Výpoveď plnej moci – vzor ukončenia plnomocenstva

vypoved-plnej-moci

Plná moc je dôležitým nástrojom v právnych a obchodných vzťahoch, umožňujúcim splnomocnencovi konať v mene splnomocniteľa. Môže byť využívaná na rôzne účely, od správy majetku po zastupovanie v právnych sporoch. Napriek tomu však môžu nastať situácie, keď je potrebné plnú moc ukončiť. Ako správne postupovať pri výpovedi plnej moci? Čo by mala takáto výpoveď obsahovať?

Dôvody na výpoveď plnej moci môžu byť rôzne, od splnenia úlohy, pre ktorú bola plná moc udelená, až po zmenu vzťahov alebo okolností medzi splnomocniteľom a splnomocnencom. Tento článok sa zameriava na vzor výpovede plnej moci a vysvetľuje právne náležitosti spojené s ukončením plnomocenstva.

KĽÚČOVÉ INFORMÁCIE ČLÁNKU

Plnomocenstvo môže byť ukončené z rôznych dôvodov, vrátane odvolania plnej moci, odstúpenia splnomocnenca, alebo iných dôvodov.

Na to, aby bola výpoveď právne účinná, musí byť písomná a doručená druhej strane. Musí obsahovať presné identifikačné údaje, dátum ukončenia a jednoznačné vyjadrenie vôle ukončiť plnomocenstvo.

Proces ukončenia plnomocenstva zahŕňa písomné oznámenie o výpovedi, ktoré je doručené splnomocnencovi a dotknutým stranám. Je potrebné overiť, že oznámenie bolo prijaté a plnomocenstvo bolo ukončené v súlade s platnými predpismi.

Pri výpovedi plnej moci advokátovi je nevyhnutné dodržať osobitné postupy, ktoré môžu zahŕňať aj informovanie súdu alebo iných inštitúcií, ak bola plná moc použitá v právnych konaniach.

Čo je plná moc?

Plná moc je právny nástroj, prostredníctvom ktorého jedna osoba (splnomocniteľ) oprávňuje inú osobu (splnomocnenca) konať v jej mene a na jej účet v určitej záležitosti alebo v širokom okruhu záležitostí. Táto oprávnenie môže byť poskytnuté na konkrétny úkon alebo na celý rad úkonov v závislosti od druhu plnej moci.

Účel a využitie plnej moci:

 • V obchodných vzťahoch: Firmy často využívajú plnú moc na to, aby poverili svojich zamestnancov alebo zástupcov, aby rokovali alebo konali v mene firmy. Napríklad podpisovanie zmlúv, obchodovanie s majetkom, alebo zastupovanie spoločnosti na súdoch.
 • V osobných záležitostiach: Plná moc môže byť použitá na rôzne osobné záležitosti, ako je správa majetku, bankové transakcie, alebo zastupovanie pri úradných úkonoch.
 • V právnych konaniach: Advokáti často potrebujú plnú moc, aby mohli zastupovať svojich klientov na súde alebo pri rokovaniach.

Rôzne typy plnej moci:

 • Generálna plná moc: Oprávňuje splnomocnenca na vykonávanie širokej škály úkonov v mene splnomocniteľa. Tento typ plnej moci je často široko formulovaný a dáva splnomocnencovi veľkú mieru právomocí.
 • Špeciálna plná moc: Oprávňuje splnomocnenca vykonať konkrétny úkon alebo súbor úkonov. Tento typ plnej moci je obmedzený na určité, vopred definované záležitosti.
 • Notárska plná moc: Vyžaduje notárske overenie a je často používaná pre úkony, ktoré si vyžadujú vyššiu úroveň dôveryhodnosti a právnej istoty, ako napríklad predaj nehnuteľností.
 • Procesná plná moc: Používa sa na zastupovanie splnomocniteľa v súdnych a administratívnych konaniach.

Plná moc je upravená v právnych predpisoch, ktoré špecifikujú, aké formálne náležitosti musí obsahovať. Vo všeobecnosti musí plná moc obsahovať:

 • identifikáciu splnomocniteľa a splnomocnenca
 • presné vymedzenie rozsahu oprávnení splnomocnenca
 • dátum a miesto vyhotovenia
 • podpis splnomocniteľa, a v prípade potreby, aj overenie notárom

Plná moc je dôležitým nástrojom, ktorý umožňuje efektívne delegovanie právomocí, avšak musí byť vytvorená a používaná opatrne, aby sa predišlo zneužitiu a právnym komplikáciám.

