Vzor dohody o zvýšení kvalifikácie

DOHODA O ZVÝŠENÍ KVALIFIKÁCIE

(§ 143 zák. Práce)

Názov spoločnosti [ ], sídlo [ ]

a

Meno [ ], nar. [ ], číslo OP [ ], rodné číslo [ ], bytom [ ]

uzatvárajú túto

dohodu o zvýšení kvalifikácie:

Spoločnosť [ ] so sídlom [ ] umožní [ ], robotníkovi, bytom [ ], štvorročné štúdium na škole [ ]. Pokiaľ bude zamestnanec na uvedenú školu prijatý, začne jeho štúdium v ​​roku [ ].

Spoločnosť bude svojmu zamestnancovi poskytovať pracovné úľavy a hmotné zabezpečenie podľa príslušných právnych predpisov.

Zamestnanec zotrvá u zamestnávateľa v pracovnom pomere najmenej po dobu [ ] potom, čo úspešne ukončí štúdium na škole [ ].

V prípade, že zamestnanec tento záväzok nesplní, je povinný mu nahradiť náklady spojené so zvýšením kvalifikácie.

Ide o náhradu mzdy vo výške priemerného zárobku za dni účasti zamestnanca na štúdiu, na prípravu a vykonanie skúšok, náhradu študijného príspevku a náhradu cestovných náhrad.

Celková suma nepresiahne [ ] Eur na jeden rok, celkom teda [ ] Eur.

Do doby zotrvania v pracovnom pomere sa nezapočítava doba základnej (náhradnej) vojenskej služby a civilnej služby vykonávanej namiesto nej; doba rodičovskej dovolenky v rozsahu rodičovskej dovolenke matky dieťaťa.

Nezapočítava sa tiež neprítomnosť v práci pre výkon nepodmienečného trestu odňatia slobody a väzby, ak došlo k právoplatnému odsúdeniu.

Povinnosť zamestnanca na úhradu nákladov nevzniká, ak zamestnávateľ v priebehu zvyšovania kvalifikácie zastavil poskytovanie hmotného zabezpečenia, pretože sa zamestnanec bez svojho zavinenia stal dlhodobo nespôsobilým na výkon práce, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, ak skončil pracovný pomer výpoveďou danou zamestnávateľom.

Ak nejde o výpoveď z dôvodov, pre ktoré možno zrušiť okamžite pracovný pomer, alebo z dôvodov závažného porušenia pracovnej disciplíny, prípadne dohodou z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm. a) až c) ZP, ďalej ak nemôže zamestnanec vykonávať podľa lekárskeho posudku alebo rozhodnutia orgánu štátnej zdravotníckej správy alebo sociálneho zabezpečenia prácu, pre ktorú si zvyšoval kvalifikáciu, prípadne stratil dlhodobo spôsobilosť vykonávať ďalej doterajšiu prácu z dôvodov uvedených v § 46 ods. 1 písm . d) ZP, a konečne ak zamestnávateľ nevyužíval v posledných 12 mesiacoch počas najmenej šiestich mesiacov kvalifikáciu, ktorú si zamestnanec zvýšil.

Táto dohoda bola uzatvorená v dvoch vyhotoveniach, z ktorých jedno prevzal zamestnávateľ a druhé zamestnanec.

V [ ] dňa [ ]

Spoločnosť [ ]