Vzor dohody o sporných nárokoch

DOHODA O SPORNÝCH NÁROKOCH

(§ 259 zák. Práce)

Meno a adresa firmy [   ]

a

[   ], r.č. [   ], Bytom [   ]

skladník

uzatvárajú túto

dohodu o spornom nároku:

[   ] Pracuje vo firme [   ] na pracovnej pozícii Skladník podľa pracovnej zmluvy zo dňa [   ], kedy tiež podpísal dohodu o hmotnej zodpovednosti za hodnoty zverené na vyúčtovanie. Ide prevažne o sklárske výrobky, rôzne materiály a suroviny.

Pri inventúre vykonanej dňa [   ] bol zistený schodok v celkovej hodnote [   ] EUR (slovom [   ] Eur). [   ] Boli vykonávané inventúry osobne prítomný a má zato, že bola vykonaná správne.

Do zoznamu tovaru však boli zahrnuté aj práškové farby v hodnote [   ] EUR, ktoré sa znehodnotili skladovaním vo vlhkom sklade, čomu zamestnanec nemohol zabrániť.

Keďže nejde o chýbajúci tovar, žiada, aby finančná čiastka v hodnote [   ] EUR bola z celkového deficitu odpočítaná.

Poverený zamestnanec spoločnosti preberal so zamestnancom predložené inventúrne súpisy a uznal námietky [   ] za dôvodné.

Medzi prítomnými došlo k dohode, podľa ktorej sa zamestnanec zaväzuje zaplatiť zamestnávateľovi sumu vo výške [   ] EUR v dvoch mesačných splátkach po [   ] EUR mesačne.

Prvú splátku zaplatí do termínu [   ] a druhú do [   ]. Súčasne berie na vedomie, že v prípade nesplnenia tejto dohody sa bude poškodená spoločnosť domáhať nároku súdnou cestou.

Každý z účastníkov prevzal po jednom vyhotovení tejto dohody.

V [   ], dňa [   ]

Podpis                                                 Podpis

Účastníci môžu upraviť nároky medzi nimi sporné dohodou, ktorá musí byť vykonaná písomne​​, inak je neplatná.