Dohoda o odstupnom

DOHODA O ODSTUPNOM

( podľa § 355 Obch.Z. )

( Dohoda o odstupnom nie je uzatváraná ako samostatná zmluva, ale býva súčasťou inej zmluvy, napr. kúpnej. )

  1. Ktorákoľvek zo zmluvných strán je oprávnená zrušiť túto kúpnu zmluvu s účinnosťou od jej uzavretia, zaplatením čiastky … Sk ako odstupného.
  2. Kúpna zmluva sa považuje za zrušenú dňom, keď je druhej strane doručené písomné oznámenie oprávnenej strany, že uplatňuje svoje právo odstúpiť od zmluvy týmto spôsobom. Účinky zrušenia nastávajú až zaplatením dohodnutého odstupného.
  3. V prípade, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán už prijala plnenie záväzku druhej strany, alebo jeho časti, alebo ktorá splnila svoj záväzok alebo jeho časť, nie je možné zrušiť zmluvu spôsobom uvedeným v ods.1 tohto článku.