Výpoveď plnej moci

vypoved-plnej-moci

VÝPOVEĎ PLNEJ MOCI

(§ 33b Občianskeho zákonníka)

meno [        ] bytom [        ] obec [        ]

Vec: Výpoveď plnej moci

Ja, [        ], bytom [        ], obec [        ], r.č .: [        ] týmto vypovedám plnú moc na zastupovanie zo dňa [        ], ktorou som bol zo strany pána / pani [        ], bytom [        ], obec [        ], r .C .: [        ] splnomocnený-a pre zastupovanie vo všetkých záležitostiach a rokovaniach pred úradmi, orgánmi štátnej správy a miestnej samosprávy a ďalej vo všetkých prípadoch a rokovaniach s právnickými a fyzickými osobami, ďalej konať v mene pána / pani [        ], činiť všetky úkony vrátane podávania písomných návrhov a žiadostí, podávať i vzdávať sa riadnych a mimoriadnych opravných prostriedkov v rámci súdnych, správnych, či iných konaní, prijímať plnenie nárokov a možnosť vymáhania pri neplnení povinností tretích osôb, prípadne sa nárokov vzdávať, uzatvárať zmiery a narovnanie.

V [        ] dňa [        ]

………………………. Podpis

[        ]

bytom [        ]

obec [        ]

Výpoveďou plnej moci splnomocnenia zaniká. Ak splnomocnenec vypovie splnomocnenie, urobí splnomocnenec ešte všetko, čo neznesie odklad, aby splnomocniteľ alebo jeho právny nástupca neutrpel ujmu.

Také konanie, ktoré neznesie odklad, urobené splnomocnencom po obdržaní výpovede plnomocenstva splnomocniteľom, má právne účinky, ako by ešte splnomocnenie trvalo, ak to neodporuje tomu, čo ešte splnomocniteľ alebo jeho právny zástupca nariadili.

Odvolanie plnomocenstva činí splnomocniteľ, tj. Ten kto plnú moc udeľuje. Výpoveď plnej moci je prejavom vôle splnomocnenca, tj. Ten kto plnú moc prijíma.

Výpoveď plnej moci musí byť v súlade so zmluvou, ktorú menovaní založili oprávnenie splnomocnenca konať za splnomocniteľa, a s udelením plnomocenstva. Môže ísť najmä o zmluvu príkaznej podľa § 724 a nasl. obč. zák.