Dohoda rozvedených manželov o nájme bytu

DOHODA ROZVEDENÝCH MANŽELOV O NÁJME BYTU

(§ 705 obč. Zák.)

Dňa [] uzavreli

[], r. č .: [],

a [], r. č .: [], obaja bytom [], [],

ktorých manželstvo bolo rozvedené rozsudkom Okresného súdu v []

z dňa [] č.j. [],

ktorý nadobudol právoplatnosť dňom [],

túto

dohodu o nájme bytu

I.

Právo spoločného nájmu účastníkov tejto dohody k bytu o veľkosti 3 + 1 s príslušenstvom v druhom poschodí domu č. P. [] Vo [] v [], ktorý je vo vlastníctve [], zaniká dňom podpisu tejto dohody.

II.

Výlučnou užívateľkou uvedeného bytu sa stáva [].

III.

[] Sa zaväzuje predmetný byt vypratať a kľúče od neho odovzdať [] do [] dní odo dňa, keď mu bude zabezpečené náhradné ubytovanie.

O zabezpečenie bytovej náhrady požiada u Mestského úradu v [] pán / pani [] do [] dní od podpisu tejto dohody.

IV.

Účastníci dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [] dňa []

. . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[          ] [              ]

Podstata spoločného nájmu bytu spočíva v tom, že práva a povinnosti vyplývajúce z nájmu bytu svedčí viac osobám spoločne a neoddeliteľne.

Žiadny zo spoločných nájomcov nesmie vykonávať svoje práva tak, aby tým znemožnil výkon rovnakých práv ostatných. Spoločné nájomné právo manželov vzniká na základe jednej z dvoch právnych skutočností.

Jedným zo spôsobov zákonného vzniku spoločného nájomného práva manželov je vznik nájomného vzťahu založeného nájomnou zmluvou uzavretou za trvania manželstva (hoci len s jediným z manželov).

Ak sa za trvania manželstva manželia alebo jeden z nich stanú nájomcami bytu, vznikne spoločné nájomné právo manželov za predpokladu, že spolu manželia trvale žijú. Skutočnosť, či nájomnú zmluvu uzavreli obaja manželia alebo len jeden z nich, nie je smerodajná.

Rovnako tak, ak sa stal niektorý z manželov nájomcom bytu pred uzavretím manželstva, vznikne obom manželom spoločné nájomnej právo uzavretím manželstva.

Fakt, že sa do nájomného vzťahu jeden z manželov „priženil“, môže hrať prípadne úlohu iba pri rozhodovaní súdu o tom, kto bude po rozvode výlučným nájomcom nedružstevního bytu.

Rozvod manželstva automaticky nevedie k zániku spoločného nájomného práva manželov. To môže zaniknúť buď na základe dohody, ktorú rozvedení manželia uzavrú alebo v prípade, že nedôjde k uzavretiu dohody, zanikne spoločné nájomné právo manželov rozhodnutím súdu.

Dohodu o užívaní bytu po rozvode môžu manželia uzavrieť po tom, čo rozsudok súdu, ktorým sa manželstvo rozvádza, nadobudne právoplatnosť. Zákonom nie je forma dohody stanovená, písomnosť možno ale jedine odporučiť.

Dohoda musí obsahovať prejavy vôle oboch strán vedúce k zrušeniu spoločného nájmu bytu a výslovné stanovenie toho z manželov, ktorý sa stane výlučným nájomcom a ktorý byt opustí.