Vzor kúpnej zmluvy I.

KÚPNA ZMLUVA l.

(podľa § 409 a nasl. obchodného zákonníka)

I.

Zmluvné strany

Kupujúci: [   ], s.r.o.

[   ], [   ]

IČO [   ]

bankové spojenie: [   ]

telefón: [   ]

Zastúpený: [   ]

Dôvod zastúpenia: prokurista

Predávajúci: [   ] s.r.o.

[   ]

IČO [   ]

bankové spojenie: [   ]

telefón: [   ]

Zastúpený: [   ]

Dôvod zastúpenia: zamestnanec spoločnosti – vedúci odbytu

II.

Predmet plnenia

1) Kvalitatívne určenie:

Osobný počítač PC AMD K7 Duron 700, 64 MB SDRAM, HD Seagate 20,4 GB, FD 3,5 „- 1,44 MB, VGA 3D 4 MB, Mini Tower ATX, klávesnica CZ / US. Farebné prevedenie: sivá veža, monitor a klávesnica s červenými a zelenými okrasnými lištami.

2) Kvantitatívne určenie:

[   ] Kusov počítačov uvedených v čl. II.1.

Z tohto počtu [   ] kusov so zelenými okrasnými lištami a 10 kusov s červenými.

III.

Kúpna cena

Cena je stanovená vo výške [   ], – EUR za jeden kus počítača a je v nej zahrnutá DPH a cena dopravy do miesta plnenia.

IV.

Doba plnenia

Predávajú je povinný dodať dohodnutý tovar v čase od [   ] do [   ]; pred touto dobou môže predávajúci dodať tovar len po predchádzajúcom písomnom súhlase kupujúceho.

V.

Všeobecné dodacie podmienky

1) Predávajúci je povinný tovar zabaliť nasledovne: Jednotlivé komponenty budú balené v pevných kartónových škatuliach s vloženými polystyrénovými ochranami proti pohybu as obalom chrániacim proti vzdušnej vlhkosti.

2) Dodanie tovaru:

Tovar bude dodaný jeho pripravením k prevzatiu a jeho prevzatím kupujúcim v jeho prevádzkarni v ulici [   ], [   ].

3) Prechod vlastníctva k tovaru:

Kupujúci nadobúda vlastníctvo k tovaru jeho prevzatím od predávajúceho; prevzatia bude preukázané datovaným podpisom na ktoromkoľvek sprievodnom doklade.

4) Zaplatenie kúpnej ceny:

Predávajúci je oprávnený fakturovať kúpnu cenu až po dodaní tovaru a faktúru vystaví do [   ] dní po dodaní tovaru.

Faktúra musí obsahovať: označenie faktúry a jej číslo, firmu (obchodné meno) a sídlo predávajúceho aj kupujúceho, uvedenie množstva dodaného tovaru a deň jeho dodania, bankové spojenie predávajúceho, cenu dodaného tovaru, fakturovanú čiastku, údaj splatnosti faktúry.

Kupujúci je povinný zaplatiť faktúru do [   ] dní od jej doručenia.

Kupujúci je oprávnený faktúru do dátumu splatnosti vrátiť, ak obsahuje nesprávne cenové údaje alebo neobsahuje niektorú z dohodnutých náležitostí.

5) Podstatné porušenie zmluvy:

Zmluvné strany pokladajú za podstatné porušenie zmluvy nedodanie tovaru ani do [   ] dní po uplynutí dodacej lehoty a tiež nedodanie náhradného tovaru podľa záručných podmienok do [   ] dní po vrátení chybného tovaru.

VI.

Záruka

Predávajúci prehlasuje, že zaručuje dohodnuté vlastnosti tovaru podľa záručných podmienok, ktoré sú priložené k tejto zmluve, a to po dobu 24 mesiacov.

VII.

Zmluvná pokuta a úroky z omeškania

Ak kupujúci nezaplatí kúpnu cenu včas, je povinný zaplatiť predávajúcemu úrok z omeškania vo výške [   ]% z nezaplatenej sumy.

VIII.

Ďalšie dojednania

Táto zmluva môže byť menená alebo doplňovaná len v písomnej forme.

Táto zmluva je vyhotovená v 4 rovnopisoch, z ktorých každá zo zmluvných strán dostala 2 vyhotovenia.

V [   ] dňa [   ]                                                                        V [   ] dňa [   ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis         . . . . . . . . . . . . . . . . .podpis

[   ] Kupujúci                                                                         [   ] predávajúci

Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje dodať kupujúcemu hnuteľnú vec (tovar) určenú jednotlivo alebo čo do množstva a druhu a previesť na neho vlastnícke právo k tejto veci a kupujúci sa zaväzuje zaplatiť kúpnu cenu.

V zmluve musí byť kúpna cena dohodnutá alebo musí v nej byť aspoň určený spôsob jej dodatočného určenia, ibaže strany v zmluve prejavia vôľu ju uzavrieť aj bez určenia kúpnej ceny. V tomto prípade je kupujúci povinný zaplatiť kúpnu cenu ustanovenú podľa §448.

Zmluva o dodaní tovaru, ktorý má ešte len vyrobiť, sa považuje za kúpnu zmluvu, ibaže strana, ktorej sa má tovar dodať, sa zaviazala odovzdať druhej strane podstatnú časť vecí, ktoré je potrebné na výrobu tovaru.

Za kúpnu zmluvu sa nepovažuje zmluva, podľa ktorej prevažná časť záväzku strany, ktorá má tovar dodať, spočíva vo vykonaní činnosti alebo záväzok tejto strany zahŕňa montáž tovaru.