Kontrola PZP – overenie platnosti PZP

Poistka na auto je podľa zákonná povinná pre všetkých majiteľov motorového vozidla. Kryjú sa ňou totiž škody spôsobené na vozidlách, zdraví či životoch účastníkov prípadnej nehody. V prípade, že niekto neuzavrie zákonnú poistku na auto, hrozí mu pokuta. Navyše pri dopravnej nehody bude musieť všetky spôsobené škody zaplatiť z vlastného vrecka.

Vybavte si najvýhodnejšie povinné zmluvné poistenie cez online kalkulačku, vďaka čomu si porovnáte tie najlepšie PZP a ušetríte desiatky eur ročne.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Povinnú zákonnú poistku na auto si možno vybaviť v poisťovni podľa vlastného výberu. V súčasnosti už možno vyriešiť poistku na auto online jednoducho prostredníctvom internetu. Výhodou je, že si takto možno ponuky PZP od rôznych poisťovní ľahko porovnať.

Zákonná poistka na auto platí zvyčajne jeden rok, netreba preto zabúdať na pravidelnú kontrolu PZP.

Zákonná poistka na auto – online

Povinné zmluvné poistenie vozidiel (PZP) sa podľa slovenských právnych predpisov vyžaduje pre všetky vozidlá registrované v krajine.

Zákonnú poistku na auto možno nájsť v rôznych poisťovniach a patrí medzi najdôležitejšie druhy poistenia z hľadiska ochrany finančných záujmov poisteného aj poisťovateľa. Poistku na auto sa zvyčajne majitelia uzatvárajú na na jeden rok, treba preto vykonať pravidelnú kontrolu PZP.

Hlavným účelom povinného zmluvného poistenia vozidla je:

  • poskytnúť finančnú náhradu za škody, ktoré môžu vzniknúť na poistenom vozidle a iných osobách alebo majetku v dôsledku nehody alebo inej udalosti
  • ento druh poistenia sa používa aj na poskytnutie finančnej náhrady za telesné poškodenie alebo smrť, ku ktorým môže dôjsť pri nehode

Zákonná poistka na auto sa zvyčajne vzťahuje na:

  • škody na cudzom majetku spôsobené poisteným vozidlom
  • náklady na liečbu vzniknuté pri nehode poisteného vozidla
  • náhradu za stratu materiálu alebo služieb spôsobenú nehodou

Poistka na auto sa vyžaduje podľa slovenskej legislatívy a je základným spôsobom ochrany vodiča aj ostatných účastníkov v prípade nehody alebo inej udalosti, ktorej účastníkom je vozidlo. Výber správnej poistnej zmluvy so správnym poistným krytím je nevyhnutný na získanie primeraného odškodnenia v čase krízy.

Bez poistky na auto hrozí pokuty, občas treba PZP overiť

PZP je podľa zákona povinné pre všetkých majiteľov vozidiel. Za používanie vozidla bez povinného poistenia totiž hrozí pokuta až do výšky 3 320 eur. Avšak držať v hlave, do kedy poistka na auto platí, tiež nie je úplne jednoduché. Našťastie v dnešnej dobe si už možno jednoducho a rýchlo overiť aj platnosť poistky na auto online.

Overenie PZP sa robí napríklad vtedy, keď chce majiteľ vozidla poistku na auto zmeniť a potrebuje vedieť, do kedy trvá. PZP overenie ukáže, do kedy poistka na auto platí. Vypovedať poistnú zmluvu totiž možno najneskôr 6 týždňov pred koncom jej platnosti.

PZP overenie vykonávajú ľudia napríklad v prípade dopravnej nehody. Či má totiž vinník nehody zákonnú poistku na auto, možno overiť aj podľa evidenčného čísla vozidla. Treba si však zapamätať ŠPZ vozidla, ktorého vodič škodu spôsobil.

PZP podľa ŠPZ potom možno ľahko overiť cez nástroj overenia platnosti PZP. Možno tak zistiť, či má dané vozidlo uzatvorenú poistku na auto i to, v ktorej poisťovni.

Vybaviť možno aj poistku na auto online

V súčasnosti možno už takmer akýkoľvek druh poistenia vybaviť online a taktiež nájsť najlacnejšie PZP. Rovnako aj v prípade vybavenia zmluvnej poistky na auto, kde celý proces zaberie pár minút a pár klikmi človek dokáže vybrať poistku na auto online.

Okrem pohodlnosti vybavenie ja poistka na auto online aj lacnejšia, keďže poisťovňa má tak aj nižšie mzdové náklady.

Vďaka tomu, že si držiteľ vozidla vybaví poistku na auto online, získava výhodu najmä v tom, že si ihneď dokáže porovnať všetky cenové ponuky PZP na trhu. Ak by robil takéto porovnanie v kamenných pobočkách, zabralo by to niekoľko dní.

Okrem iného pri vybavení poistky na auto online môže klient získať aj isté výhody v podobe rôznych zliav, prípadne vyšších limitov krytia PZP.

Online si možno overiť aj platnosť STK. Online overenie STK je proces, ktorý umožňuje jednoduché a rýchle overenie platnosti technickej kontroly vozidla. Tento systém je vytvorený s cieľom poskytnúť informácie o aktuálnom stave vozidla a uľahčiť kontrolu jeho platnosti bez nutnosti fyzicky navštíviť kontrolnú stanicu.

Poistka na auto je na jeden rok, netreba zabúdať na kontrolu PZP

Majitelia vozidiel majú zákonnú povinnosť mať zmluvné poistenie vozidla. Poistku na auto treba uzatvoriť každoročne v príslušnej poisťovni.