Dôvody na ukončenie plnomocenstva

Existuje mnoho dôvodov, prečo môže byť potrebné ukončiť plnomocenstvo. Tieto dôvody môžu byť osobné, právne alebo vyplývať z nepredvídaných udalostí.

1. Osobné dôvody

 1. Strata dôvery: Ak splnomocniteľ už nemá dôveru v splnomocnenca, môže sa rozhodnúť ukončiť plnomocenstvo. Strata dôvery môže byť spôsobená rôznymi faktormi, ako je neetické správanie, konflikty záujmov alebo nesprávne konanie splnomocnenca.
 2. Zmena okolností: Životné situácie sa menia a to môže mať vplyv aj na potrebu plnej moci. Napríklad, ak sa splnomocniteľ presťahuje do inej krajiny alebo zmení svoju obchodnú stratégiu, môže byť potrebné zrušiť existujúce plnomocenstvo a vytvoriť nové, ktoré lepšie zodpovedá novým okolnostiam.

2. Právne dôvody

 1. Splnenie účelu: Ak bola plná moc udelená na konkrétny účel, napríklad na dokončenie určitej transakcie alebo projektu, plnomocenstvo automaticky zanikne po splnení tohto účelu.
 2. Uplynutie času: Niektoré plné moci sú udelené na určitú dobu. Po uplynutí tejto doby plnomocenstvo automaticky zaniká, pokiaľ nebolo predĺžené.
 3. Odvolanie plnej moci: Splnomocniteľ má právo kedykoľvek odvolať plnú moc, pokiaľ nebola udelená na dobu určitú alebo jej odvolanie nie je obmedzené dohodou.

3. Nečakané udalosti

 1. Úmrtie alebo neschopnosť splnomocniteľa: Plnomocenstvo zaniká okamžite po úmrtí splnomocniteľa alebo ak splnomocniteľ stratí právnu spôsobilosť konať, napríklad kvôli zdravotnému stavu.
 2. Úmrtie alebo neschopnosť splnomocnenca: Ak splnomocnenec zomrie alebo sa stane neschopným vykonávať svoje povinnosti, plnomocenstvo automaticky zaniká. V takom prípade je potrebné vymenovať nového splnomocnenca.

Každý z týchto dôvodov vyžaduje dôkladné zváženie a často aj právnu radu, aby bol proces ukončenia plnomocenstva správne vykonaný a aby nevznikli žiadne právne problémy.

Právne náležitosti výpovede plnej moci

Pri ukončení plnomocenstva je dôležité dodržať určité právne náležitosti, aby bola výpoveď platná a účinná. Tieto náležitosti zahŕňajú:

a) Formálne požiadavky

Výpoveď plnej moci musí byť vyhotovená v písomnej forme. Písomná forma zabezpečuje, že existuje hmatateľný dôkaz o úkone a jeho obsahu. Dokument by mal obsahovať:

 • Identifikačné údaje splnomocniteľa: meno, priezvisko, adresa, prípadne ďalšie relevantné údaje.
 • Identifikačné údaje splnomocnenca: meno, priezvisko, adresa, prípadne ďalšie relevantné údaje.
 • Vyhlásenie o výpovedi: jednoznačné vyjadrenie vôle splnomocniteľa ukončiť plnomocenstvo. Napríklad: „Týmto vypovedám plnú moc, ktorú som Vám udelil/a dňa [dátum udelenia plnej moci].“
 • Dátum: deň, kedy bola výpoveď plnej moci podpísaná.
 • Podpis splnomocniteľa: vlastnoručný podpis splnomocniteľa, ktorý potvrdzuje pravosť dokumentu.

b) Doručenie výpovede

Výpoveď plnej moci nadobúda účinnosť až po jej doručení splnomocnencovi. Doručenie môže byť realizované osobne alebo poštou (odporúča sa doporučená zásielka s doručenkou). V prípade druhej možnosti je možné zistiť cenu poštovného online. Duručenie je však možné aj elektronicky (v prípade, že to umožňujú právne predpisy a bola dohodnutá elektronická komunikácia).

