Pracovná zmluva – informácie o náležitostiach, vzor

Pracovná zmluva je základným dokumentom, ktorý reguluje vzťah medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Je to právny dokument, ktorý určuje práva a povinnosti oboch strán a poskytuje jasné usmernenia pre pracovný vzťah. Napriek svojej dôležitosti však mnoho ľudí často podceňuje význam kvalitného a presného vypracovania pracovnej zmluvy.


Obsah článku


Pracovná zmluva je základným stavebným kameňom každého pracovného vzťahu, a jej dôkladné vypracovanie je kľúčové pre zabránenie možným nedorozumeniam alebo konfliktom v budúcnosti.

Uzatvorenie pracovného pomeru pracovnou zmluvou

Pracovný pomer je základný typ pracovnoprávneho vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom, ktorý je upravený v Zákonníku práce SR. Vzniká na základe pracovnej zmluvy, ktorá definuje práva a povinnosti oboch strán.

Charakteristické znaky pracovného pomeru:

  • Zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa určitú prácu za mzdu alebo plat.
  • Zamestnávateľ sa zaväzuje zamestnancovi túto prácu prideľovať a mzdu alebo plat vyplácať.
  • Medzi zamestnancom a zamestnávateľom vzniká podriadenosť, tzn. zamestnanec je povinný plniť pokyny zamestnávateľa.
  • Pracovný pomer sa vyznačuje kontinuálnym plnením pracovných povinností.
  • Zamestnanec má nárok na odpočinok a dovolenku.
  • Zamestnávateľ má ochranné povinnosti voči zamestnancovi, tzn. je povinný chrániť jeho život, zdravie a bezpečnosť pri práci.

V pracovnom vzťahu je základným kameňom písomná pracovná zmluva, ktorá je uzatvorená medzi zamestnancom a zamestnávateľom. Tento dokument nie len formalizuje pracovný pomer, ale zabezpečuje aj jasné definovanie práv a povinností oboch strán. 

Okrem povinných aspektov obsahuje pracovná zmluva aj ďalšie, voliteľné náležitosti, ktoré môžu bližšie upresniť podmienky zamestnania. 

Zákon č. 311/2001 Z. z. Zákonník práce detailne upravuje, čo by mala takáto zmluva obsahovať, a to aj v prípade, keď sa práca vykonáva mimo územia Slovenskej republiky.

Náležitosti pracovnej zmluvy

Prvým krokom pri zriaďovaní pracovného pomeru je vytvorenie písomnej pracovnej zmluvy. Bez nej nie je možné zákonne zakladať pracovný vzťah, a to ani na základe ústnej dohody. Písomná forma zmluvy je nevyhnutná na zabezpečenie jasnosti a právnej istoty pre obe strany. 

V súlade so zákonnými požiadavkami musí takáto zmluva obsahovať špecifické náležitosti:

  • druh práce
  • presné miesto výkonu práce
  • deň nástupu do práce
  • mzdové podmienky

Zákonník práce umožňuje dohodnúť sa na ďalších podmienkach, pričom zamestnávateľ aj zamestnanec môžu mať záujem o zahrnutie ďalších hmotných výhod, ktoré by mohli byť uvedené v pracovnej zmluve. Tieto kroky sú základnými piliermi vytvárania jasného a vzájomne prijateľného pracovného vzťahu medzi zamestnancom a zamestnávateľom.

V tomto dokumente je nevyhnutné jasne identifikovať zamestnanca aj zamestnávateľa, určiť povinnosti a práva zamestnanca, pracovné miesto a mzdu. Ďalšie podrobnosti, ako výška platu, dovolenka, alebo príspevky na stravovanie, môžu byť uvedené v pracovných pravidlách alebo iných podporných dokumentoch, čím sa zachováva flexibilita a možnosť prispôsobiť sa konkrétnym potrebám a situáciám.

Pracovná zmluva je základným kameňom každého pracovného vzťahu.

Novela Zákonníka práce

S novou novelou Zákonníka práce, ktorá vstupuje do platnosti v auguste roku 2024, prichádza významná zmena v oblasti vyplácania mzdy v subdodávateľských vzťahoch. Cieľom tejto legislatívnej úpravy je nielen posilniť ochranu zamestnancov, ale aj predchádzať nekalým praktikám, ktoré sa v tejto oblasti vyskytujú.

