Dealerská zmluva

DEALERSKÁ ZMLUVA

uzavretá medzi týmito účastníkmi :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie:

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie:

Článok I.

Predmet zmluvy

  1. Predávajúci sa touto zmluvou zaväzuje predávať dealerovi tovar podľa špecifikácie, ktorá je prílohou č.1 tejto zmluvy .
  2. Dealer sa zaväzuje kupovať tovar špecifikovaný v prílohe č.1 tejto zmluvy v hodnote minimálne …Sk mesačne.
  3. Dealer vystupuje pod svojim obchodným menom .

Článok II.

Cenové a platobné podmienky

  1. Cena tovaru je stanovená dohodou. Dealer nakupuje podľa cien stanovených pre dealerov, ktoré sú uvedené v cenníku, tvoriacom prílohu č.2 tejto zmluvy.
  2. Dealer má právo na zľavu z ceny tovaru za týchto podmienok :

a) Pri obrate dealera od …€ do €…mesačne, je zľava …% základnej ceny.

b) Pri obrate dealera nad …€ mesačne je zľava …% základnej ceny.

  1. Dealer zaplatí predávajúcemu zálohu vo výške …% ceny tovaru, splatnú v termíne … dní od vystavenia objednávky. Zostávajúca časť kúpnej ceny bude uhradená dealerom na základe faktúry vystavenej predávajúcim po odoslaní tovaru, a to v termíne …dní od jej           doručenia dealerovi.
  2. V prípade nezaplatenia faktúry alebo zálohy v dojednanom termíne sa dealer zaväzuje uhradiť zmluvnú pokutu vo výške … % z nezaplatenej čiastky za každý deň omeškania.

Článok III.

Záručné podmienky

Predávajúci poskytuje na tovar záruku po dobu … mesiacov od jeho dodania dealerovi.

Článok IV

Zánik zmluvy a záverečné ustanovenia

– dohodou zmluvných strán,

– okamžitým zrušením zo strany predávajúceho, pokiaľ dealer neodoberie minimálne množstvo tovaru podľa Čl.I. ods.2 tejto zmluvy,

– výpoveďou, pričom výpovedná lehota je … mesiacov a začína plynúť od prvého dňa nasledujúceho mesiaca od jej doručenia druhej zmluvnej strane.

  1. Všetky zmeny a dodatky k tejto zmluve musia byť urobené v písomnej forme a musia byť schválené obidvomi zmluvnými stranami.
  2. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana dostane … vyhotovení.

V…dňa

Predávajúci :                                                                      Dealer :