Vzor dohody o zmene dohodnutých pracovných podmienok

DOHODA O ZMENE DOHODNUTÝCH PRACOVNÝCH PODMIENOK

(§ 36 zák. Práce)

[ ] a.s. so sídlom v [ ], [ ]

a

[ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ],

bytom [ ], [ ]

uzatvárajú túto

dohodu o zmene dojednaných pracovných podmienok:

Na základe pracovnej zmluvy dohodnutej dňa [ ] pracuje zamestnanec na pracovisku zamestnávateľa v [ ] ako robotník-sklár.

Obsah tejto pracovnej zmluvy sa v časti týkajúcej sa druhu práce mení touto dohodou tak, že od [ ] bude zamestnanec vykonávať v rovnakom mieste prácu skladníka.

Za vykonanú prácu mu bude prináležať mzda v sume [ ], – EUR mesačne.

V [ ] dňa [ ]

……………….. podpis
[ ] [ ] a.s.

Dohodnutý obsah pracovnej zmluvy možno meniť len vtedy, ak sa zamestnávateľ a zamestnanec na jeho zmene dohodnú. Ak bola pracovná zmluva uzavretá písomne​​, musí zamestnávateľ urobiť písomne ​​aj jej zmenu.

Nedostatok písomnej formy pracovnej zmluvy alebo jej zmeny nemá za následok jej neplatnosť.