KÚPNA ZMLUVA (predaj poľnohospodárskej produkcie)

KÚPNA ZMLUVA

(predaj poľnohospodárskej produkcie)

uzavretá medzi týmito zmluvnými stranami :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Sídlo :

Zástupca :

IČO :

Bankové spojenie :

Článok I.

Predmet zmluvy

Predmetom tejto zmluvy je dodávka nasledovnej poľnohospodárskej produkcie:

Druh tovaru   množstvo   cena/jedn.     DPH       cena s DPH     dodacia lehota.

Cena spolu :

Článok II.

Platobné podmienky

Kúpna cena bude zaplatená na základe faktúry predávajúceho do 14 dní po jej odoslaní kupujúcemu.

Článok III.

Doklady potrebné k prevzatiu tovaru

a)            – doklad o pôvode tovaru,

b)            – certifikát akosti,

c)            – nákladný list

Článok IV.

Záruka

  1. Predávajúci dáva záruku na dodaný tovar … mesiacov. Záručná doba začína plynúť od prevzatia tovaru kupujúcim.
  2. Kupujúci je povinný prípadné vady oznámiť písomne predávajúcemu bezodkladne po ich zistení, najneskôr však do konca záručnej doby.

Článok IV.

Zmluvné pokuty

  1. V prípade, ak kupujúci odmietne bez vážneho dôvodu prevziať tovar, alebo iným spôsobom znemožní predávajúcemu splniť dodávku tovaru, zaplatí predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške …% z celkovej ceny neodobraného tovaru.
  2. V prípade omeškania so zaplatením kúpnej ceny v dohodnutej lehote, je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu pokutu vo výške … % z dlžnej čiastky kúpnej ceny za každý deň omeškania.
  3. Zaplatením zmluvnej pokuty nezaniká nárok oprávnenej zmluvnej strany na náhradu škody.

Článok V.

Nadobudnutie vlastníckeho práva

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho až zaplatením celkovej kúpnej ceny.

Článok VI.

Záverečné ustanovenia

  1. Vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré táto zmluva bližšie neupravuje, sa riadia príslušnými ustanoveniami Obchodného zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov.
  2. Túto zmluvu je možné meniť len písomnými dodatkami odsúhlasenými obidvomi zmluvnými stranami.
  3. Táto zmluva je vyhotovená v … vyhotoveniach, z ktorých každá zmluvná strana obdrží … vyhotovení.

V … dňa :

…………………………………………               ………………………………………….

predávajúci                                              kupujúci