Jednou z kľúčových zmien, ktoré novela prináša, je zodpovednosť hlavného dodávateľa za vyplatenie mzdy zamestnancovi jeho subdodávateľa, ak tento subdodávateľ nesplní svoju povinnosť vyplatenia mzdy. Tento krok podčiarkuje snahu zabezpečiť, aby pracovníci v subdodávateľských vzťahoch dostávali spravodlivú odmenu za svoju prácu.

Pre zamestnanca, ktorý sa ocitol v tejto situácii, je kľúčové požiadať hlavného dodávateľa o vyplatenie mzdy. Novela stanovuje, že táto žiadosť musí byť podaná v lehote šiestich mesiacov odo dňa, kedy mzda bola splatná. Tento opatrenie má za účel zabezpečiť, aby zamestnanec nebol poškodený dlhým odkladom vo vyplatení mzdy.

Ďalšou dôležitou zmenou je povinnosť hlavného dodávateľa vyplatiť zamestnancovi mzdu v minimálnom rozsahu, ktorý bola platná v čase vykonávania práce v rámci subdodávateľského vzťahu. Mzda sa vypočíta na základe počtu odpracovaných hodín a musí byť aspoň v rozsahu minimálnej mzdy stanovenej v príslušnom období.

Mzdové náležitosti pracovnej zmluvy

V oblasti mzdových podmienok sa uplatňuje špecifický postup, ktorý vyžaduje pozornosť a porozumenie z oboch strán. Pracovná zmluva by mala obsahovať informácie o zmluvných podmienkach, avšak nie je nevyhnutné uvádzať konkrétne mzdové aspekty priamo v nej. Tieto môžu byť dohodnuté a upravené v kolektívnej zmluve, pričom pracovná zmluva môže len odkazovať na príslušné ustanovenia tejto kolektívnej dohody.

Avšak, v prípade, že kolektívna zmluva neupravuje mzdové podmienky, je nevyhnutné ich presne špecifikovať priamo v pracovnej zmluve. Je to dôležitá požiadavka, ktorá zabezpečuje jasnosť a záväznosť mzdových aspektov pracovného vzťahu.

Zákonník práce SR zohľadňuje aj situáciu, keď pracovná zmluva odkazuje na ustanovenia kolektívnej zmluvy, ktorej účinnosť už skončila. Ak v takomto prípade nebola medzičasom dohodnutá nová kolektívna zmluva, mzdové podmienky uvedené v pôvodnej kolektívnej zmluve naďalej platia v pracovnej zmluve. Toto pravidlo platí maximálne 12 mesiacov od skončenia účinnosti kolektívnej zmluvy.

Po uplynutí 12-mesačného obdobia, ak sa nepodarí dohodnúť na novej kolektívnej zmluve, je zamestnávateľ povinný upraviť mzdové podmienky priamo v pracovnej zmluve. Túto úpravu je možné realizovať formou písomného dodatku k pracovnej zmluve, po dohode oboch strán.

Pracovná zmluva – vzor

Pracovná zmluva
uzatvorená podľa § 42 a nasl. Zákonníka práce SR
medzi:
Zamestnávateľom:
[Názov zamestnávateľa]
[Sídlo zamestnávateľa]
[IČO]
(ďalej len „zamestnávateľ“)
a
Zamestnancom:
[Meno a priezvisko zamestnanca]
[Trvalé bydlisko zamestnanca]
[Rodné číslo zamestnanca]
(ďalej len „zamestnanec“)

I. Predmet zmluvy
Zamestnávateľ sa zaväzuje prijať zamestnanca do pracovného pomeru a zamestnanec sa zaväzuje vykonávať pre zamestnávateľa prácu v rozsahu a za podmienok dohodnutých v tejto zmluve.

II. Druh práce
Druh práce, na ktorý sa uzatvára táto pracovná zmluva, je: [Označenie druhu práce].
Bližšie určenie druhu práce je uvedené v [Prílohe č. 1] tejto zmluvy, ktorá tvorí jej neoddeliteľnú súčasť.

