Vzor dohody o skončení nájmu bytu

dohoda-o-skonceni-najmu

DOHODA O UKONČENÍ NÁJMU BYTU

(§ 710 ods. 1 obč. Zák.)

Dňa [     ] uzavreli

[     ] r. č .: [     ] bytom [     ] [     ] ako prenajímateľ

a [     ] r. č .: [     ] bytom [     ] [     ] ako nájomca

túto

dohodu o skončení nájmu bytu

I.

Nájomnou zmluvou z [     ] prenajal [     ] pánovi / pani [     ] byt 3 + 1 s príslušenstvom na druhom poschodí domu č. p. [     ] vo [     ] v [     ] na dobu neurčitú.

II.

Nájom zhora uvedeného bytu zaniká dňom [     ].

III.

Prenajímateľ potvrdzuje prevzatie bytu bez závad.

IV.

Účastníci dohody vyhlasujú že v súvislosti s nájmom uvedeného bytu sú k dnešnému dňu úplne vyrovnaní a nemajú voči sebe žiadne pohľadávky.

V.

Účastníci dohodu prečítali s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [     ] dňa [     ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis.

[     ]                                                            [     ]

Nájom bytu bude môcť byť dohodou prenajímateľa a nájomcu ukončený. Právnym základom je § 1981 NOZ podľa ktorého je stranám na vôli dojednať si zánik záväzku bez toho bude zriadený nový záväzok.

Pokiaľ sa týka formy také dojednanie bude potrebné aplikovať § 564 NOZ podľa ktorého ak vyžaduje zákon pre právne rokovania určitú formu, možno obsah právneho rokovania zmeniť prejavom vôle v tej istej alebo prísnejšej forme.

Pre nájomnú zmluvu sa vyžaduje podľa § 2237 NOZ písomná forma aj dohoda o skončení nájmu by preto mala mať písomnú formu.