Vzor kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam I.

zmluva-o-prevode-vlastnictva (2)

KÚPNA ZMLUVA O PREVODE VLASTNÍCTVA K NEHNUTEĽNOSTIAM I.

(§ 588 a nasl. Obč. Zák.)

Kúpna zmluva

Manželia [ ], r. č .: [ ], dôchodcov,

a [ ], r. č .: [ ], dôchodkyňa,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako predávajúci,

a manželia [ ], r. č .: [ ], dôchodcov,

a [ ], r. č .: [ ], dôchodkyňa,

obaja bytom v [ ], [ ] čp. [ ],

ako kupujúci,

uzatvárajú túto

kúpnu zmluvu:

I.

Predávajúci majú na základe kúpnej zmluvy zo dňa [ ], ktorej vklad do katastru nehnuteľností bol povolený rozhodnutím Katastrálneho úradu v [ ] z [ ] č.j. [ ] a právne účinky vkladu vznikli dňa [ ], v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov dom (objekt bývania) čp. [ ] v [ ] na parcele č. parc. [ ], zastavanú plochu a nádvorie č. parc. [ ] a záhradu č. parc. [ ] vrátane ich súčastí a príslušenstva, ktorými sú najmä šopa a oplotenie.

Dom a pozemky sú ako vlastníctvo predávajúcich zapísané na liste vlastníctva č. [ ] pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].

Všetky zhora uvedené nehnuteľnosti sú popísané v znaleckom posudku súdneho znalca [ ] z [ ].

II.

Predávajúci predávajú nehnuteľnosti uvedenej v článku I so všetkými súčasťami a príslušenstvom za dohodnutú kúpnu cenu [ ]  EUR (slovom [ ] Eur) kupujúcim, ktorí tieto nehnuteľnosti za túto cenu kupujú.

III.

Kúpnu cenu [ ], – EUR zaplatili kupujúci predávajúcim pred podpísaním zmluvy. Predávajúci túto skutočnosť potvrdzujú.

IV.

Predávajúci vyhlasujú, že na prevádzaných nehnuteľnostiach neviaznu dlhy, vecné bremená ani iné právne povinnosti.

Predávajúci oznámili kupujúci sa stavom nehnuteľností uvedených v článku I.

V.

Kupujúci nadobudnú vlastníctvo k prevádzaným nehnuteľnostiam vkladom do katastra nehnuteľností na Katastrálnom úrade v [ ].

VI.

Na základe tejto zmluvy možno vklad do katastra zapísať na liste vlastníctva č. [ ] Pre katastrálne územie [ ] na Katastrálnom úrade v [ ].

takto:

V časti ALV:

Manželia [ ], r. č .: [ ] a [ ], r. č .: [ ].

Ostatné časti bez zmeny.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy účastníkov zmluvy:

Podľa zákona č. 264/1992 Zb. Sa vlastníctva k nehnuteľnostiam pri ich prevode na základe zmluvy nadobúda vkladom do katastra nehnuteľností.

Podľa zákona č. 265/1992 Zb. O zápisoch vlastníckych a iných vecných práv k nehnuteľnostiam, je možné vklad vykonať len na základe právoplatného rozhodnutia príslušného katastrálneho úradu.

Za vklad sa považuje zápis do katastra nehnuteľností. Právne účinky vkladu vznikajú na základe právoplatného rozhodnutia o jeho povolení ku dňu, keď bol návrh na vklad doručený katastrálnemu úradu.

K samotnému prevodu vlastníctva nehnuteľnosti nedochádza jednoduchým spísaním kúpnej zmluvy. S uzatvorením kúpnej zmluvy sa spája len obligačný účinky, tj. Urobiť všetko čo je k prevodu nehnuteľnosti nevyhnutné, čo je najmä návrh na zmenu vlastníctva v katastri nehnuteľností.

K návrhu treba pripojiť listinu osvedčujúci dôvod vkladu do katastra nehnuteľnosti, teda kúpnu zmluvu, inak nebude k návrhu vôbec prihliadať.

