Dohoda o brigádnickej práci študenta – vzor, podmienky, odvody

dohoda o brigádnickej práci študenta

Študentský život je obdobím plným nových skúseností a možností, vrátane príležitosti získať cenné pracovné skúsenosti prostredníctvom brigádnickej práce. Dohoda o brigádnickej práci študenta je dôležitý dokument, ktorý umožňuje mladým ľuďom vstúpiť do sveta zamestnania, a zároveň sa venovať svojmu štúdiu.

Článok sa zameriava na to, čo dohoda o brigádnickej práci študenta zahŕňa, aké sú jej výhody a na niektoré dôležité otázky týkajúce sa brigád pre študentov. Taktiež poskytne vzor dohody a rady týkajúce sa brigádnických odvodov.

Podmienky dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023

Mnohí mladí ľudia sa aktuálne snažia získať svoje prvé pracovné skúsenosti. Rozhodujúci dokument, ktorý upravuje tieto pracovné dohody, je Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce. Avšak, s kým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov a aké zmeny nastali v pravidlách týkajúcich sa tejto dohody?

Zákon o práci umožňuje zamestnávateľom uzatvárať dohody o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru, ale pod istými podmienkami. Týka sa to situácií, kedy zamestnávateľ potrebuje výnimočne vykonávať úlohy mimo svojho bežného pracovného pomeru alebo zabezpečiť svoje špecifické potreby.

S kým môže zamestnávateľ uzatvoriť dohodu o brigádnickej práci študentov?

Dohoda o brigádnickej práci študentov je možná podľa § 227 ods. 1 Zákonníka práce s jednotlivcom, ktorý spĺňa nasledujúce kritériá:

 • má štatút žiaka strednej školy alebo
 • má štatút študenta dennej formy vysokoškolského štúdia
 • nedovŕšil 26 rokov veku

Tieto podmienky jasne vymedzujú, kto je oprávnený uzatvárať dohodu o brigádnickej práci študentov. Dôležité je poznamenať, že osoba, ktorá spĺňa tieto kritériá, môže vykonávať brigádnickú prácu na základe tejto dohody až do konca kalendárneho roka, v ktorom dovŕši 26 rokov, čím sa poskytuje určitá flexibilita využitia tohto pracovného „formátu“.

Kedy končí štatút študenta

Štatút študenta končí v momente, keď študent úspešne ukončí svoje štúdium. Toto ukončenie štúdia zahŕňa úspešné absolvovanie všetkých predmetov v danom študijnom programe a úspešné absolvovanie záverečnej skúšky.

Ukončenie štúdia na strednej škole

Ak študent strednej školy dokončí svoje vzdelávanie, štatút študenta stráca v deň, keď úspešne absolvuje maturitnú skúšku. Ak študent nesplní požiadavky pre maturitnú skúšku, stratí svoj štatút študenta po uplynutí lehoty na opätovné skúšanie.

Ukončenie štúdia na vysokej škole

Študent vysokej školy stráca svoj štatút študenta v deň, keď úspešne absolvuje štátnu skúšku. Ak študent nesplní požiadavky pre štátnu skúšku, stratí svoj štatút študenta po uplynutí lehoty na opätovné skúšanie.

Špeciálne prípady, kedy končí štatút študenta

Okrem ukončenia štúdia môže štatút študenta zaniknúť v nasledujúcich situáciách:

 • Odhlásenie zo štúdia: Študent má možnosť dobrovoľne sa odhlásiť zo štúdia, čím stráca svoj štatút študenta od dátumu odhlásenia.
 • Vylúčenie zo štúdia: Študent môže byť vylúčený zo štúdia za vážne disciplinárne porušenia, čo vedie k okamžitému zániku jeho štatútu študenta.
 • Pozastavenie štúdia: Študent môže mať svoje štúdium dočasne pozastavené, čo vedie k strate štatútu študenta počas tohto obdobia.
kedy končí štatút študenta
V momente, kedy končí štatút študenta, študent stráca nárok na rôzne výhody. Ako napr. zľavy na dopravu, ubytovanie, stravu, vstupné športové aktivity a samozrejme aj možnosť študentskej brigády.

