Vzor žiadosti o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

ziadost-o-rozviazanie-pracovneho-pomeru-dohodou

ŽIADOSŤ O ROZVIAZANIE PRACOVNÉHO POMERU DOHODOU 

(§ 43 zák. Práce)

Adresa firmy [ ]

VEC:

Žiadosť o rozviazanie pracovného pomeru dohodou

Ja [ ] pracujem u firmy [ ] na základe pracovnej zmluvy na pracovnej pozícii robotník-sklár.

Vzhľadom na odchod do starobného dôchodku žiadam o rozviazanie pracovného pomeru ku dňu [ ].

V [ ], dňa [ ]

Podpis ……………

Ak sa dohodnú zamestnávateľ a zamestnanec na rozviazanie pracovného pomeru, pracovný pomer sa skončí dohodnutým dňom.