Dohoda o pristúpení k záväzku

DOHODA O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU

(§ 533 obč. Zák.)

Dňa [   ] uzavreli

[   ], r. č .: [   ], bytom [   ], [    ],

a [    ], r. č .: [      ], bytom [    ], [    ],

túto
DOHODU O PRISTÚPENÍ K ZÁVÄZKU

I.

Podľa kúpnej zmluvy zo dňa [   ] má [  ] voči [   ], bytom [    ], [    ], pohľadávku na zaplatenie kúpnej ceny vo výške [  ], – € (slovom [  ] eur) splatnú do [  ].

II.

[  ] Sa zaväzuje splniť [   ] za [   ] jej záväzok uvedený ad I. zhora.

III.

Účastníci dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [    ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[     ] [   ]

Dohoda o pristúpení na peňažný záväzku sa musí uzavrieť písomne​​, inak je neplatná.

Kto bez súhlasu dlžníka dohodne písomne ​​s veriteľom, že splní za dlžníka jeho peňažný záväzok, stáva sa dlžníkom popri pôvodnom dlžníkovi a obaja dlžníci sú zaviazaní spoločne a nerozdielne.

Porovnaj aj § 531 ods. 2 obč. zák., podľa ktorého je možné dohodou prevziať aj iný ako peňažný záväzok. Kto sa s dlžníkom dohodne, že splní jeho záväzok voči jeho veriteľovi, má voči dlžníkovi povinnosť poskytovať plnenie jeho veriteľovi.

Veriteľovi z toho však priame právo nevznikne.