Od koľkých rokov môžem brigádovať

Na otázku „Od koľkých rokov môžem brigádovať?“ je jasne stanovená odpoveď. Pre uzatvorenie dohody o brigádnickej práci študentov platí, že to môže nastať až po ukončení povinnej školskej dochádzky. Ak zamestnávateľ zvažuje dohodu o brigádnickej práci so žiakom strednej školy, musí brať do úvahy nasledujúce podmienky:

 • dovŕšenie veku 15 rokov
 • ukončenie povinnej školskej dochádzky

Vzhľadom na to, že povinná školská dochádzka trvá desať rokov, to znamená, že žiak strednej školy môže začať pracovať na základe dohody o brigádnickej práci až po ukončení prvého ročníka strednej školy. Je dôležité zdôrazniť, že tento termín nastáva až po konci letných prázdnin.

Osoby mladšie ako 15 rokov, alebo osoby staršie ako 15 rokov, ktoré ešte neprekročili hranicu povinnej školskej dochádzky, môžu vykonávať len ľahké práce, ktoré nedokážu ohroziť ich zdravie, bezpečnosť, ďalší vývoj alebo školskú dochádzku. Takéto činnosti môžu zahŕňať účasť na športových podujatiach alebo vystúpenia na kultúrnych podujatiach a podobne.

Letné práce pre mladých: Brigády od 15 rokov

Letné brigády predstavujú obľúbenú možnosť pre mladých študentov, ako si počas letných prázdnin privyrobiť financie. Ako sme už spomenuli, brigády od 15 rokov sú dostupné pre všetkých študentov, ktorí dokončili povinnú 10-ročnú školskú dochádzku.

Letné brigády od 15 rokov ponúkajú rôzne príležitosti a medzi najčastejšie patria:

 • práca v obchodoch a reštauráciách
 • práca v cestovnom ruchu
 • práca v skladoch a výrobných závodoch
 • práca v administratívnych službách

Možnosti hľadania letných brigád od 15 rokov sú rôznorodé a zahŕňajú: inzeráty, internetové portály alebo rady od známych a rodiny. Najobľúbenejšími webovými portálmi na hľadanie letnej brigády od 15 rokov sú brigada.sk, jooble.sk alebo aj facebookové skupiny.

letné brigády od 15 rokov
Brigádnik je zaviazaný dodržiavať pokyny zamestnávateľa a pracovný poriadok. Okrem toho by mali podpísať dohodu o brigádnickej práci, v ktorej sú uvedené všetky dôležité informácie o brigáde, vrátane druhu práce, počtu odpracovaných hodín, mzdy a ďalších dôležitých podrobností.

Brigádnicka zmluva a jej podmienky

Dohoda o brigádnickej práci študentov je podriadená určitým podmienkam, ktoré zamestnávateľ musí spĺňať podľa § 228 Zákonníka práce. Tieto podmienky zabezpečujú právnu platnosť dohody a ochranu práv oboch strán, teda zamestnávateľa a brigádnika.

Základnými podmienkami uzatvorenia brigádnickej zmluvy sú:

Písomná forma:Dohoda o brigádnickej práci študentov musí byť uzatvorená výlučne písomne, inak je považovaná za neplatnú. Okrem toho je zamestnávateľ povinný poskytnúť brigádnikovi jeden exemplár tejto zmluvy.
Doba určitá:Brigádnická zmluva môže byť uzatvorená iba na dobu určitú, pričom maximálna doba trvania tejto zmluvy je 12 mesiacov.
Potvrdenie štatútu:Neoddeliteľnou súčasťou brigádnickej zmluvy je potvrdenie o štatúte študenta, ktoré dokazuje, že brigádnik je aktuálnym študentom.

Brigádnická zmluva musí taktiež obsahovať nasledujúce povinné náležitosti:

 • presne definovanú pracovnú činnosť, ktorú brigádnik bude vykonávať
 • zjednanú odmenu za vykonanú prácu
 • stanovený rozsah pracovného času
 • určenú dobu, na ktorú je brigádnická zmluva uzatvorená

Samozrejme, v brigádnickej zmluve môže byť aj uvedený spôsob, ako možno zmluvu ukončiť, aj keď to nie je povinnou náležitosťou. To vytvára väčšiu flexibilitu pre obe strany.

