DAROVACIA ZMLUVA

DAROVACIA ZMLUVA

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami:

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                       Číslo OP :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankovné spojenie :

Článok I.

Darca prehlasuje, že na základe … (uviesť nadobúdací titul, napr. na základe kúpnej zmluvy zo dňa …) je výhradným vlastníkom nasledovných nehnuteľností :

– budovy č.p. … postavenej na zastavanej ploche parc.č. … kat.úz. … vo výmere … m2 a

– záhrady parc.č. … kat.úz. … vo výmere … m2, zapísaných v katastri nehnuteľností na Katastrálnom úrade v …, na liste vlastníctva č. … pre kat.úz. …, obec …, okres … so všetkým právnym aj faktickým príslušenstvom a súčasťami. Tieto nehnuteľnosti sú bližšie popísané v znaleckom posudku znalca … zo dňa … č. … .

Darca taktiež prehlasuje, že jeho zmluvná voľnosť nie je ničím obmedzená.

Článok II.

Darca daruje nehnuteľnosti uvedené v Čl.I. tejto zmluvy so všetkými súčasťami a príslušenstvom obdarovanému, ktorý tento dar prijíma.

Článok III.

Darca prehlasuje, že na darovaných nehnuteľnostiach nie sú viazané dlhy, vecné bremená, záložné práva ani iné právne povinnosti. Darca oboznámil obdarovaného so stavom nehnuteľností uvedených v článku I.

Obdarovaný potvrdzuje, že si tieto nehnuteľnosti prezrel, ako aj prístup k nim, a že sa zoznámil so znaleckým posudkom uvedeným v Čl.I.

Článok IV.

Nehnuteľnosti uvedené v Čl.I. majú podľa znaleckého posudku uvedeného v Čl.I. hodnotu … € (slovom …).

Článok V.

  1. Táto zmluva nadobúda platnosť dňom je podpísania obidvomi zmluvnými stranami a týmto dňom sú zmluvné strany svojimi prejavmi vôle viazaní. Obdarovaný nadobudne vlastnícke právo k darovaným nehnuteľnostiam vkladom vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
  2. Darca sa zaväzuje uvolniť predmetné nehnuteľnosti do … dní od právoplatnosti povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností.
  3. Správny poplatok za podanie návrhu na vydanie rozhodnutia o povolení vkladu vlastníckeho práva, ako aj náklady spojené so spísaním tejto zmluvy znášajú obidve zmluvné strany rovnakým dielom. Daň z prevodu nehnuteľností uhradí v zmysle zákona obdarovaný.
  4. V prípade, že zmluvné strany nepodajú návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností do 3 rokov od uzavretia tejto zmluvy, podľa § 47 ods.2 OZ platí, že od tejto zmluvy odstupujú.
  5. V prípade, ak katastrálny úrad rozhodne o zamietnutí návrhu na vklad vlastníckeho práva, právoplatnosťou tohto rozhodnutia sú zmluvné strany povinné podľa § 457 OZ vrátiť si bez zbytočného odkladu všetko, čo už prijali.

Článok VI.

  1. Darca sa môže domáhať vrátenia daru, ak sa obdarovaný bude k nemu alebo k členom jeho rodiny správať tak, že tým hrubo poruší dobré mravy.
  2. Táto zmluva bola vyhotovená v piatich rovnopisoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží jeden rovnopis a tri rovnopisy sú určené pre potrebu katastrálneho úradu.
  3. Ako prejav súhlasu s celým obsahom tejto zmluvy potvrdili ju obidve zmluvné strany svojimi podpismi.

V… dňa …

……………………………….       …………………………….

Obdarovaný                                                                       Darca