Kontrolu PZP možno celkom jednoducho vykonať prostredníctvom Slovenskej kancelárie poisťovateľov. Cez ich webový portál možno ľahko overiť platnosť poistky na auto online.

Slovenská kancelária poisťovateľov vznikla podľa zákona o povinnom zmluvnom poistení zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (zákon 381/2001 Z. z.). Je zodpovedná za dohľad nad zmluvami o poistení vozidiel, ktoré boli vydané v krajine a za zabezpečenie ich súladu so zákonnými požiadavkami.

Ak si chcú majitelia vozidiel overiť, či je zákonná poistka na auto platná, môžu sa obrátiť na svoju poisťovňu a získať platné potvrdenie o poistení vozidla. Motoristi môžu navštíviť aj webové stránky Slovenskej kancelárie poisťovateľov alebo Finančnej správy Slovenskej republiky. V týchto inštitúciách je možné online skontrolovať stav poistenia akéhokoľvek registrovaného vozidla.

Či je na vozidlo uzavreté PZP, podľa ŠPZ možno zistiť veľmi jednoducho. Ak majiteľ vozidla neuzavrie PZP riskuje pokutu. Okrem toho ak spôsobí škody na inom vozidle, zdraví či majetku, bude musieť spôsobenú škodu zaplatiť z vlastného vrecka.

Vybrať vhodné PZP nemusí byť úplne jednoduché. V súčasnosti už existuje množstvo internetových portálov, ktoré vedia ponuky porovnať a vybaviť poistku na auto online. Netreba však prihliadať len na cenu poistenia, ale myslieť treba aj na to, aký je rozsah poistného krytia.

Cenu poistenia stanovuje každá poisťovňa podľa rizikovosti klienta – od škodových, cez rizikových a menej rizikových až po neškodových. Cena PZP sa pohybuje od cca 60 do 300 eur ročne.

Nezaškodí tiež pri PZP overiť platnosť. Poistenie sa zvyčajne uzatvára na jeden rok.

K poistke na auto poisťovne zvyčajne ponúkajú aj možnosť pripoistiť škody, ktoré môžu vzniknúť na vozidle. Pripoistiť si možno napríklad stret so zverou, živelné udalosti. Poisťovne ponúkajú aj úrazové poistenie, pripoistenie čelného skla či rôzny asistenčné služby.

Limit poistky na auto

Podľa zákona ide o najvyššiu hranicu poistného plnenia pri jednej škodovej udalosti. Limity poistného plnenia treba uviesť v poistnej zmluve.

Ak zákon neustanovuje inak, limit poistného plnenia z jednej škodovej udalosti musí byť najmenej:

  • 5 240 000 eur za škodovú udalosť, pri ktorej sú zranení či usmrtení, bez ohľadu na ich počet
  • 1 050 000 eur za poškodenie, zničenie, odcudzenie či stratu veci, pri súdnom spore alebo ušlom zisku

Pri uzavretí poistenia vozidla treba pozorne prečítať podrobnosti o poistnej zmluve a porozumieť limitom krytia a spoluúčasti. Treba tiež poznať výluky v poistnej zmluve, pretože niektoré druhy škôd nemusia byť kryté.

Zákonná poistka na auto sa musí obnovovať každý rok a dátum obnovenia sa líši v závislosti od poistnej zmluvy. Treba obnoviť poistnú zmluvu pred uplynutím jej platnosti, aby nedošlo k zániku poistného krytia.

Výpočet poistky na auto závisí od rizikovosti majiteľa vozidla

Výpočet PZP závisí od niekoľkých faktorov. Okrem typu auta zaujíma poisťovne napríklad aj to, ako majiteľ jazdí či koľko má rokov. Pri výpočte poistky na auto zaváži napríklad aj rizikovosť klienta. Poisťovne posudzujú či ide o škodových, rizikových, menej rizikových alebo neškodových. Cena poistky na auto sa pohybuje od cca 60 do 300 eur ročne.

Rôzne poisťovne majú aj rôzne stratégia pri výpočte PZP. Na internete možno nájsť aj niekoľko kalkulačiek pre výpočet poistky na auto, kde si možno cenu PZP orientačne vypočítať.

Porovnajte si ponuky povinného zmluvného poistenia cez našu online kalkulačku a ušetrite desiatky eur. Pár klikmi máte na dosah to najvýhodnejšie PZP na trhu.

Vybaviť si najlacnejšie PZP >

Ako riešiť škodovú udalosť z poistky na auto

Zákonná poistka na auto sa uzatvára na osobu, ktorá je držiteľom vozidla a je zapísaná v technickom preukaze. V prípade, že majiteľ a užívateľ vozidla nie sú jedna osoba, treba do poistnej zmluvy uviesť obe osoby.

Na cestách sa môže prihodiť dopravná nehoda každému aj pri najväčšej obozretnosti. Čo teda robiť v prípade nehody a ako nahlásiť škodovú udalosť?

V prípade, ak škodovú udalosť spôsobil poistenec, tak má povinnosť vznik škodovej udalosti nahlásiť poisťovni do 15 dní od jej vzniku, ak vznikla na Slovensku. Škodovú udalosť v zahraničí treba nahlásiť do 30 dní od jej vzniku. Pre nahlásenie poistnej udalosti zvyčajne treba tieto doklady:

  • veľký technický preukaz
  • vodičský preukaz
  • STK, EK ak je vozidlo staršie ako 4 roky

Stačí kópia dokladov, ktoré je spolu s vyplneným hlásením možno poslať väčšine poisťovní už aj cez elektronický formulár, prípade cez mobilnú aplikáciu alebo doručením určeného tlačiva na adresu poisťovne.

Ak je poistenec poškodený, môže túto skutočnosť poisťovni nahlásiť zväčša prostredníctvom elektronického formulára alebo telefonicky.