Je dôležité poznamenať, že potvrdenie o štatúte študenta sa nepredkladá zamestnávateľovi, ak je brigádnická zmluva uzatvorená v období po skončení strednej školy (v prípade, že žiak je prihlásený na vysokoškolské štúdium) alebo po letnom semestri na vysokej škole, najneskôr do konca októbra toho istého kalendárneho roka. Vtedy namiesto toho predkladá doklad o úspešnom ukončení štúdia.

Platenie odvodov z dohody o brigádnickej práci študentov

Jednou z hlavných výhod uzatvorenia dohody o brigádnickej práci študentov v roku 2023 je výhodné odvodové zaťaženie, ktoré toto pracovné pomer ponúka. Základom tejto výhody je možnosť žiakov a študentov uplatniť si odvodovú odpočítateľnú položku v kalendárnom mesiaci u jedného zamestnávateľa v hodnote 200 €.

V praxi to znamená, že v prípade, ak výška odmeny žiaka alebo študenta v danom mesiaci neprevýši hranicu 200 €, nemusí platiť žiadne odvody na sociálne a zdravotné poistenie. Avšak, ak výška odmeny presiahne túto čiastku v danom mesiaci, musia sa zaplatiť odvody na dôchodkové poistenie, ale len z rozdielu nad 200 €. Zamestnávateľov príspevok na úrazové a garančné poistenie vo výške 1,05 % sa platí zo sumy celej odmeny.

Uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky nie je automatické. Žiaci a študenti musia u konkrétneho zamestnávateľa požiadať o uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky prostredníctvom tlačiva s názvom „Oznámenie a čestné vyhlásenie odvodová odpočítateľná položka (OOP) – ŠTUDENTI“.

Toto nové tlačivo je platné od 1. 1. 2023. V prípade, že žiak alebo študent nepoužije toto tlačivo na uplatnenie odvodovej odpočítateľnej položky, zamestnávateľ mu automaticky zráža odvody z odmeny.

dohoda o brigadnickej praci studenta
V prípade, že žiak alebo študent vykonáva viacero brigád, môže si uplatniť odvodovú výnimku iba u jedného zamestnávateľa v danom kalendárnom mesiaci.

Vzor dohody o brigádnickej práci študenta

Okrem všetkých vyššie spomenutých vecí musí byť splnené aj nasledovné:

 • zamestnanec, ktorý má štatút študenta, je povinný oznamovať zamestnávateľovi zmeny v štatúte študenta
 • zamestnávateľ je povinný zabezpečiť zamestnancovi, ktorý má štatút študenta, primerané pracovné podmienky, najmä pokiaľ ide o ochranu zdravia a bezpečnosti pri práci

Nižšie je uvedený základný vzor dohody o brigádnickej práci študenta, ktorý môže slúžiť ako predloha. Je však nevyhnutné, aby sa prispôsobil konkrétnym okolnostiam.

Základný vzor dohody o brigádnickej práci študenta

Táto dohoda o brigádnickej činnosti (ďalej len „dohoda“) je uzatvorená medzi:

Zamestnávateľom: [Meno firmy, sídlo, IČO, DIČ, meno zamestnávateľa a funkciu]
Brigádnikom: [Meno brigádnika, adresa, dátum narodenia]

1. Predmet dohody

Zamestnávateľ zamestnáva brigádnika na vykonávanie určitej činnosti uvedenej nižšie:

Činnosť: [Popis činnosti, ktorú bude brigádnik vykonávať]

2. Doba trvania dohody

Táto dohoda vstupuje do platnosti dňa: [Dátum začiatku platnosti dohody] a trvá do: [Dátum ukončenia platnosti dohody]

3. Pracovný čas a odmena

Brigádnik bude pracovať v nasledujúcom pracovnom čase: [Stanovenie pracovného času]

Za vykonanú prácu bude brigádnik odmenený sumou: [Uvedenie sumy alebo metódy výpočtu odmeny]

4. Náplň práce

Brigádnik je zaviazaný vykonávať pridelenú činnosť spoľahlivo a efektívne. Detailný opis náplne práce sa môže nachádzať v prílohách k tejto dohode alebo mimo nej.

5. Záverečné ustanovenia

5.1 Táto dohoda môže byť ukončená zamestnávateľom alebo brigádnikom v súlade s týmto ustanovením. O ukončení platnosti dohody musí byť oboznámená druhá strana aspoň [uvedenie lehoty] pred jej ukončením.