Pri doručení je dôležité získať dôkaz o tom, že splnomocnenec výpoveď prevzal. Tento dôkaz môže byť vo forme potvrdenia o prijatí (podpis splnomocnenca na kópii dokumentu), doručenky pri poštovom zaslaní alebo potvrdenie o doručení elektronickej správy.

c) Informovanie tretích strán

Po doručení výpovede plnomocencovi by mal splnomocniteľ informovať aj relevantné tretie strany, ktoré môžu byť dotknuté plnomocenstvom (napr. banky, obchodní partneri, úradné orgány). Toto zabezpečí, že tretie strany budú vedieť o zrušení plnomocenstva a nebudú ďalej konať na základe pôvodnej plnej moci.

d) Uchovávanie dôkazov

Splnomocniteľ by mal uchovávať všetky dokumenty týkajúce sa výpovede plnej moci. Patria sem:

 • originál a kópie výpovede plnej moci
 • potvrdenia o doručení splnomocnencovi
 • oznámenia a potvrdenia o informovaní tretích strán

Tieto dôkazy môžu byť dôležité v prípade budúcich sporov alebo nejasností ohľadom platnosti a účinnosti výpovede plnej moci.

S výpoveďou plnej moci vie jednotlivcom pomôcť aj advokát, ktorý vystaví potrebné dokumenty a postará sa o úspešné ukončenie plnej moci.

Vzor výpovede plnej moci

Záhlavie:

[Meno a Priezvisko splnomocniteľa]

[Adresa splnomocniteľa]

[Dátum]

[Adresa splnomocnenca]


V‎ýpoveď plnej moci

Ja, dolu podpísaný/á [Vaše meno], týmto vypovedám plnú moc, ktorú som udelil/a dňa [dátum vystavenia plnej moci] splnomocnencovi [meno splnomocnenca] na vykonávanie nasledujúcich činností: [opis činností].

Týmto Vás informujem, že plná moc vyššie uvedená je od [dátum ukončenia plnej moci] zrušená a splnomocnenec od tohto dátumu nemá oprávnenie konať v mojom mene v uvedených záležitostiach.

S úctou,

_______________________________
Meno a podpis splnomocniteľa

Overené notárom:

_______________________________
Podpis a pečiatka notára

Tento vzor možno použiť ako šablónu a prispôsobiť ho podľa svojich potrieb a konkrétnych okolností. Vzor výpovede plnej moci si možno stiahnuť a upravovať vo formáte docx:

Vzor výpovede plnej moci na stiahnutie

Postup pri ukončení plnomocenstva

Ukončenie plnomocenstva je dôležitý právny krok, ktorý musí byť vykonaný správne a formálne. Tu je krok za krokom návod na vypovedanie plnej moci:

 1. príprava výpovede plnej moci či už úpravou predpripraveného vzoru alebo vlastné vyhotovenie
 2. doručenie výpovede splnomocnencovovi
 3. informovanie tretích strán ako sú relevantné inštitúcie a osoby
 4. uchovanie dokumentácie a potvrdení o doručení výpovede plnej moci
 5. aktualizácia záznamov tak, aby odrážali, že plná moc bola vypovedaná

Odvolanie plnomocenstva je proces, ktorý vyžaduje pozornosť k formálnym požiadavkám. Dodržaním uvedených krokov človek zabezpečí, že plná moc bude vypovedaná efektívne a právne záväzne.

Výpoveď plnej moci advokátovi

Odvolanie plnej moci advokátovi je špecifický proces, ktorý má svoje vlastné pravidlá a postupy. Tento krok môže byť potrebný z rôznych dôvodov, ako je strata dôvery, zmena advokáta, splnenie účelu plnej moci alebo iné osobné či profesijné dôvody.

Pred vypovedaním plnej moci advokátovi je potrebné si preštudovať zmluvu o právnych službách, ktorú klient uzavrel s advokátom. Táto zmluva môže obsahovať špecifické podmienky týkajúce sa vypovedania plnej moci. Zmluva môže obsahovať ustanovenia o výpovednej lehote alebo iné podmienky, ktoré musia byť splnené pred ukončením spolupráce.

Aj v tomto prípade musí byť výpoveď plnej moci vyhotovená v písomnej forme a mala by obsahovať informácie, ktoré sú uvedené vo vzore vyššie. Postup je následne rovnaký, ako u bežnej výpovede.