Ak je vklad do katastra nehnuteľností povolený, jeho účinky nastávajú spätne ku dňu podania návrhu (tzn., Ak bude návrh podaný 27. 2. 2014 a katastrálny úrad vklad vlastníckeho práva povolia 15. 4. 2014, budú účinky vkladu zapísané ku dňu 27. 2. 2014).

Prílohou návrhu na začatie konania o povolení vkladu musí byť okrem iného listina, na základe ktorej má byť zapísané právo do katastra alebo jej úradne overenú kópiu (kópie) v počte o dva väčším ako je počet účastníkov konania, plná moc, ak je účastník konania zastúpený splnomocnencom, a listina preukazujúci oprávnenie vlastníka alebo inej osoby oprávnenej z právneho vzťahu nakladať s predmetom právneho úkonu, ktorého právne účinky nastali pred 1. 1. 1993, alebo úradne overenú kópiu (kópie) takej listiny.

Katastrálny úrad v konaní o povolení vkladu zistí, či v originály zmluvy ide skutočne o písomné prejavy vôle osôb v nej uvedených, ak okrem iného ich vlastnoručné podpisy na originály zmluvy neboli úradne overené alebo zmluva nebola spísaná notárskym zápisom alebo zmluva nebola spísaná advokátom, ktorý na nej výslovne potvrdil, že zmluvné strany pred ním túto zmluvu podpísali.

Podrobnosti o konaní možno nájsť v katastrálnom zákone č. 344/1992 Zb., a ďalej potom vo vyhláške Slovenského úradu zeme meracieho a katastrálneho č. 190/1996 Zb.

Bude vhodné obrátiť sa so žiadosťou o spísanie zmluvy a o obstaraní všetkého, čo je potrebné na vykonanie vkladu do katastra, na niektorého notára. Do konca roka 1992 sa nadobúdalo vlastníctva k nehnuteľnostiam registráciou štátnym notárstvom.

Štátne notárstvo bola zrušená a namiesto nich rozhodujú o prevode vlastníctva k nehnuteľnostiam katastrálne úrady.

Notári však spíšu zmluvu notárskym zápisom a zariadi všetko potrebné na vykonanie prevodu. Pozri aj vzor návrhu na povolenie vkladu do katastra na základe kúpnej zmluvy o prevode vlastníctva k nehnuteľnosti I.

V súvislosti s vydaním zákona č. 91/1998 Zb. sa s účinnosťou od 1. 8. 1998 doterajší inštitút bezpodielového spoluvlastníctva manželov nahradil novým inštitútom nazvaným bezpodielové spoluvlastníctvo manželov.

Manželia môžu dohodou uzavretou formou notárskej zápisnice rozšíriť alebo zúžiť zákonom určený rozsah bezpodielového spoluvlastníctva.

Ak sa týka zmluva nehnuteľností, ktoré už patrí do spoločného majetku manželov alebo do výlučného majetku jedného z nich, nadobúda zmluva účinnosť vkladom do katastra nehnuteľností.

Tzv. predmanželskú zmluvou môžu muž a žena, ktorí chcú uzavrieť manželstvo, formou notárskej zápisnice obdobne upraviť svoje budúce majetkové vzťahy v manželstve.

Vzor nedopadá na zmluvy o prevode vlastníctva bytu podľa zákona č. 72/1994 Zb., V znení neskorších predpisov, o vlastníctve bytov, pretože tento zákon kladie špeciálne náročné požiadavky na prevod vlastníctva týchto bytov.

Odplatný prevod nehnuteľností je zdanený vo väčšine prípadov, ak sa nejedná napríklad o prvé odplatné nadobudnutie vlastníckeho práva a od dane nie sú oslobodené ani osoby v príbuzenskom pomere ako je tomu napríklad u darovanie.

Sadzba dane je 4% z nadobúdacej hodnoty nehnuteľnosti, kedy nadobúdacou hodnotou je dojednaná cena, porovnávacie daňová hodnota, zistená cena, alebo osobitná cena.

Daňovníkom dane je prevodca nehnuteľnosti, čiže predávajúci, ak si zmluvné strany v zmluve nedohodli, že daňovníkom bude kupujúci.