Vzor kúpnej zmluvy na hnuteľné veci

KÚPNA ZMLUVA NA HNUTEĽNÉ VECI PREDÁVANÉ SPOLU S NEHNUTEĽNOSŤAMI, DOHODNUTÍM SA ZMLUVNOU POKUTOU

(§ 588 a § 544 obč. Zák.)

Predávajúci manželia: [ ], r. č. [], bytom [ ] a [ ], r. č. [ ], bytom [ ],

a

kupujúci manželia: [ ], r. č. [ ], bytom [ ] a [ ], r. č. [ ], bytom [ ],

uzavreli dňa [ ] túto

kúpnu zmluvu:

I.

Kúpnou zmluvou uzavretou dnešného dňa prevádzajú predávajúci na kupujúcich dom č. p. [ ] S pozemkami a všetkým príslušenstvom v KÚ [ ].

II.

Predávajúci predávajú spolu s menovanými nehnuteľnosťami kupujúcim a kupujúci kupujú za dohodnutú kúpnu cenu [ ] EUR (slovom [ ] Eur).

Hnuteľné veci tvoriace vybavenie kuchyne domu č. p. [ ] v [ ], to je úplnou kuchynskú linku vypĺňajúci tri steny kuchyne s digestorom a drezom, plynový sporák s teplovzdušnou rúrou značky [ ], umývačku riadu značky [ ] a automatickú práčku so sušičkou značky [ ].

III.

Predávajúci sa zaväzujú kupujúcim odovzdať veci uvedené v článku II.v riadnom stave s potrebnou dokumentáciou (záručné listy s návodmi na použitie) pri odovzdaní nehnuteľností, najneskôr do [ ].

IV.

Kupujúci sa zaväzuje zaplatiť predávajúcim dohodnutú kúpnu cenu v hodnote [ ] EUR dňa [ ] za predpokladu, že predávajúci splní povinnosť (viď článok III.). Ak predávajúci túto svoju povinnosť nesplní, predávajúci nie sú povinní uvedenú kúpnu cenu zaplatiť.

V.

Zmluvné strany dohadom vzájomnú súvislosť tejto zmluvy a kúpnej zmluvy na nehnuteľnosti označenej v článku I. Ak sa stane, že sa z akéhokoľvek dôvodu jedna z oboch zmlúv zruší, zanikne alebo sa stane neplatnou, zruší sa aj zmluva druhá.

Každá zo zmluvných strán má právo na prípadné vrátenie plnenia z každej z uvedených zmlúv len vtedy, ak sama vráti alebo ponúkne k vráteniu v plnom rozsahu plnenia prijaté z oboch zmlúv.

VI.

Ak nebudú splnené povinnosti predávajúcich (viď článok III.), Dojednáva sa zmluvná pokuta v výške [ ] EUR. Povinnosť zaplatiť túto zmluvnú pokutu je daná bez ohľadu na zavinenie pri porušení povinnosti a nebráni náhrade škody presahujúcej zmluvnú pokutu.

VII.

Kupujúci sa stanú vlastníkmi prevádzaných vecí zaplatením už spomínanej kúpnej ceny.

VIII.

Všetci účastníci tejto zmluvy prehlasujú, že bola spísaná podľa ich skutočnej a slobodnej vôle. Zmluvu si riadne prečítali, s jej obsahom súhlasia, čo potvrdzujú svojimi vlastnoručnými podpismi.

V [ ], dňa [ ]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                                . . . . . . . . . . . . . podpis                                                                                 podpis

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .                                               . . . . . . . . . . . . . . podpis                                                                                podpis

Zákon v Slovenskej republike nestanovuje pre dokument – kúpnu zmluvu písomnú formu, vrelo ju však odporúča. V takom prípade je dohodnutá vzájomná viazanosť dvoch zmlúv.

Je možné dohodnúť aj zmluvnú pokutu, a to písomnou formou. V dojednaní musí byť určená výška finančnej pokuty alebo určený spôsob jej určenia (§ 544 ods. 2 obč. Zák.).

Veriteľ nie je oprávnený požadovať náhradu škody spôsobenej porušením povinnosti, na ktorú sa vzťahuje zmluvná pokuta, ak z dojednania účastníkov o zmluvnej pokute nevyplýva niečo iné.

Veriteľ je oprávnený domáhať sa náhrady škody presahujúcej zmluvnú pokutu, len keď je to medzi účastníkmi dohodnuté. Ak nevyplýva z dohody niečo iné, nie je dlžník povinný zmluvnú pokutu zaplatiť, ak porušenie povinnosti nezavinil (§ 545 ods. 2, 3 obč. Zák.).