Vzor dojednania o zmluvnej pokute v zmluve o dielo

zmluvna-pokuta

DOJEDNANIA O ZMLUVNEJ POKUTE O ZMLUVE O DIELO

Varianta I.

1. Pri nedodržaní dohodnutého termínu plnenia zaväzuje sa zhotoviteľ zaplatiť objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške [   ], – EUR za každý deň omeškania.

2. Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ vedľa škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

3. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemajú vplyv ani prekážky plnenia záväzku zhotoviteľa vykonať dielo v dohodnutom termíne, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení tejto povinnosti, a to aj napriek tomu, že je zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nemohol predpokladať a neskôr ani odstrániť, prekonať, prípadne ich následky odvrátiť.

Varianta II.

1. Včasné odovzdanie staveniska objednávateľom, v termíne a stave uvedenom v článku. [   ] Zmluvy, je zabezpečené zmluvnou pokutou vo výške [   ], – EUR za každý deň omeškania.

2. Zmluvnú pokutu zaplatí objednávateľ vedľa škody, ktorá zhotoviteľovi vznikne v dôsledku porušenia povinnosti objednávateľa odovzdať stavenisko včas a v dohodnutom stave.

3. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemajú vplyv ani prekážky plnenia uvedeného záväzku odovzdať stavenisko, ktoré nastali nezávisle na vôli objednávateľa a bráni mu v splnení tejto povinnosti.

Objednávateľ nebude však povinný zaplatiť zmluvnú pokutu, ak nemohol v čase uzavretia zmluvy predpokladať vznik takejto prekážky a neskôr ju ani odstrániť, prekonať, prípadne odvrátiť jej negatívne následky.

Varianta III.

1. Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v dohodnutom termíne podľa čl. [   ] Zmluvy je zabezpečený zmluvnou pokutou vo výške [   ]% z hodnoty nedokončených a nepředaných častí podľa čl. [   ] Zmluvy, a to za každý začatý mesiac omeškania.

2. Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ vedľa škody, ktorá objednávateľovi vznikne v dôsledku porušenia záväzku zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas podľa čl. [   ] Zmluvy.

3. Na realizácii stavby sa zhotoviteľ podieľa s ostatnými dodávateľmi, ktorí sú v priamom právnom vzťahu k objednávateľovi.

Práce zhotoviteľa a ostatných dodávateľov na seba navzájom nadväzujú a sú vykonávané v termínoch určených harmonogramom prác, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou zmluvy.

Zmluvné strany sa preto dohodli, že zhotoviteľ nie je povinný zaplatiť zmluvnú pokutu v rozsahu prác nadväzujúcich na práce iných dodávateľov investora, ak omeškania s dokončením svojich prác nezavinil.

U ostatných prác podlieha povinnosť platiť zmluvnú pokutu úprave absolútnej zodpovednosti podľa § 300 obchodného zákonníka.

Varianta IV.

1. Záväzok zhotoviteľa vykonať dielo v dohodnutom termíne podľa čl. [   ] Zmluvy je zabezpečený zmluvnou pokutou vo výške [   ]% z hodnoty nedokončených a nepredaných častí podľa čl. [   ] zmluvy, a to za každý začatý týždeň omeškania.

2. Zmluvnú pokutu zaplatí zhotoviteľ objednávateľovi len vtedy, ak mu vznikne preukázateľne škoda, nech vo forme skutočnej alebo ako ušlý zisk. Skutočnosti aspoň osvedčujúci vznik škody je objednávateľ povinný doložiť.

3. Na povinnosť zaplatiť zmluvnú pokutu nemajú potom vplyv ani prekážky plnenia záväzku zhotoviteľa vykonať dielo riadne a včas, ktoré nastali nezávisle od jeho vôle a bráni mu v splnení tejto povinnosti, a to aj napriek tomu, že je zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy nemohol predpokladať a neskôr ani odstrániť, prekonať, prípadne ich následky odvrátiť.

Povinnosť na náhradu škody môže byť vylúčená dohodnutím zmluvnej pokuty (viď § 545 ods. 2 Občianskeho zákonníka). Vhodné je, aby dohodnutá zmluvná pokuta bola v danej konkrétnej výške primeraná.

Súd môže znížiť neprimerane vysokú zmluvnú pokutu s prihliadnutím na hodnotu a význam zabezpečovanej povinnosti, a to až do výšky škody vzniknuté do doby vydania súdneho rozhodnutia porušením zmluvnej povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta.

Na náhradu škody, ktorá vznikla neskôr, je poškodený oprávnený do výšky zmluvnej pokuty podľa § 373 a nasl. obchodného zákonníka.