Vzor licenčnej zmluvy nakladateľskej

licencna-zmluva-nakladatelska2

LICENČNÁ ZMLUVA NAKLADATEĽSKÁ

(§ 56 áut. Zák.)

Nakladateľstvo [ ]

(ďalej len nakladateľstvo)

a

Meno [ ]

(ďalej len autor)

uzatvárajú túto

licenčnú zmluvu nakladateľskú:

1. Autor poskytuje nakladateľstvu licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie svojho slovesného diela [ ] – román o troch dieloch zo súčasnosti.

2. Licencia sa poskytuje výlučne a na dobu dva roky.

3. Dielo v podobe rukopisu atramentovým perom písaného sa autor zaväzuje nakladateľstvu odovzdať do 30 dní od podpisu tejto zmluvy.

4. Nakladateľstvo sa zaväzuje dielo vydať tlačou do 180 dní od odovzdania diela autorom.

(Alternatívy: Nakladateľstvo sa môže zaviazať i k vydanie diela v elektronickej podobe, prípadne iba v elektronickej podobe.)
5. Nakladateľstvo sa zaväzuje dielo vydať tlačou v náklade najmenej [ ] výtlačkov a najviac [ ] výtlačkov. V rámci tohto rozpätia má právo určiť výšku skutočného nákladu nakladateľstvo.

6. Nakladateľstvu sa zaväzuje zaplatiť autorovi odmenu za poskytnutie tejto licencie vo výške [ ]% z predajnej ceny za každý predaný výtlačok. Odmena bude vyúčtovaná vždy do 30 dní po ukončení každého štvrťroka.

Alternatívy: Odmena môže byť určená paušálnou sumou, sadzbou za jeden autorský hárok texte, tj. 20 normalizovaných strán. Alebo tiež kombinovaným spôsobom, napr. Paušál za určitý počet výtlačkov bez ohľadu na predaj a percentuálna sadzba za ďalšie prípadne vydané výtlačky.

7. Autor sa zaväzuje, že rozsah diela nepresiahne [ ] strán rukopisu, teda [ ] autorských hárkov.

8. Nakladateľstvo má právo požadovať na autorovi, aby podľa pokynov redaktora publikácie vykonal úpravy rukopisu svojho diela. Ak odmietne, má vydavateľstvo právo od zmluvy odstúpiť.

9. Autor má právo na vykonanie autorskej korektúry. Keby nakladateľstvo autorovi prevedení autorskej korektúry neumožnilo, má autor právo od zmluvy odstúpiť, ak by v dôsledku toho bola znížená hodnota diela.

Ak by však prevedení autorskej korektúry spôsobilo nakladateľstvo neprimerané náklady alebo by zmenilo povahu diela, vydavateľstvo ju nemusí akceptovať.

10. Po vydaní diela obdrží autor [ ] autorských výtlačkov zadarmo.

11. Ak nevydá nakladateľstvu dielo v lehote uvedenej v bode 4 tejto zmluvy, alebo ak vydá je v menšom než minimálnom náklade podľa bodu 5 tejto zmluvy, môže autor vyzvať nakladateľstvo, aby postupovalo podľa zmluvy.

Ak nevykoná to nakladateľstvo v primeranej lehote od dôjdení tejto výzvy, má autor právo od zmluvy odstúpiť. Zmluva sa v tom prípade ruší dňom, keď je odstúpenie doručené nakladateľstvu.

12. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa bodu 11 tejto zmluvy z dôvodu, že nakladateľstvo dielo nevydalo v stanovenej lehote, nie je nárok autora na odmenu podľa bodu 6 tejto zmluvy dotknutý.

13. Ak vznikne odstúpením od zmluvy podľa bodu 11 tejto zmluvy nakladateľstvo škoda, je autor povinný ju nahradiť, ak sú na to dôvody hodné osobitného zreteľa. Do úvahy sa pritom vezmú najmä dôvody, pre ktoré nakladateľstvo dielo v stanovenej lehote nevydalo alebo je nevydalo v dostatočnom množstve.

14. Kým nebolo dielo vydané, má autor právo od zmluvy odstúpiť, ak dielo prestalo zodpovedať jeho presvedčeniu a zverejnením diela by boli podstatne nepriaznivo dotknuté jeho oprávnené osobné záujmy. Prípadnú škodu vzniknutú tým nakladateľstvo je autor povinný nahradiť.

15. Ak by pred uplynutím licencie podľa bodu 2 bolo rozobraných [ ] výtlačkov diela, môže autor vyzvať nakladateľstvo na vytlačenie ďalších výtlačkov. Ak nedôjde do šiestich mesiacov odo dňa, keď bola táto výzva urobená, v tomto smere k dohode, licencia zaniká.

16. Nakladateľstvo má právo previesť túto licenciu na iné nakladateľstvo. Je povinné o tom autora bez zbytočného odkladu informovať. Tento presun je potrebný písomný súhlas autora, s výnimkou prípadu, kedy došlo k predaju nakladateľstva.

17. Autor prehlasuje, že pred podpisom tejto zmluvy neposkytol nikomu nevýhradnú licenciu na dielo uvedené v bode 1.

18. Ak nie je uvedené inak, platia ustanovenia autorského zákona.

V [ ], dňa [ ]

Podpisy zmluvných strán:

Licenčná zmluva nakladateľská je zmluva, ktorú autor poskytuje nadobúdateľovi licenciu na rozmnožovanie a rozširovanie diela slovesného, hudobného, výtvarného alebo fotografického diela.

Licenčná zmluva nakladateľská je proti skoršie nakladateľskej zmluve ako subtyp licenčnej zmluvy viac upravená zákonom. S trochou zveličenia možno povedať, že stačí vedieť, kto je poskytovateľ licencie, kto jej nadobúdateľ, akého diela sa týka, a aká je odmena, a všetko ostatné je obsiahnuté v zákone.

Licencia môže byť poskytnutá nielen ako výhradný, ale aj ako nevýhradnú. Takáto zmluva dokonca nemusí mať ani písomnú formu.

Výhradné licencia znamená, že autor ju poskytuje iba jednému nadobúdateľovi, a po dobu platnosti zmluvy ju nielen nemôže poskytnúť nikomu inému, ale ani sám sebe (napr. Vydanie vlastným nákladom).