Vzor licenčnej zmluvy o šírení počítačového programu

LICENČNÁ ZMLUVA O ŠÍRENÍ POČÍTAČOVÉHO PROGRAMU

(§ 65 a 66 áut. Zák.)

[ ], s. r. o., [ ], [ ]

(ďalej len nadobúdateľ)

a

[ ], [ ], [ ]

(ďalej len autor)

uzatvárajú túto

licenčnú zmluvu o šírení počítačového programu:

1. Predmetom zmluvy je autorovo dielo – počítačová hra [ ].

2. Autor udeľuje nadobúdateľovi výhradnú licenciu na rozmnožovanie jeho diela a na rozširovanie a požičiavanie rozmnoženín.

3. Táto zmluva sa uzatvára na dobu [ ] rokov.

4. Nadobúdateľ sa zaväzuje začať so šírením diela podľa bodu 2 tejto zmluvy do [ ] mesiacov od podpisu tejto zmluvy. Autor môže v prípade, že nadobúdateľ túto povinnosť nesplní, vyzvať nadobúdateľa k tomu, aby do jedného mesiaca so šírením diela začal.

Nestane ak sa tak, má autor právo od zmluvy odstúpiť, pričom jeho právo na odmenu podľa bodu 5 tejto zmluvy zostáva nedotknuté.

5. Nadobúdateľ sa zaväzuje zaplatiť autorovi pri podpise tejto zmluvy odmenu za poskytnutie licencie vo výške [ ] EUR, a ďalej [ ]% z ceny každej predanej rozmnoženiny a z ceny za požičanie každej rozmnoženiny. Vyúčtovanie nadobúdateľ vykoná vždy do [ ] dní po ukončení každého štvrťroka.

6. Autor dostane zadarmo päť autorských rozmnoženín diela.

7. Pri odstúpení od zmluvy podľa bodu 4 tejto zmluvy je nadobúdateľ povinný vrátiť autorovi všetko, čo mu ten na základe tejto zmluvy poskytol.

8. Ak nie je uvedené v tejto zmluve inak, platia ustanovenia autorského zákona.

V [ ] dňa [ ]

Podpisy zmluvných strán

Počítačový program, ak je autorovým vlastným a pôvodným duševným výtvorom, je autorským dielom a je chránený ako dielo literárne. Však nemožno použiť ustanovenia o odstúpení od zmluvy z dôvodu zmeny autorovho presvedčenia (pozri vzor č. 2.4.).

Autorské práva k počítačovým programom podliehajú ďalej istým zákonným obmedzením podľa § 66 áut. zák.