Vzor žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

ziadost-o-rozviazanie-pracovneho-pomeru-dohodou

Spísanie žiadosti o skončenie pracovného pomeru je dôležitým krokom v procese odchodu zo zamestnania. Čo by mala žiadosť obsahovať? Akou formou je potrebné žiadosť napísať? Ako vyzerá vzor žiadosti o ukončenie pracovného pomeru?

Pracovný pomer predstavuje základný typ pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnávateľom a zamestnancom. Tento pracovnoprávny vzťah je založený na základe pracovnej zmluvy a upravuje ho §41 a nasl. Zákonníka práce.

Pracovná zmluva

Pracovná zmluva je právna dohoda medzi zamestnávateľom a zamestnancom, ktorá načrtáva podmienky zamestnania, ako sú pracovné povinnosti, plat a výhody. Pracovné zmluvy chránia zamestnávateľa aj zamestnanca tým, že vytvárajú jasné, právne záväzné chápanie vzájomných očakávaní. 

Načrtáva pracovné povinnosti zamestnanca, dĺžku práce, akúkoľvek mzdu alebo inú náhradu, ktorá môže byť ponúknutá, a všetky výhody, ktoré s prácou súvisia. Obsahuje aj informácie o dovolenkách, prázdninách alebo podobných dojednaniach, podrobnosti o prípadnej skúšobnej dobe a právach a povinnostiach zamestnanca. Pracovná zmluva je pre zamestnávateľa nevyhnutná a mala by sa vždy brať vážne. Pomôže to ochrániť obe strany pred možnými konfliktmi a zabezpečí ochranu ich práv.

Druhy pracovných pomerov

Zamestnanie prichádza v mnohých rôznych formách. Práca na plný úväzok zahŕňa zamestnanca, ktorý pracuje kdekoľvek od 30 do 40 hodín týždenne. Práca na čiastočný úväzok zvyčajne zahŕňa menej hodín týždenne. Práca na voľnej nohe alebo práca na dohodu umožňuje jednotlivcom prijať krátkodobé úlohy a projekty, ktoré vyhovujú potrebám zamestnávateľov. Samostatná zárobková činnosť umožňuje jednotlivcom začať svoj vlastný podnik a stať sa vlastným šéfom.

Nakoniec, práca na diaľku sa vzťahuje na jednotlivcov, ktorí sú zamestnaní v spoločnosti, ale nepracujú v kancelárii alebo majú schopnosť pracovať mimo typických úradných hodín. Bez ohľadu na typ zvoleného zamestnania majú pracovníci prospech z istoty zamestnania, finančného ohodnotenia a príležitosti ďalej sa vzdelávať a rásť.

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca je formálna žiadosť zamestnanca o uvoľnenie z pracovného pomeru. Tento úradný list, podobne ako žiadosť o úpravu pracovného času alebo žiadosť o zmenu pracovnej pozície, môže iniciovať zamestnanec alebo zamestnávateľ. V prípade dobrovoľného skončenia pracovného pomeru musí zamestnanec uviesť jasný dôvod, prečo chce skončiť pracovný pomer.

K takémuto kroku môže zamestnanca niekedy doviesť napríklad aj mobbing na pracovisku.

Ak sa žiada o nedobrovoľné skončenie pracovného pomeru, zamestnávateľ bude musieť poskytnúť dokumentáciu o dôvodoch prepustenia. Vo všeobecnosti by žiadosť mala obsahovať dátum ukončenia pracovného pomeru, meno zamestnanca a dôvody, prečo je ukončenie potrebné. Zamestnanec musí podpísať dokument na potvrdenie dohody. Skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnávateľa

Zamestnávateľ má podľa zákona možnosť rozviazať pracovný pomer so zamestnávateľom týmito spôsobmi:

Skončenie pracovného pomeru je zložitá situácia, preto je dôležité zabezpečiť, aby bol tento proces riešený profesionálne a s rešpektom.

Skončenie pracovného pomeru dohodou

O výpoveď dohodou ide vtedy, keď sa zamestnávateľ aj zamestnanec vzájomne rozhodnú ukončiť pracovný pomer. Môže to byť z rôznych dôvodov, ako napríklad riešenie problémov s výkonom, zrušenie pozície alebo zmena zamestnaneckého statusu na prácu na čiastočný úväzok alebo prácu na voľnej nohe.

V mnohých prípadoch, keď obe strany súhlasia s ukončením, môže existovať ustanovenie o kompenzácii, ako je odstupné, pomoc pri prechode do zamestnania a rozšírené zdravotné a životné poistenie. Skončenie pracovného pomeru dohodou je vo všeobecnosti menej konfrontačné ako ukončenie výpovede z pracovného pomeru z dôvodu problémov s výkonom alebo prepúšťania a často môže byť pre zamestnávateľa menej nákladné.

Vzor – žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou 

(§ 43 zák. Práce)

Adresa firmy [ ]

VEC:

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Ja [ ] pracujem u firmy [ ] na základe pracovnej zmluvy na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Vzhľadom na odchod do starobného dôchodku žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Ak sa dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na rozviazanie pracovného pomeru dohodou, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.

