Vzor dohody o zrážkach zo mzdy

DOHODA O ZRÁŽKACH ZO MZDY

(§ 12 zák. Č. 1/1992 Zb.)

Meno [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ]

a

Spoločnosť [ ], sídlo [ ]

uzatvárajú túto

dohodu o zrážkach zo mzdy:

[ ] Pracuje u [ ] v pracovnom pomere na pozícii [ ]. Mimosúdnou dohodou uzavretou dňa [ ] sa zaviazal zaplatiť svojmu zamestnávateľovi [ ] z titulu zodpovednosti za škodu čiastku [ ] EUR v pravidelných mesačných splátkach [ ] EUR mesačne počnúc [ ].

Zamestnanec súhlasí, aby zamestnávateľ na uspokojenie tohto nároku vykonával pravidelné zrážky zo mzdy v sume [ ] EUR mesačne počnúc [ ] až do zaplatenia celej dlžnej sumy.

V žiadnom mesiaci nesmú zrážky činiť viac, než by boli pri výkone rozhodnutia v občianskom súdnom konaní.

V [ ] dňa [ ]

Spoločnosť [ ]                                 Meno [ ]