Dohody o zmieri

Dohody o zmieri

(§ 585 obč. Zák.)

[    ], S.r.o., IČO: [     ],

so sídlom [    ], [       ], PSČ: [    ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [  ]

v oddieli [   ] vložka [    ],

jej mene konateľ pán [    ],

a [   ] s.r.o., IČO: [   ],

so sídlom [   ], [   ], PSČ: [    ],

zapísaná v obchodnom registri Okresného súdu [    ]

v oddieli [    ], vložka [   ],

jej mene konateľ pán [   ],

uzavreli dnešného dňa túto
dohodu o zmieri

I.

[  ] Sro, vykonávala pre [    ], sro, stavebné práce podľa zmluvy o dielo zo dňa [   ].

II.

Touto dohodou upravujú jej účastníci podľa § 585 a nasl. obč. zák. všetky vzájomné práva a povinnosti, tvoriace k dnešnému dňu obsah ich právneho vzťahu zo zmluvy o dielo uvedenej vyššie v čl. Aj az zodpovednosti z nej vyplývajúce tak, ako je uvedené nižšie.

III.

[], Sro, na úplné vyrovnanie všetkých pohľadávok:

1. zaplatila pred podpisom tejto dohody spoločnosti [], sro, sumu [], – Sk,

2. zaväzuje sa zaplatiť spoločnosti [], sro, sumu [], – Sk do [].

IV.

Konateľ [], sro, pán [], podpisom tejto dohody potvrdzuje prevzatie čiastky [], – Sk podľa čl. III ods. 1 zhora.

V.

Ak nesplní [] sro, povinnosť uvedenú v čl. III ods. 2 zhora tak, ako je tam uvedené, má [], sro, právo odstúpiť od tejto dohody.

VI.

Po splnení povinnosti podľa článku. III zhora budú účastníci tejto dohody úplne vyrovnaní a nebudú mať voči sebe v súvislosti s uvedenou zmluvou o dielo žiadne nároky.

VII.

Štatutárni zástupcovia účastníkov tejto dohody vyhlasujú, že dohodu prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú vlastnoručnými podpismi.

V [] dňa []

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[] S.r.o. [] S.r.o.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . podpis. . . . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[] Konateľ [] konateľ

Dohodou o urovnaní môžu účastníci dohodnúť práva medzi nimi sporné alebo pochybné.

Dohodou o urovnaní odstraňujú jej účastníci spornosť alebo pochybnosť vzájomných práv a povinností tým, že ich zruší a nahradí ich novými. Doterajší záväzok tak zaniká a je nahradený novým záväzkom, ktorý vyplýva z urovnania.

Účelom narovnanie nie je zistiť, ako sa veci v skutočnosti majú, ale predísť ďalším nezrovnalostiam a sporom tým, že pôvodný záväzok, v ktorom sa sporné právo vyskytlo, sa zruší a nahradí novým záväzkom.

Ak bol doterajší záväzok zriadený písomnou formou, musí sa dohoda o urovnaní uzavrieť písomne​​; to isté platí, ak sa týka dohoda premlčaného záväzku.

Narovnanie sa môže týkať len niektorých vzájomných práv a povinností, ohľadom ktorých účastníci neboli v zhode, ale tiež celého záväzku alebo všetkých doterajších záväzkov medzi účastníkmi, avšak s výnimkou tých práv, na ktoré niektorý z účastníkov nemohol pomýšľať v dobe , keď bola dohoda o urovnaní uzavretá.

Na platnosť narovnanie nemá vplyv, ak v ňom strany upravili novo určité právo, ktoré bolo úplne nepochybné a ktoré vtedy len omylom považovali za sporné.