce sa ďalších nákladov, ako sú náklady na právne služby, poplatky za prevod nehnuteľnosti a podobne.

Poslednou časťou zmluvy je ustanovenie o náhradách, v ktorom sa stanovujú náhradné opatrenia, ktoré je možné podniknúť v prípade, že jedna zo strán zmluvy nedodržala jej podmienky. Toto ustanovenie tiež stanovuje výšku náhrady, ktorú je možné vyplatiť v prípade, že dohoda nebola dodržaná.

Kúpno-predajná zmluva o nehnuteľnosti je dôležitým dokumentom, ktorý by mal byť podpísaný oboma stranami. Zmluva by mala byť presne napísaná a obsahovať všetky dôležité informácie o nehnuteľnosti a oboch stranách.

Je dôležité mať na pamäti, že kúpno-predajná zmluva je záväzná a obom stranám zaručuje istotu. Ak sa obidve strany dohodnú na podmienkach zmluvy, môžu si byť isté, že ich práva a záväzky budú dodržané.

TIP: S predajom nehnuteľnosti úzko súvisí aj daň z predaja nehnuteľnosti. Tá sa platí, ak príjem z predaja nie je oslobodený od dane z príjmov.

Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.

Tento vzor kúpnej zmluvy môže slúžiť ako pomôcka pre tých, ktorí plánujú uskutočniť prevod vlastníctva k nehnuteľnosti.

(§ 588 a nasl. Obč. Zák.)

Kúpna zmluva

Manželia [ ], r. č.: [ ], dôchodcov,

a [ ], r. č.: [ ], dôchodkyňa,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako predávajúci,

a manželia [ ], r. č.: [ ], dôchodcov,

a [ ], r. č.: [ ], dôchodkyňa,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako kupujúci,

uzatvárajú túto

kúpnu zmluvu:

I.

Predávajúci majú na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ], ktorej vklad do katastru nehnuteľností bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] č.j. [ ] a právne účinky vkladu vznikli dňa [ ], v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov dom (objekt bývania) čp. [ ] v [ ] na parcele č. parc. [ ], zastavanú plochu a nádvorie č. parc. [ ] a záhradu č. parc. [ ] vrátane ich súčastí a príslušenstva, ktorými sú najmä šopa a oplotenie.

Dom a pozemky sú ako vlastníctvo predávajúcich zapísané na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].

Všetky zhora uvedené nehnuteľnosti sú popísané v znaleckom posudku súdneho znalca [ ] z [ ].

II.

Predávajúci predávajú nehnuteľnosti uvedenej v článku I so všetkými súčasťami a príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu [ ]  EUR (slovom [ ] Eur) kupujúcim, ktorí tieto nehnuteľnosti za túto cenu kupujú.

III.

Kúpnu cenu [ ] EUR zaplatili kupujúci predávajúcim pred podpísaním zmluvy. Predávajúci túto skutočnosť potvrdzujú.

IV.

Predávajúci vyhlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

Predávajúci oznámili kupujúci sa stavom nehnuteľností uvedených v článku I.

V.

Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v [ ].

VI.

Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].

takto:

V časti ALV:

Manželia [ ], r. č.: [ ] a [ ], r. č.: [ ].

Ostatné časti bez zmeny.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy účastníkov zmluvy:

Podľa zákona č. 264/1992 Zb. sa vlastníctvo k nehnuteľnostiam pri ich prevode na základe zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Podľa zákona č. 265/1992 Zb. o zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam je možné vklad vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu.

Za vklad sa považuje zápis do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu, keď bol návrh na vklad doručený katastrálnemu úradu.

K samotnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v Bratislave či v inom meste nedochádza jednoduchým spísaním kúpnej zmluvy. S uzatvorením kúpnej zmluvy sa spája len obligačný účinok, tj. urobiť všetko čo je k prevodu nehnuteľnosti nevyhnutné, čo je najmä návrh na zmenu vlastníctva v katastri nehnuteľností.

K návrhu treba pripojiť listinu osvedčujúcu dôvod vkladu do katastra nehnuteľnosti, teda kúpnu zmluvu, inak sa nebude k návrhu vôbec prihliadať.