Skončenie pracovného pomeru výpoveďou

K skončeniu pracovného pomeru výpoveďou môže dôjsť vtedy, keď správanie alebo výkon zamestnanca zaostáva za očakávaniami zamestnávateľa. V závislosti od špecifík prípadu môže byť prepustenie považované za nevyhnutné, keď zamestnanec nie je schopný plniť si svoje povinnosti, keď je jeho postoj rušivý na pracovisku, alebo keď sa jeho konanie považuje za riziko pre blaho jeho kolegov, resp. finančnú budúcnosť spoločnosti.

Vo všeobecnosti k prepusteniu dôjde až po pokuse o iné stratégie zlepšovania alebo riadenia výkonnosti, ako sú varovania alebo kontroly výkonnosti, s malým úspechom. V takom prípade by mal byť zamestnanec informovaný o dôvodoch svojho prepustenia a mal by mu byť poskytnutá možnosť byť vypočutý pred prijatím akéhokoľvek konečného rozhodnutia.

Skončenie pracovného pomeru s okamžitým skončením

Okamžité ukončenie pracovného pomeru alebo skrátené prepustenie je ukončenie pracovného pomeru zamestnanca bez predchádzajúceho upozornenia z dôvodu závažného porušenia zásad spoločnosti alebo závažného porušenia zákona. Okamžité skončenie pracovného pomeru je najzávažnejšou formou zamestnaneckej disciplíny.

Často sa používa ako posledná možnosť, keď zamestnanec dostal radu viackrát a nereagoval na iné formy disciplíny. V prípade, že zamestnanec dostane výpoveď bez akéhokoľvek upozornenia, jeho práva na vrátenie mzdy, dovolenku alebo odstupné môžu prepadnúť. Zamestnávateľ si musí byť istý, že postupy prepúšťania sú medzi zamestnancami konzistentné a zamestnanci si uvedomujú očakávané štandardy správania, aby sa vyhli súdnym sporom.

Skončenie pracovného pomeru v skúšobnej dobe

Ak zamestnávateľ dá zamestnancovi výpoveď v skúšobnej dobe, zamestnávateľ by mal zabezpečiť, aby skončenie bolo prejednané v medziach zákona. Zákon vyžaduje, aby v skúšobnej dobe bolo zamestnancovi poskytnuté jednoznačné ústne a písomné oznámenie o skončení pracovného pomeru. Oznámenie musí obsahovať dátum, dôvody a všetky príslušné informácie o kompenzácii alebo výhodách dovolenky, ktoré by mohli byť zamestnancovi splatné.

Zamestnávateľ musí tiež viesť presnú dokumentáciu o skončení pracovného pomeru v skúšobnej dobe a podrobnostiach s ním súvisiacich. Zamestnávatelia by okrem toho mali pri prepúšťaní zamestnanca poskytnúť všetky právne nariadené výstupné postupy, ako sú výstupné pohovory, záverečná výplata a konečné pracovné výkazy.

Dodržiavanie správneho protokolu a právnych požiadaviek pomôže zabezpečiť, aby zamestnávateľ dodržiaval pravidlá a aby sa predišlo akýmkoľvek právnym sporom alebo problémom, ktoré môžu vzniknúť.

Žiadosť o skončenie pracovného pomeru zo strany zamestnanca

Spísanie žiadosti o skončenie pracovného pomeru je dôležitým krokom v procese odchodu zo zamestnania. Táto výpoveď zo strany zamestnanca by mala byť napísaná formálnym spôsobom, aby sa zabezpečilo, že zamestnávateľ si je vedomý želania zamestnanca opustiť svoju súčasnú pozíciu.

Mala by byť podrobná a mala by obsahovať hlavné dôvody odchodu zamestnanca, jeho zámer pokračovať v plnení svojich povinností až do stanovenia dátumu ukončenia a akékoľvek ďalšie podrobnosti, ktoré si zamestnanec želá uviesť.

Zamestnanec by mal priložiť potvrdenie, že rozumie dôsledkom ukončenia pracovného pomeru, vrátane akýchkoľvek opatrení týkajúcich sa vyplatenia odstupného, záväzkov a iných záväzkov. Je tiež dôležité, aby zamestnanci jasne načrtli svoje očakávania týkajúce sa výhod dovolenky, nevyužitých dní práceneschopnosti a akýchkoľvek iných nevyrovnaných nárokov, ktoré môžu byť splatné.

Pri správnom prístupe je žiadosť o skončenie pracovného pomeru efektívnym spôsobom, ako dosiahnuť pozitívny výsledok pre zamestnanca aj zamestnávateľa.

Výpovedná lehota

Výpovedná lehota je časový úsek, ktorý musí zamestnanec odpracovať na svojom pracovnom mieste od podania oznámenia o výpovedi až po skutočný odchod. Počas tohto obdobia sa od zamestnanca aj zamestnávateľa očakáva, že si budú plniť svoje povinnosti. Výpovedná doba zvyčajne trvá dva týždne, môže sa však líšiť v závislosti od individuálnej pracovnej zmluvy.

Počas výpovednej doby sa od zamestnanca očakáva, že bude vykonávať svoje každodenné povinnosti ako obvykle, aj keď niektoré činnosti, ako napríklad pohovory na nové pracovné miesto, môžu byť obmedzené.

Od zamestnávateľa sa očakáva, že poskytne primeraný prístup k informáciám a zdrojom na pomoc zamestnancovi pri prechode. Okrem toho sa očakáva, že obe strany sa k sebe počas tohto obdobia budú správať s rešpektom a ohľaduplnosťou.