5.2 Táto dohoda nezakladá pracovnoprávny vzťah medzi stranami.

6. Ostatné ustanovenia

Táto dohoda zahŕňa všetky dohody medzi stranami a nahradzuje všetky predchádzajúce dohody alebo dohady, písomné či ústne. Táto dohoda sa môže meniť iba písomne a podpísaním oboch strán.

7. Podpisy

Táto Dohoda je uzatvorená týmito stranami na nižšie uvedené dátumy:

Dátum: [Dátum uzatvorenia dohody]
Zamestnávateľ: [Podpis zástupcu zamestnávateľa]
Brigádnik: [Podpis brigádnika]

Limit odpracovaných hodín na DOBPŠ

Žiak alebo študent môže pracovať na DOBPŠ až 20 hodín týždenne v priemere. Tento priemer je vypočítavaný za celé obdobie platnosti dohody.

To znamená, že žiak alebo študent môže v niektorých týždňoch pracovať viac ako 20 hodín, napríklad počas prázdnin. Avšak v iných týždňoch musí pracovať menej hodín, aby priemerný týždenný pracovný čas nepresiahol 20 hodín počas celého obdobia dohody.

dobpš
Žiak alebo študent nesmie v rámci DOBPŠ pracovať viac ako 12 hodín za 24-hodinové obdobie a v prípade zamestnancov mladších ako 18 rokov nesmie pracovný čas presiahnuť 8 hodín za 24 hodín.

Rozdiel medzi brigádou a prácou pre študentov

Dve najčastejšie voľby, ktoré majú k dispozícii, sú klasická práca a brigáda. Hoci sa tieto dve formy zamestnania môžu zdávať podobné, existujú dôležité rozdiely, ktoré by študenti mali brať do úvahy pri rozhodovaní sa, ktorá možnosť je pre nich najlepšia.

KritériumPráca pre študentovBrigáda pre študentov
Typ pracovného pomeruPracovná zmluvaDohoda o brigádnickej práci študentov
Účastníci pracovného pomeruZamestnávateľ a zamestnanecZamestnávateľ a dohodár
Právne úpravyPracovný zákonníkZákonník práce (§ 223a a nasl.)
Nároky zamestnancaMinimálna mzda, sociálne a zdravotné poistenieHodinová mzda, sociálne poistenie
Časový rozsahNie je obmedzenýObmedzený, napríklad na letné prázdniny alebo na víkendy
NáročnosťSpravidla náročnejšiaSpravidla menej náročná
Vek účastníkovOd 15 rokovOd 15 rokov (študenti dennej formy štúdia do 26 rokov)
Zákaz práceNieZákaz práce v niektorých prípadoch

Rozhodovanie medzi klasickou prácou a brigádou je individuálne a závisí od potrieb, okolností a preferencií študenta.

Brigády pre študentov (nielen strednej školy) a ukončenie dohody

V kontexte brigád pre študentov (nielen strednej školy) je dôležné poznať rôzne spôsoby ukončenia DOBPŠ a ich význam. Ukončenie dohody môže nastať dvomi spôsobmi, a to podľa stanoveného spôsobu v samotnej dohode alebo v súlade so zákonom.

 • Ukončenie dohody dohodou: Ak je v DOBPŠ jasne stanovený spôsob ukončenia, platí toto ustanovenie. Dohoda končí ku dňu, ktorý je vzájomne dohodnutý. Výhodou tohto prístupu je, že umožňuje študentom a zamestnávateľom prispôsobiť si dohodu ich individuálnym potrebám.
 • Ukončenie jednostrannou výpoveďou: Ak v DOBPŠ nebol určený spôsob ukončenia, platí možnosť jednostrannej výpovede. Dohodu môže jedna strana ukončiť výpoveďou s 15-dňovou výpovednou lehotou, počnúc dňom doručenia výpovede.
 • Okamžité ukončenie dohody: Táto možnosť platí iba v prípadoch, keď existujú obmedzenia zákona, ktoré umožňujú takéto okamžité ukončenie. V praxi to znamená, že výpoveď z jednej strany nemusí dodržiavať 15-dňovú výpovednú lehotu, a to len v určitých výnimočných situáciách.

Brigády pre študentov strednej školy sú dôležitým zdrojom získania skúseností a financií, a preto je dobré poznať pravidlá a povinnosti v rámci DOBPŠ.