III. Miesto výkonu práce
Miestom výkonu práce je: [Miesto výkonu práce].

IV. Deň nástupu do práce
Deň nástupu zamestnanca do práce je [Dátum nástupu do práce].

V. Mzda
Mzda zamestnanca sa určuje podľa [Dohodnutý spôsob určenia mzdy] a je [Výška mzdy] [mena].
Mzda zamestnancovi patrí za prácu vykonanú v kalendárnom mesiaci a vypláca sa do [Dátum výplaty mzdy] v hotovosti alebo na bankový účet zamestnanca.
Zamestnancovi patrí aj [Dohodnuté príplatky za prácu], napr. príplatok za prácu v noci, vo sviatok a v nedeľu, príplatok za prácu v sťažených a nebezpečných podmienkach a pod.

VI. Dĺžka pracovného času
Dĺžka pracovného času zamestnanca je [Dĺžka pracovného času] týždenne.
Pracovný čas zamestnanca je rozvrhnutý do [Dĺžka denného pracovného času] hodín denne v [Rozvrh pracovného času].
Zamestnancovi patrí prestávka v práci v trvaní [Dĺžka prestávky v práci] minút.

VII. Dovolenka
Zamestnancovi patrí dovolenka v rozsahu [Dĺžka dovolenky] kalendárnych dní v roku.
Zamestnancovi patrí aj [Dohodnuté náhradné plnenie za dovolenku] v prípade, že mu zamestnávateľ dovolenku neposkytne.

VIII. Výpoveď
Pracovný pomer sa môže skončiť výpoveďou danou zamestnávateľom alebo zamestnancom.
Výpovedná doba je [Dĺžka výpovednej doby] týždňov.
V [Dohodnutých prípadoch] je možné pracovný pomer skončiť aj okamžite.

IX. Záverečné ustanovenia
Táto pracovná zmluva sa uzatvára v [Počet] vyhotoveniach, z ktorých jedno obdrží zamestnávateľ a jedno zamestnanec.
Zmeny a doplnky tejto zmluvy je možné uskutočniť len písomnou formou.
Táto zmluva nadobúda účinnosť dňom jej podpisu oboma zmluvnými stranami.

V [Miesto podpisu] dňa [Dátum podpisu]

Zamestnávateľ:
[Meno a priezvisko osoby oprávnenenej konať za zamestnávateľa]
[Funkcia osoby oprávnenenej konať za zamestnávateľa]
Podpis:
Zamestnanec:
[Meno a priezvisko zamestnanca]
Podpis:

Príloha č. 1 – Bližšie určenie druhu práce

Prvým krokom pri zriaďovaní pracovného pomeru je vytvorenie písomnej pracovnej zmluvy. Bez nej nie je možné zákonne zakladať pracovný vzťah.

Kedy sa pracovná zmluva stáva neplatnou

Pracovná zmluva môže byť neplatná z rôznych dôvodov. Niektoré z najčastejších prípadov neplatnosti sú:

Nedodržanie formy Pracovná zmluva musí byť uzatvorená písomne, inak je neplatná. Výnimkou sú niektoré dohody o vykonaní práce, kde písomná forma nie je nutná. Ak je pracovná zmluva uzatvorená v cudzom jazyku, musí byť k nej pripojený preklad do slovenského jazyka.
Nesúlad so zákonom Pracovná zmluva nesmie obsahovať ustanovenia, ktoré sú v rozpore so zákonom. Ak je v pracovnej zmluve uvedené ustanovenie, ktoré je v rozpore so zákonom, je toto ustanovenie neplatné.
Nezrozumiteľnosť Pracovná zmluva musí byť jasne a zrozumiteľne formulovaná. Ak je pracovná zmluva nezrozumiteľná, môže byť vyhlásená za neplatnú.
Nedobrovoľnosť Pracovná zmluva musí byť uzatvorená dobrovoľne. Ak bol zamestnanec donútený k uzavretiu pracovnej zmluvy pod hrozbou násilia alebo inej ujmy, je zmluva neplatná.

Okrem týchto všeobecných prípadov neplatnosti môže byť pracovná zmluva neplatná aj z iných dôvodov, ktoré sú uvedené v špeciálnych zákonoch.