Dohoda o vykonaní práce

DOHODA O VYKONANÍ PRÁCE

uzavretá medzi týmito účastníkmi :

Sídlo :

Zástupca :

a

Bydlisko :

Rodné číslo :                                                                                      Číslo OP:

Článok I.

  1. Pracovník sa zaväzuje vykonať pre zamestnávateľa túto pracovnú úlohu :…
  2. Práca v zmysle tejto dohody sa začne vykonávaťdňa :..

Ukončená a odovzdaná zamestnávateľovi dňa :

  1. Odmena za vykonanie pracovnej úlohy je : …
  2. Splatnosť odmeny dňa :….

Článok II.

  1. Pracovník je povinný najmä :

– vykonať prácu svedomito a riadne podľa svojich síl, znalostí a schopností a dodržiavať podmienky dojednané v tejto dohode,

– vykonať prácu osobne,

– dodržiavať právne a iné predpisy vzťahujúce sa na ním vykonávanú prácu, najmä na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, na zaistenie protipožiarnej ochrany a ochrany životného prostredia.

  1. Zamestnávateľ sa zaväzuje najmä:

– vytvárať pracovníkovi primerané pracovné podmienky umožňujúce riadny a bezpečný výkon práce.

Článok III.

  1. Zamestnávateľ môže odmenu po prejednaní so zamestnancom primerane znížiť, pokiaľ vykonaná práca nezodpovedá dohodnutým podmienkam.

2. Zamestnávateľ môže od dohody odstúpiť, pokiaľ pracovná úloha nebude vykonaná v dohodnutej dobe.

3. Pracovník môže od dohody odstúpiť v prípade, ak mu zamestnávateľ nevytvoril dohodnuté pracovné podmienky.

  1. Zamestnávateľ môže okamžite zrušiť túto dohodu, pokiaľ pracovník poruší obzvlášť hrubým spôsobom povinnosti vyplývajúce z tejto dohody a od zamestnávateľa nemožno spravodlivo požadovať, aby v tejto dohode pokračoval.

Článok IV.

Táto dohoda o vykonaní práce je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých … obdrží pracovník a … zamestnávateľ.

V … dňa …

Zamestnávateľ :                                                                Pracovník:

Pracovný pomer možno dohodou aj ukončiť, ide tak o výpoveď dohodou.