Ak je vklad do katastra nehnuteľností povolený, jeho účinky nastávajú spätne ku dňu podania návrhu (tzn., ak bude návrh podaný 27. 2. 2023 a katastrálny úrad vklad vlastníckeho práva povolí 15. 4. 2023, budú účinky vkladu zapísané ku dňu 27. 2. 2023).

Prílohou návrhu na začatie konania o povolení vkladu musí byť okrem iného listina, na základe ktorej má byť zapísané právo do katastra alebo jej úradne overená kópia (kópie) v počte o dva viac ako je počet účastníkov konania.

Ďalej plná moc, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom a listina preukazujúca oprávnenie vlastníka alebo inej osoby oprávnenej z právneho vzťahu nakladať s predmetom právneho úkonu, ktorého právne účinky nastali pred 1. 1. 1993, alebo úradne overenú kópiu (kópie) takej listiny.

Katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu zistí, či v originály zmluvy ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených, ak okrem iného ich vlastnoručné podpisy na originály zmluvy neboli úradne overené alebo zmluva nebola spísaná notárskym zápisom alebo zmluva nebola spísaná advokátom, ktorý výslovne potvrdil, že zmluvné strany pred ním túto zmluvu podpísali.

Podrobnosti o konaní možno nájsť v katastrálnom zákone č. 344/1992 Zb., a ďalej potom vo vyhláške Slovenského úradu zeme meracieho a katastrálneho č. 190/1996 Zb.

Bude vhodné obrátiť sa so žiadosťou o spísanie zmluvy a o obstaraní všetkého, čo je potrebné na vykonanie vkladu do katastra, na niektorého notára. Do konca roka 1992 sa nadobúdalo vlastníctvo k nehnuteľnostiam registráciou štátnym notárstvom.

Štátne notárstvo bolo zrušené a namiesto neho rozhodujú o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam katastrálne úrady.

Notári však spíšu zmluvu notárskym zápisom a zariadia všetko potrebné na vykonanie prevodu.

V súvislosti s vydaním zákona č. 91/1998 Zb. sa s účinnosťou od 1. 8. 1998 doterajší inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nahradil novým inštitútom nazvaným bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Manželia môžu dohodou uzavretou formou notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak sa týka zmluva nehnuteľností, ktoré už patria do spoločného majetku manželov alebo do výlučného majetku jedného z nich, nadobúda zmluva účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností.

Tzv. predmanželskou zmluvou môžu muž a žena, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, formou notárskej zápisnice obdobne upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v manželstve.

Vzor kúpnej zmluvy nedopadá na zmluvy o prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 72/1994 Zb., v znení neskorších predpisov, o vlastníctve bytov, pretože tento zákon kladie špeciálne náročné požiadavky na prevod vlastníctva týchto bytov.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak nejde napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere, ako je tomu napríklad pri darovaní.

Sadzba dane je 4 % z nadobúdacej hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdacou hodnotou je dojednaná cena, porovnávacia daňová hodnota, zistená cena alebo osobitná cena.

Daňovníkom je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.

Vzor návrhu na vklad do katastra

Vzor návrhu na vklad do katastra je k dispozícii na miestnych úradoch, právnických zariadeniach a na internete. Najjednoduchší spôsob, ako nájsť vzor návrhu na vklad do katastra je navštíviť stránku obvodného úradu alebo iného miestneho úradu. Tu sa nachádza tento vzor, ktorý je potrebný pre vloženie nehnuteľnosti do katastra.

Okrem toho je ho možné tiež nájsť v právnických zariadeniach. Právnici, ktorí sa zaoberajú právami nehnuteľností, majú takmer vždy vzor návrhu na vklad do katastra. Sú tiež dobre informovaní o postupoch, ktoré sú potrebné k vkladu do katastra.

Vzor návrhu na vklad do katastra je tiež možné nájsť na internete. Existuje veľa stránok, ktoré ho poskytujú. Tieto stránky zvyčajne obsahujú informácie o tom, aké informácie by sa mali zahrnúť do návrhu na vklad do katastra, ako aj o tom, ako sa má tento návrh vyplniť.

Kúpna zmluva na dom

Kúpna zmluva na dom je záväznou zmluvou medzi kupujúcim a predávajúcim. Táto zmluva poskytuje obom stranám právne záruky na dom, ktorý sa predáva. Je to veľmi dôležitá zmluva, ktorá musí byť podpísaná pred začiatkom transakcie a musí byť presne vypracovaná.

