Vzor licenčnej zmluvy nakladateľskej

licencna-zmluva-nakladatelska

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ

(§ 28 áut. Zák.)

Adresa nakladateľstvo [ ]

(ďalej len poskytovateľ)

a

Adresa nakladateľstvo [ ]

(ďalej len nadobúdateľ)

uzatvárajú túto

licenčnú zmluvu nakladateľskú:

1. Predmet zmluvy: román [ ], autor [ ]

2. Poskytovateľ licencie vyhlasuje, že k dielu uvedenému v článku 1 získal výhradné majetkové právo tým, že je ako prvý zverejnil tým, že ich vydal v talianskom origináli a v českom preklade, a to dňa [ ].

3. Poskytovateľ poskytuje nadobúdateľovi licenciu na vydanie diela tlačou v talianskom jazyku, a to na dobu 5 rokov.

4. Nadobúdateľ zaplatí za poskytnutie licencie paušálny honorár vo výške [ ] EUR (slovom [] Eur), ďalej [ ]% z ceny každého predaného výtlačku. Vyúčtovanie bude vykonávané vždy polročne, a to ku [ ] a [ ] každého roka.

5. Licencia sa poskytuje ako výhradný.

6. Nadobúdateľ je oprávnený vytlačiť minimálne [ ] a maximálne [ ] výtlačkov.

7. Nevytlačí ak nadobúdateľ do jedného roka od podpisu tejto zmluvy a nedá do predaja aspoň minimálny počet výtlačkov podľa článku 6, je nadobúdateľ oprávnený od zmluvy odstúpiť.

8. Ak nie je uvedené inak, platia ustanovenia autorského a obchodného zákona.

V [ ], dňa [ ]