Životopis vzor učiteľ, učiteľka v materskej škole

zivotopis-vzor-ucitel

Napísať správne životopis nemusí byť vždy jednoduchá úloha. Tento dokument musí obsahovať základné údaje o uchádzačovi, avšak okrem týchto informácií je potrebné do neho zahrnúť aj iné dôležité body. Ako by mal vyzerať vzor životopisu učiteľa či učiteľky v materskej škole?

Okrem vzoru žiadosti do zamestnania, ktorý viacerí uchádzači obľubujú vyhľadávať ako pomôcku, sú dostupné aj vzory životopisov.

Učiteľ, učiteľka v materskej škole

Osobné informácie:

Meno a priezvisko: * Telefón: * Email: * Adresa: *

Dátum narodenia: *

Vzdelanie:

1997 – 1999 
Univerzita v Prahe
Učiteľstvo pre 1. stupeň základných škôl získaný titul Mgr. štátna záverečná skúška: Slovenský jazyk, Matematika, Pedagogika, Špeciálna pedagogika

1982 – 1993
Stredná pedagogická škola Strážnice
Predškolská a mimoškolské pedagogika maturitná skúška: Slovenský jazyk, Nemecký jazyk, Matematika, Pedagogika a Psychológia

Prax:

2005 – 2009
Detské centrum Jahodovo
súkromná materská škola pre deti od 12 rokov veku

pracovné pozície: manažérka

popis pozície: zodpovednosť za chod materskej školy vo všetkých oblastiach (vypracovanie koncepcie vzdelávania a výchovy a ročného plánu školy, realiace zámerov a cieľov RVP, vedenie a koordinácia činnosti kolektívu zamestnancov, kontrola práce pedagogických i ostatných zamestnancov školy, spracovávanie správ o hospodárení školy, spracovanie výročných správ o výchovno-vzdelávacej činnosti, spolupráca s rodičmi a pod. 

2002 – 2003 
Detské centrum Jahodovo
súkromná materská škola pre deti od 12 rokov veku

pracovná pozícia: účtovníčka

popis pozície: práca s deťmi, zostavovanie a realizácia každodenného programu pre deti (téma, náplň, hry, vzdelávaciu činnosť, príprava materiálov apod.)

2001 – 2002
Stredisko mládeže – dom detí a mládeže Strážnice
stredisko voľnočasových aktivít pre všetky deti a dospievajúci

pozícia: koordinátor

popis pozície: harmonogram jednoltivých záujmových aktivít, personálne obsadenie, náplň jednotlivých kurzov, oslovovanie širokej verejnosti s ponukou kurzov, nábor praktikantov a dobrovoľníkov, zaškoľovanie, pravidelné supervízie pod.

2002 – 2006
materská dovolenka
syn Ján, dcéra Lucia

1995 – 2002
Gymnázium, Malacky
gymnázium zamerané na výučbu cudzích jazykov popis činnosti: výučba predmetov všeobecného základu (okrem výučby jazykov) v osemročnom cykle, vedenie speváckeho zboru, vydávanie školského časopisu

1998 – 1999 
ZŠ a MŠ 
​​triedna učiteľka 4. (5.) triedy popis činnosti: výučba 20 žiakov, príprava vyučovacích hodín, realizácia, doplnková činnosť (vedenie záujmových krúžkov: hudobná výchova, tanečný krúžok, krúžok spevu)

Kurzy a školenia:

Časopis – pomocník pri rozvoji čitateľských zručností Hudobné hry a záujmi – vo vyučovaní na 2. stupni ZŠ Nové metódy vo výučbe Organizačné a riadiace práce triedneho učiteľa ZŠ Projektové vyučovanie Riešenie konfliktov v školskom prostredí Seminár eurytmia

Štátne maturity

Iné:

Dramatický súbor Kajínek – divadelný súbor

Znalosť cudzích jazykov:

 Nemčina : Pokročilí

Iné zručnosti:

Aktívny vodič