Zmluva môže mať veľa rôznych častí a ustanovení, ktoré musia byť dodržané, aby bola platná. Kúpna zmluva na dom obsahuje informácie o dome ako je jeho adresa, veľkosť, počet izieb, zariadenie a iné. Zmluva tiež uvádza presnú cenu, ktorú kupujúci zaplatí za dom. Kupujúci musí tiež súhlasiť s podmienkami predaja, ktoré predávajúci stanoví.

Kúpna zmluva na dom tiež obsahuje informácie o vlastníctve domu. Zmluva uvádza informácie o tom, kto je vlastníkom domu, ako jeho práva a povinnosti a aké právne záväzky sú spojené s prevzatím domu. V zmluve sa tiež môžu uvádzať informácie o spôsobe financovania kúpy domu.

Kúpna zmluva na dom tiež uvádza podmienky pre prípad reklamácie. Reklamácie sú dôležité, pretože v prípade, že kupujúci nájde niečo v nezrovnalosti s domom, môže o to požiadať predávajúceho. Zmluva tiež uvádza, kto je zodpovedný za údržbu domu a aké opravy sú potrebné.

Kúpna zmluva na dom je veľmi dôležitý dokument, ktorý musí byť presne vypracovaný. Pred podpísaním zmluvy by mali obidve strany požiadať svojho právneho zástupcu, aby prešetril zmluvu a ubezpečil sa, že je v súlade s právnymi predpismi. Súhlas oboch strán je nevyhnutný pre platnosť zmluvy.

Kúpna zmluva na byt

Kúpna zmluva na byt je dohoda, ktorou nadobúdateľ (kupujúci) prijíma od predávajúceho právo vlastníctva k bytu. Kúpna zmluva je právny dokument, ktorý je veľmi dôležitý pre obidve strany. Umožňuje obidvom stranám stanoviť ich práva a povinnosti v súvislosti so zmluvou.

Kúpna zmluva je veľmi podrobná dohoda, ktorá zahŕňa všetky podrobnosti o transakcii. Zmluva by mala obsahovať informácie o tom, aký byt sa predáva, cenu bytu, čiastku nájomného, podmienky financovania, termíny a podmienky preukazovania vlastníctva, účastníkov zmluvy a ich práva a povinnosti.

Mala by mať jasné a konkrétne informácie o tom, aké práva a povinnosti má každá zo strán. Ak je stranou kúpnej zmluvy kupujúci alebo predávajúci, mali by si byť vedomí svojich práv a povinností. Kúpna zmluva by mala jasne stanoviť práva a povinnosti každej strany a zabezpečiť, aby obidve strany boli schopné dodržiavať zmluvu.

Táto zmluva je veľmi dôležitá pre obidve strany, pretože umožňuje obidvom stranám jasne definovať svoje práva a povinnosti týkajúce sa transakcie. Je tiež dôležitá pre obidve strany, pretože zaručuje, že predávajúci bude mať nárok na kúpnu cenu a kupujúci má právo a záruky, že bude vlastniť svoj byt.

Kúpna zmluva na byt je veľmi dôležitý právny dokument, ktorý je potrebný pre obidve strany. Je to dôležité pre všetky strany, aby si boli vedomí, čo je obsiahnuté v zmluve, a aby boli schopní dodržiavať svoje práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy.

Kúpna zmluva na pozemok

Kúpna zmluva na pozemok je dohoda medzi kupujúcim a predávajúcim, ktorá je uzavretá na kúpu pozemku. Táto zmluva môže byť uzatvorená pre rôzne druhy pozemkov, ako je napríklad pozemok na stavbu domu, pozemok pre záhradu, pozemok pre poľnohospodársku produkciu, atď.

Táto kúpna zmluva sa tiež nazýva pozemková zmluva. Mala by obsahovať informácie o tom, čo je predmetom zmluvy a za akú cenu bude predmet predaný. Zmluva by tiež mala obsahovať informácie o tom, kto je kupujúcim a predávajúcim. Mala by tiež obsahovať informácie o termínoch a podmienkach platby a podmienkach odstúpenia od zmluvy.

Kúpna zmluva na pozemok by mala byť napísaná s pomocou právnika, aby sa zaistilo, že je správne formulovaná.