Vzor dohody o zmene spoločenskej zmluvy

DOHODA O ZMENE SPOLOČENSKEJ ZMLUVY O ZALOŽENÍ VEREJNEJ OBCHODNEJ SPOLOČNOSTI

Dohoda o zmene spoločenskej zmluvy o založení verejnej obchodnej spoločnosti [ ].

1. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

3. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ]

4. [ ], bytom [ ], [ ], r. č. [ ],

spoločníci spoločnosti [ ].

sa   dohodli

na zmene spoločenskej zmluvy spoločnosti [ ]. tak, že článok. III. spoločenskej zmluvy znie:

III.

Štatutárne orgány a obchodné vedenie

Štatutárnymi orgánmi spoločnosti sú:

1. [ ], bytom [ ], [ ]

2. [ ], bytom [ ], [ ]

Oba štatutárne orgány konajú v mene spoločnosti samostatne, iba pri uzatváraní a zmene zmlúv s hodnotou predmetu plnenia nad [ ], – € a pri rozhodovaní o zániku záväzkov z týchto zmlúv konajú obaja štatutárne orgány spoločne.

Obchodným vedením spoločnosti poverujú spoločníci [ ].

Táto dohoda sa vyhotovuje v siedmich vyhotoveniach, každý zo spoločníkov dostane jedno vyhotovenie, tri vyhotovenia sa priložia k návrhu na zmenu zápisu v obchodnom registri.

V [ ] dňa. . . . . . . . . . .

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                             [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis                                                             . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[ ]                                                                                                             [ ]